Raport bieżący nr 4/2017

Terminy publikacji raportów okresowych JSW S.A. w roku obrotowym 2017

Treść raportu:                      

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017: 

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 16 marca 2017 r.

2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 11 maja 2017 r.

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r. – 17 sierpnia 2017 r.

4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 16 listopada 2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

· na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

· na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,

·  na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 roku,

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.jsw.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/Raporty okresowe.

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim