Dane za 2019 rok

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Suma bilansowamln zł14 079,512 706,011 967,611 716,815 025,213 525,9
Aktywa trwałemln zł10 788,49 649,48 838,110 289,913 088,610 415,0
Aktywa obrotowemln zł3 291,13 056,63 129,51 426,91 936,63 110,9
Kapitał własnymln zł8 851,47 493,94 950,33 877,97 008,68 261,4
Zobowiązaniamln zł5 228,15 212,17 017,37 838,98 016,65 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przychody ze sprzedażymln zł2 488,12 510,62 376,01 402,21 810,11 663,7
Zysk brutto ze sprzedażymln zł725,41 086,61 131,970,121,1118,7
Zysk (strata) operacyjny/amln zł507,6951,91 046,6 (114,8) (205,4) (90,2)
EBITDAmln zł728,81 135,81 239,7112,0109,2210,3
Marża EBITDA%29,345,252,28,06,012,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł504,7940,41 062,9 (131,6) (240,8) (114,9)
Zysk (strata) nettomln zł409,8757,9863,0 (59,5) (196,7) (88,5)
Całkowite dochody razemmln zł406,4753,9880,7 (56,3) (227,0) (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł761,3638,6792,0126,7163,737,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (620,6) (317,5) (530,4) (279,8) (355,9) (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (141,4) (127,6) (71,6) (15,9)40,3 (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (0,7)193,5190,0 (169,0) (151,9) (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca 1,101,311,660,370,521,56
Płynność szybka 0,881,081,400,230,391,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,370,410,590,670,530,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,590,701,422,021,140,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,930,920,810,490,791,03
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży%16,530,236,3 (4,2) (10,9) (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA)%2,96,07,2 (0,5) (1,3) (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%4,610,117,4 (1,5) (2,8) (1,1)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2019 roku