Pobierz plik
Jednostka 1 kwartał 2011 1 półrocze 2011 3 kwartały 2011 Dane roczne 2011 1 kwartał 2012 1 półrocze 2012 3 kwartały 2012 Dane roczne 2012 1 kwartał 2013 1 półrocze 2013 3 kwartały 2013 Dane roczne 2013 1 kwartał 2014 1 półrocze 2014 3 kwartały 2014 Dane roczne 2014 1 kwartał 2015 1 półrocze 2015 3 kwartały 2015 Dane roczne 2015 1 kwartał 2016 1 półrocze 2016 3 kwartały 2016 Dane roczne 2016 1 kwartał 2017 1 półrocze 2017 3 kwartały 2017 Dane roczne 2017 1 kwartał 2018 1 półrocze 2018 3 kwartały 2018 Dane roczne 2018 1 kwartał 2019 1 półrocze 2019 3 kwartały 2019 Dane roczne 2019 1 kwartał 2020 1 półrocze 2020 3 kwartały 2020 Dane roczne 2020 1 kwartał 2021
DANE SKONSOLIDOWANE
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej mln zł 747,00 1 746,00 2 528,50 3 334,20 674,30 1 362,80 2 172,10 2 608,10 520,90 1 049,80 1 351,80 1 748,40 43,30 89,30 229,40 619,00 190,90 390,90 591,10 768,30 123,10 353,50 356,20 874,50 860,80 1 813,10 2 554,80 3 160,10 636,30 1 739,20 2 448,10 2 856,10 833,80 1 330,10 1 309,20 1 537,80 -208,70 1 330,10 300,40 240,70 251,50
Odsetki zapłacone mln zł 10,50 -3,50 -7,20 -8,90 -4,90 -12,70 -18,50 -24,00 -3,60 -30,30 -33,10 -36,10 -2,40 -4,90 -7,30 -10,40 -2,40 -5,30 -8,70 -12,00 -3,60 -10,30 -14,30 -18,30 -2,20 -5,20 -7,80 -13,20 -3,00 -5,10 -6,90 -10,10 -2,70 -9,20 -17,70 -6,50 -1,80 -9,20 -4,90 -11,50 -0,10
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych* mln zł 1,50 1,30 -2,60 -5,30 -3,40 -3,20 0,30 2,00 7,90 -2,80 0,40 -6,40 -4,10 4,60 15,50 -19,20 -13,50 -11,70 -12,40 -7,80 5,90 -8,80 2,10 -33,20 -24,50 -2,80 -14,70 9,80 45,30 11,40 12,60 -1,30 -20,80 26,40 -20,80
Podatek dochodowy zapłacony/otrzymane zwroty mln zł 7,20 -157,50 -358,00 -487,40 -27,80 -92,60 -159,40 -225,00 -67,70 -70,40 -77,00 -82,60 3,20 28,00 24,00 20,20 -5,60 -9,30 -15,10 -18,80 15,00 45,90 44,00 38,20 -33,40 -128,90 -207,10 -261,50 -4,50 24,80 -7,50 -40,20 -68,50 -328,70 -384,80 -391,00 131,80 -328,70 136,10 125,50 -10,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 764,70 1 586,50 2 164,60 2 835,30 636,30 1 254,10 1 991,00 2 359,40 451,60 957,00 1 238,90 1 630,10 37,70 108,30 250,70 644,30 163,70 362,80 555,60 725,10 126,70 395,00 377,10 896,50 792,00 1 654,50 2 337,10 2 870,70 638,60 1 804,20 2 445,10 2 818,40 761,30 971,40 933,10 1 140,30 -78,70 971,40 431,60 354,70 240,50
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych mln zł -271,60 -487,70 -831,00 -1 272,00 -522,80 -935,40 -1 372,00 -1 804,80 -450,00 -962,00 -1 376,20 -1 782,80 -467,30 -763,70 -1 149,10 -1 554,30 -358,40 -607,70 -843,50 -1 037,00 -284,70 -518,00 -814,40 -989,00 -176,70 -366,10 -513,10 -734,90 -272,40 -668,40 -958,60 -1 246,20 -624,40 -1 193,20 -1 574,80 -2 040,50 -742,30 -1 193,20 -1 617,20 -2 055,50 -489,30
Nabycie wartości niematerialnych mln zł -3,20 -5,70 -23,10 -19,00 -0,60 -4,40 -8,90 -24,70 -9,30 -15,90 -22,10 -34,70 -3,70 -8,20 -10,40 -15,50 -2,00 -3,20 -5,10 -9,10 -0,60 -3,80 -5,00 -5,60 -1,30 -2,40 -3,10 -4,20 -2,50 -3,40 -9,80 -12,80 -2,10 -6,50 -7,00 -8,90 -1,70 -6,50 -8,40 -10,30 -3,70
Nabycie aktywów finansowych mln zł -840,70 -78,30 -171,80 -25,60 -223,90 -926,90 -90,10 -54,50 -8,30 -11,40 -8,20 -22,30 -16,70 -19,80 -2,50 -1,80 -8,40 -360,10 -330,10 -10,10 -19,60 -200,00 -12,40 -90,00 -106,40 -5,10 -5,10 -5,10 -20,60
Wpłata na nabycie certyfikatów inwestycyjnych10 mln zł -1 450,00 -50,00 -50,00 -50,00
Nabycie KWK "Knurów-Szczygłowice"4 mln zł -1 160,00 -1 490,00
Transakcje połączeń jednostek gospodarczych pod wspólną kontrolą mln zł 73,70 73,70 -470,10
Nabycie spółki ZOD5 mln zł -7,50
Wpłata na nabycie aktywów FIZ12 mln zł -350,00
Nabycie jednostki gospodarczej (PBSz)13 mln zł -170,90 -170,90 -170,90
