Pobierz plik
Jednostka 1 półrocze 2011 3 kwartały 2011 Dane roczne 2011 1 kwartał 2012 1 półrocze 2012 3 kwartały 2012 Dane roczne 2012 1 kwartał 2013 1 półrocze 2013 3 kwartały 2013 Dane roczne 2013 1 kwartał 2014 1 półrocze 2014 3 kwartały 2014 Dane roczne 2014 1 kwartał 2015 1 półrocze 2015 3 kwartały 2015 Dane roczne 2015 1 kwartał 2016 1 półrocze 2016 3 kwartały 2016 Dane roczne 2016 1 kwartał 2017 1 półrocze 2017 3 kwartały 2017 Dane roczne 2017 1 kwartał 2018 1 półrocze 2018 3 kwartały 2018 Dane roczne 2018 1 kwartał 2019
DANE SKONSOLIDOWANE
Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe mln zł 7 345,10 7 605,80 8 458,80 8 604,50 8 753,00 8 920,80 9 230,90 9 386,80 9 496,40 9 572,70 9 726,00 9 815,30 9 920,10 12 155,70 12 153,60 12 105,70 11 803,80 11 651,90 8 624,50 8 569,50 8 489,70 7 550,40 7 483,20 7 392,50 7 407,00 7 395,40 6 835,90 6 890,40 7 028,20 7 312,50 7 303,00 7 411,00
Wartości niematerialne mln zł 43,20 59,50 64,90 66,10 67,60 70,20 77,30 76,50 77,70 79,90 77,90 77,30 79,20 153,10 156,20 148,70 143,10 147,50 145,80 142,80 129,80 126,60 125,40 123,60 122,10 112,80 116,30 118,30 114,10 117,60 130,80 61,70
Nieruchomości inwestycyjne mln zł 30,40 23,10 23,00 22,80 22,70 22,50 24,10 23,90 23,70 23,60 23,50 23,30 23,10 23,00 22,80 22,70 22,50 22,40 22,20 22,10 21,90 21,70 21,60 21,40 21,30 21,10 21,00
Pochodne instrumenty finansowe4 mln zł 0,80 0,40
Prawo do użytkowania składników aktywów6 440,30
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych mln zł 9,40 9,60 9,10 9,60 9,70 10,30 10,80 11,10 11,20 11,70 12,90 12,50 12,60 12,60 1,70 1,60 1,40 1,40 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,10 1,00 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,10 1,20
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego mln zł 194,40 220,20 101,60 139,10 109,60 138,70 184,20 167,00 162,90 180,40 173,50 196,10 254,00 254,50 436,90 495,20 591,60 597,30 1 219,20 1 244,40 1 260,40 1 279,90 1 161,40 985,90 986,50 948,70 814,30 783,70 795,70 754,00 669,50 674,40
Inwestycje w portfel aktywów FIZ5 1 826,10 1 833,10
Pozostałe długoterminowe aktywa mln zł 288,40 233,00 239,20 237,60 240,00 248,50 265,70 268,70 276,70 282,40 287,20 289,70 304,10 309,40 313,90 313,90 314,10 313,10 310,80 309,00 305,50 304,50 303,70 312,80 310,80 310,90 328,90 1 834,30 1 839,30 1 849,50 349,10 345,70
Aktywa trwałe razem mln zł 7 880,50 8 128,10 8 873,60 9 056,90 9 179,90 9 418,90 9 792,00 9 933,10 10 047,70 10 149,80 10 300,00 10 415,00 10 593,90 12 909,00 13 085,90 13 088,60 12 878,10 12 734,30 10 324,70 10 289,90 10 209,30 9 285,10 9 097,30 8 838,10 8 849,50 8 790,80 8 118,20 9 649,40 9 799,70 10 056,30 10 300,70 10 788,40
Aktywa obrotowe
Zapasy mln zł 431,90 516,20 739,70 821,80 942,20 815,40 806,10 631,90 575,70 549,30 540,90 583,80 493,70 649,50 538,20 470,70 548,60 574,70 491,90 555,30 520,20 352,00 342,50 476,10 456,90 415,30 499,40 538,80 645,80 600,70 656,50 656,80
Należności handlowe oraz pozostałe należności mln zł 1 441,10 1 307,30 1 363,20 1 381,60 1 272,20 1 205,50 1 020,40 1 132,10 1 021,90 911,60 937,80 933,60 1 331,10 1 003,50 1 008,20 862,10 885,80 766,70 634,60 642,20 602,10 549,70 897,90 898,20 842,80 626,40 2 256,70 1 147,50 1 020,10 998,50 1 146,70 965,70
Nadpłacony podatek dochodowy mln zł 0,80 2,20 22,00 3,40 0,20 1,60 4,20 19,10 19,50 22,80 32,40 27,20 1,10 2,20 2,50 1,80 1,10 2,90 4,70 34,10 0,50 0,20 5,70 10,50 0,30 0,70 32,50 1,00 0,90 0,30 0,70 0,50
Pochodne instrumenty finansowe mln zł 0,20 0,10 4,00 9,70 7,70 7,30 3,90 1,90 6,40 3,20 9,60 8,50 6,20 2,90 22,10 7,70 4,60 2,80 10,80 1,30 10,20 5,80 33,70 24,00 5,40 13,80 6,50 0,20 9,00 7,20 6,50
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych3 mln zł 10,90 11,20
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe mln zł 17,10 184,20 24,60 9,60 14,80 239,20 948,90 1 048,20 1 023,40 826,50 10,80 17,60 18,70 10,60 0,20 0,20 0,20 2,70 3,10 3,10 11,60 0,10 0,10 350,80 320,60 0,10 0,10 0,10 0,10 200,60 10,70
