Spółki zależne

JSW KOKS S.A.

JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu powstała w dniu 2 stycznia 2014 r. w wyniku połączenia Koksowni Przyjaźń S.A. i Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada 96,28% w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja koksu oraz węglopochodnych powstających w procesie koksowania (smoła, benzol, siarka, gaz koksowniczy).

JSW KOKS S.A. tworzą dotychczasowe koksownie byłego KK „Zabrze” S.A. (Koksownia Dębieńsko, Koksownia Radlin, Koksownia Jadwiga) oraz Koksownia Przyjaźń. Spółka jest największym odbiorcą węgla koksowego z kopalń JSW S.A.

www.jswkoks.pl

JSW Innowacje S.A. z siedzibą w Katowicach powstała 31.01.1996 r. (pierwotna nazwa spółki to Polski Koks S.A.). Początkowo podstawowym przedmiotem działalności tej spółki była sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. We wrześniu 2016 roku sprzedaż produktów Grupy JSW została przeniesiona do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a następnie w maju 2017 r. spółka Polski Koks S.A. zmieniła nazwę na JSW Innowacje S.A. wraz ze zmianą nazwy spółki zmienił się również jej podstawowy przedmiot działalności, jakim są aktualnie pozostałe badania i analizy techniczne.

JSW S.A. posiada 67,55 % w kapitale zakładowym spółki.

JSW Innowacje S.A. stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Działalność Spółki obejmuje wszystkie fazy działalności o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej JSW,  aż po analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń. Strategia JSW INNOWACJE zakłada rozwój działalności badawczo-rozwojowej, w tym rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, zostały zawiązane w dniu 8 czerwca 1998 roku.

JSW S.A. posiada 58,61% w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności spółki są usługi instalowania, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń górniczych oraz wykonywanie robót górniczych.

www.jzr.pl

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju została utworzona 6 lutego 1998 roku.

JSW S.A. posiada 100 % w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. jest: udostępnianie linii kolejowych w oparciu o zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego cennik usług korzystania z linii będących własnością spółki, utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych, wykonywania usług projektowych i ekspertyz, świadczenie usług spedycyjnych, usługi transportu samochodowego, usuwanie skutków szkód górniczych, oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.

www.jsk.pl

Spółka Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju została utworzona w dniu 8 czerwca 1998 roku.

JSW S.A. posiada 79,23% w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności spółki są usługi badawcze w dziedzinie: (i) węgla, popiołu z węgla, koksu, (ii) żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych, (iii) kruszyw górniczych i odpadów pogórniczych, (iv) biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych, (v) monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla oraz wyliczanie współczynnika utleniania, (v) wód i ścieków o pomiarów szkodliwości fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy, (vi) próbek gazowych i pyłu kopalnianego. Ponadto spółka prowadzi usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, działalność szkoleniową oraz prowadzi badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań węgla i popiołu z węgla. Spółka pełni wiodącą rolę w procesie konsolidacji działalności laboratoryjnej Grupy.

www.clpb.pl

JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju została utworzona w dniu 29 sierpnia 1998 roku.

JSW S.A. posiada 100 % w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie informatyki, produkcja i montaż sprzętu elektronicznego, tworzenie i sprzedaż oprogramowania. Spółka jest obecnie dostawcą nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań IT dla Grupy (na zasadach outsourcingu) oraz realizuje zadania związane z budową i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej Grupy.

www.jswits.pl

Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju powstała w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Rekultywacji i Gospodarki Wodno-Ściekowej Przemysłu Węglowego w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 16 października 1998 roku.

JSW S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbierania, przeróbka i usuwanie odpadów, a także ich unieszkodliwianie, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.

www.pgwir.pl

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju została utworzona w dniu 25 września 1995 roku (do dnia 21.02.2013 roku funkcjonowała pod firmą Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.).

Dnia 1 marca 2012 roku nastąpiło połączenie poprzez przejęcie Jastrzębskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przez Jastrzębską Spółkę Ubezpieczeniową Sp. z o.o.

JSW S.A. posiada 100 % w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo ubezpieczeniowe pracowników Grupy w zakresie ubezpieczeń życiowych, likwidacja szkód osobowych z ubezpieczenia NNW oraz prowadzenie usług turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych i kulturalnych. Spółka jest członkiem Polskiej Izby Turystyki oraz koncesjonowanym organizatorem imprez turystycznych. Spółka jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego. 

www.jsu.pl

 

JSW Logistics Sp. z o.o. (poprzednio Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej powstał w dniu 22 września 2000 roku na bazie majątku Wydziału Kolejowego Koksowni Przyjaźń S.A. w wyniku restrukturyzacji Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń".

JSW S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym spółki.

Głównym profilem działalności jest kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej należącej do Koksowni Przyjaźń S.A. oraz zapewnienie sprawnego przepływu towarów pomiędzy bocznicą koksowni a stacją Dąbrowa Górnicza Towarowa. Świadczy również usługi utrzymania technicznego bocznicy oraz krajowej i międzynarodowej spedycji kolejowej zarówno w oparciu o własne umowy z przewoźnikami jak i poprzez podwykonawców.

www.spedkoks.pl

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, została utworzona w dniu 18 lutego 2014 roku.

JSW S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności jest wspomaganie górnictwa, obsługa łaźni przy kopalniach JSW.

https://www.jswsig.pl

Spółka  powstała w dniu 04.08.2014 roku pod firmą  POLSKI KOKS FORWARDING & SHIPPING AGENCY Sp.  z o.o. z siedzibą w Gdyni. W dniu 16.01.2018 r. jej firma uległa zmianie na JSW SHIPPING Sp. z o.o.

JSW S.A. posiada 100 % udział w kapitale zakładowym spółki.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa w zakresie spedycji portowej w polskich portach morskich Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin. Ponadto poza świadczeniem usług spedycji portowej głównie dla GK JSW oraz innych podmiotów firma prowadzi działalność w zakresie agencyjnej obsługi statków w portach morskich.

www.jswshipping.pl