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych mln zł 0,60 1,30 1,40 8,00 3,30 2,20 2,90 6,50 1,40 2,70 3,60 5,80 0,70 1,20 1,80 3,20 0,50 1,60 5,10 5,70 1,00 2,60 4,20 4,80 0,10 0,60 1,20 2,60 1,00 2,70 5,20 10,70 0,10 12,20 23,60 39,40 0,50 1,20 12,30 19,30 0,70
Wpływy z aktywów FIZ15 mln zł 1 398,80
Sprzedaż aktywów finansowych mln zł 12,00 0,80 16,10 9,60 153,40 938,80 1,30 3,00 3,10 13,60 0,80 2,20 4,80 7,50 3,50 8,60 14,60 17,00 2,30 4,30 5,60 2,70 3,30 3,70 0,20 1,30 1,90 10,30 361,90 985,40 1 191,40 96,30 5,20
Sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych7 mnl zł 10,50 10,50 10,50
Dywidendy otrzymane mln zł 0,70 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20
Odsetki otrzymane mln zł 0,60 36,70 71,20 111,00 26,50 55,20 92,30 115,10 10,50 22,40 36,10 79,50 10,90 17,60 24,00 29,30 3,20 5,20 7,30 8,70 1,00 2,30 3,60 6,10 5,30 14,10 24,10 35,50 3,70 10,80 20,10 28,90 5,60 10,80 14,70 16,40 1,90 3,30 5,80 7,00 0,10
Zaliczki przekazane na zakup KWK "Knurów - Szczygłowice"3 mln zł -400,00
Wpływy ze sprzedaży spółek8 mln zł 107,80 612,20 612,20
Pozostałe przepływy mln zł -0,80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł -1 102,30 -459,30 -878,20 -1 667,20 -477,50 -873,10 -1 509,10 -2 634,30 -537,50 -1 006,70 -1 212,90 -804,20 -466,30 -1 171,80 -2 306,70 -3 040,40 -355,90 -591,30 -823,20 -1 015,30 -279,80 -408,80 -184,70 -354,40 -530,40 -679,30 -495,10 -2 170,30 -317,50 -705,00 -1 189,30 -1 581,70 -620,60 -1 346,20 -1 802,40 -2 260,50 -379,70 -259,00 -421,00 -549,30 -507,60
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Otrzymane kredyty i pożyczki mln zł 51,30 67,10 77,40 125,70 104,30 37,20 118,70 91,60 1,10 6,20 20,50 79,10 5,00 7,60 13,20 16,80 50,30 50,30 78,40 74,20 15,40 40,40 20,40 36,70 110,70 56,50 56,60 63,70 0,30 0,50 0,50 200,70 200,50 328,70 459,30 477,20 477,20 1 698,20
Otrzymane dotacje14 4,60 4,60 37,50
Spłata kredytów i pożyczek mln zł -81,00 -59,00 -15,80 -61,70 -78,60 -119,40 -239,20 -256,70 -11,20 -28,00 -53,40 -70,50 -13,70 -34,60 -56,10 -73,60 -18,70 -45,40 -72,60 -103,70 -20,20 -44,00 -63,10 -79,60 -121,70 -16,50 -22,50 -28,50 -5,80 -11,20 -44,30 -52,20 -8,60 -16,50 -24,10 -37,20 -29,50 -36,20 -48,60 -45,10 -2,90
Wpływyw netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału9 mln zł 150,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych1 mln zł 51,00 10,20 1 212,60 1 249,20 21,00 116,70 116,70 116,70 40,80 40,80 340,80
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej mln zł -90,30 -352,40 -298,00 -631,70 -631,70 -295,90 -295,80 -0,60 -200,80 -200,80
Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolującym mln zł -1,60 -1,70 -0,20 -2,40 -0,10 -6,00 -6,00 -6,00 -0,40 -1,20 -1,20 -1,00 -1,00 -0,90 -0,40 -0,60 -0,60 -0,90 -0,90 -0,10
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi mln zł -187,10 -187,10 -185,40 -0,20 -5,30 -11,80 -21,70 -5,30 -9,10 -9,40 -9,40 -16,00 -16,30 -16,30 -7,70 -7,80 -7,80 -3,10 -13,00 -13,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych2 mln zł -51,00 -51,00 -61,20 -61,20 -46,90 -33,40 -39,10 -29,20 -362,60 -579,30 -653,80 -219,00 -223,20 -223,20 -737,30 -121,00 -121,00 -121,00 -121,00
Wydatki związane z emisją dłużnych papierów warościowych6 mln zł -3,70 -7,50 -7,50 -9,60 -0,80 -3,70 -6,70
Płatności związane z leasingiem finansowym** mln zł -0,20 -0,90 -1,00 -1,40 -1,90 -3,30 -4,90 -7,40 -1,90 -3,50 -5,20 -6,90 -2,10 -3,90 -9,20 -16,20 -8,00 -16,80 -28,50 -40,60 -10,60 -27,10 -41,40 -54,60 -12,60 -20,50 -26,50 -34,60 -8,90 -17,90 -25,10 -31,80 -10,60 -24,80 -55,20 -121,40 -38,30 -91,30 -138,90 -185,70 -43,40
Odsetki i prowizje zapłacone z działalności finansowej5*** mln zł -21,70 -25,50 -25,50 -50,60 -28,20 -28,50 -57,80 -17,90 -32,90 -34,60 -45,50 -10,80 -19,00 -26,60 -37,50 -0,30 -8,30 -10,40 -33,20 -16,90 -33,30 -45,90 -57,10 -15,30
