Raport bieżący nr 76/2016

Powołanie członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, że Minister Energii działając na podstawie § 15 ust.12 i 13 Statutu Spółki, oświadczeniem z dnia 30 grudnia 2016 roku powołał z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki pana Tomasza Lisa – doktora nauk ekonomicznych.

Pozostałe informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej Spółki wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)