Pozostałe przepływy mln zł -7,60 -19,40 -13,70 -4,50 -8,20 -11,10 -3,20 -7,60 -10,70 -14,50 -3,20 -4,90 -5,40 -5,60 -0,60 -2,60 -2,70 -2,60 -0,50 -1,80 -2,20 -3,30 -0,90 -0,90 -1,00 -1,00 -3,40 -3,50 -3,50 -4,00 -0,90 -0,90 -0,90 -3,80 -6,60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł -31,50 -279,50 -498,50 -436,90 23,70 -96,00 -771,30 -821,50 -15,20 -38,60 -357,70 -280,50 -70,30 -86,70 1 083,50 1 077,40 40,30 52,80 41,40 -80,00 -15,90 -29,00 -119,80 277,70 -71,60 -376,90 -607,30 -699,80 -127,60 -157,40 -215,20 -755,80 -141,40 29,20 -211,90 -180,30 374,60 321,00 248,40 1 441,20 -61,60
Zmiana netto stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów mln zł -369,10 847,70 787,90 731,20 182,50 285,00 -289,40 -1 096,40 -101,10 -88,30 -331,70 545,40 -498,90 -1 150,20 -972,50 -1 318,70 -151,90 -175,70 -226,20 -370,20 -169,00 -42,80 72,60 819,80 190,00 598,30 1 234,70 0,60 193,50 941,80 1 040,60 480,90 -0,70 -345,60 -1 081,20 -1 300,50 -83,80 155,60 259,00 1 246,60 -328,70
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu mln zł 1 855,80 1 855,80 1 855,80 1 855,80 2 589,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 1 490,70 1 490,70 1 490,70 1 490,70 2 036,90 2 036,90 2 036,90 2 036,90 720,50 720,50 720,50 720,50 350,40 350,40 350,40 350,40 1 170,30 1 170,30 1 170,30 1 170,30 1 169,50 1 169,50 1 169,50 1 169,50 1 650,80 1 650,80 1 650,80 1 650,80 350,30 350,30 350,30 350,30 1 597,30
Odpisy aktualizujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynikające z wdrożenia MSSF 9 na dzień 01.01.2018 11 mln zł -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 2,00 0,50 1,00 2,00 -0,90 -0,70 1,00 -1,90 1,30 3,30 1,10 0,80 1,10 1,80 2,00 2,30 -0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 -0,10 -1,50 0,10 -1,40 -0,10 2,90 -0,60 0,60 0,80 -1,00 0,60 0,10 0,10 -0,40 0,40 0,50
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu mln zł 1 488,70 2 704,00 2 644,70 2 589,00 2 770,60 2 873,30 2 300,60 1 490,70 1 390,90 1 405,70 1 160,10 2 036,90 1 539,10 888,50 1 066,40 720,50 568,50 544,90 494,60 350,40 181,40 307,70 423,00 1 170,30 1 360,20 1 767,10 2 405,10 1 169,50 1 362,70 2 114,00 2 209,30 1 650,80 1 650,90 1 304,20 570,20 350,30 266,60 506,00 608,90 1 597,30 1 269,10


1 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 r.
2 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2014 r.
3 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 6 miesiecy zakończony 30.06.2014 r.
4 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2014 r.
5 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 r.
6 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 r.
7 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 6 miesiecy zakończony 30.06.2015 r.
8 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 6 miesiecy zakończony 30.06.2016 r.
9 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r.
10 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r.
11 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2018 r.
12 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.
13 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.
14 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 6 miesiecy zakończony 30.06.2020 r.
15 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.
* od 2019 roku pozycja prezentowana jest we wpływach pieniężnych z działalności operacyjnej
** od 1 stycznia 2019 roku w pozycji tej prezentowane są płatności związane z leasingiem wynikające z wdrożenia MSSF 16
*** od 1 stycznia 2019 roku w pozycji tej prezentowane są również odsetki z tytułu leasingu (zmiana prezentacji związana jest z wdrożeniem MSSF 16)

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.