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty mln zł 2 704,00 2 644,70 2 589,00 2 770,60 2 873,30 2 300,60 1 490,70 1 390,90 1 405,70 1 160,10 2 036,90 1 539,10 888,50 1 066,40 720,50 568,50 544,90 494,60 350,40 181,40 307,70 423,00 1 170,30 1 360,20 1 767,10 2 405,10 1 169,50 1 362,70 2 114,00 2 209,30 1 650,80 1 650,90
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży mln zł 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Aktywa obrotowe razem mln zł 4 595,10 4 654,70 4 743,40 4 997,60 5 111,30 4 570,50 4 275,10 4 224,10 4 046,20 3 476,70 3 562,00 3 110,90 2 741,60 2 738,40 2 283,40 1 936,60 1 988,30 1 846,20 1 487,50 1 426,90 1 443,40 1 335,20 2 422,30 3 129,50 3 411,70 3 453,00 3 972,00 3 056,60 3 781,10 4 018,40 3 461,90 3 291,10
Razem aktywa mln zł 12 475,60 12 782,80 13 617,00 14 054,50 14 291,20 13 989,40 14 067,10 14 157,20 14 093,90 13 626,50 13 862,00 13 525,90 13 335,50 15 647,40 15 369,30 15 025,20 14 866,40 14 580,50 11 812,20 11 716,80 11 652,70 10 620,30 11 519,60 11 967,60 12 261,20 12 243,80 12 090,20 12 706,00 13 580,80 14 074,70 13 762,60 14 079,50
Kapitał własny  
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej
Kapitał podstawowy mln zł 1 209,10 1 260,90 1 260,90 1 260,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartościa nominalną mln zł 387,40 1 139,90 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00
Pozostałe kapitały mln zł 804,30
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych2 mln zł -26,40 -56,00 -87,10 -83,10 -86,40 -86,70 -83,50 -89,60 -80,70 -82,80 -65,10 -64,50 -77,30 -66,70 -70,70 -79,90 -61,30 -52,10 -55,50
Zyski zatrzymane mln zł 4 554,10 5 189,60 6 070,40 6 564,70 6 225,90 6 473,00 6 245,60 6 387,40 6 116,60 6 021,50 6 028,10 5 945,70 5 693,10 5 731,30 5 012,20 4 818,60 4 392,40 4 393,30 1 764,90 1 705,10 1 614,70 1 475,70 1 928,40 2 631,70 3 197,90 3 558,30 4 298,90 5 049,10 5 373,80 5 721,10 5 976,60 6 379,10
Razem kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej mln zł 6 954,90 7 590,40 8 236,30 8 730,60 8 382,80 8 629,90 8 402,50 8 544,30 8 273,50 8 178,40 8 185,00 8 102,60 7 850,00 7 861,80 7 112,30 6 888,40 6 466,20 6 463,80 3 835,10 3 778,50 3 682,00 3 551,90 4 002,50 4 723,50 5 290,30 5 637,90 6 389,10 7 135,30 7 450,80 7 816,70 8 081,40 8 480,50
Udziały niekontrolujące mln zł 120,20 128,00 207,10 209,40 206,00 203,60 171,40 174,90 176,20 173,90 166,60 158,80 155,40 155,80 155,20 120,20 119,20 119,00 99,10 99,40 99,80 71,00 67,10 226,80 226,70 228,30 232,40 358,60 359,30 357,70 364,00 370,90
Razem kapitał własny mln zł 7 075,10 7 718,40 8 443,40 8 940,00 8 588,80 8 833,50 8 573,90 8 719,20 8 449,70 8 352,30 8 351,60 8 261,40 8 005,40 8 017,60 7 267,50 7 008,60 6 585,40 6 582,80 3 934,20 3 877,90 3 781,80 3 622,90 4 069,60 4 950,30 5 517,00 5 866,20 6 621,50 7 493,90 7 810,10 8 174,40 8 445,40 8 851,40
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki mln zł 190,40 178,10 241,20 244,30 237,00 231,30 189,90 181,10 165,90 155,00 184,80 174,00 147,00 128,30 105,30 146,30 121,30 101,50 81,90 72,10 60,60 47,70 59,70 54,20 79,30 71,10 70,60 62,90 55,30 45,80 36,50 33,80
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych3 mln zł 36,90 57,90 102,60 102,60 102,60 102,60 143,40 1 193,70 1 529,30 1 479,80 1 110,30 886,00 792,60 581,20
Pochodne instrumenty finansowe3 mln zł 0,30 0,40 1,30 0,90 1,30 1,20
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego mln zł 47,40 50,20 50,00 49,10 47,20 42,20 40,60 41,20 42,10 41,80 42,40 41,90 42,10 40,50 41,20 11,50 11,40 12,50 13,20 14,20 12,40 14,60 15,70 15,50 15,60 14,30
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych mln zł 1 767,80 1 771,40 1 774,30 1 776,00 1 831,50 1 788,10 2 084,70 2 093,80 2 128,60 2 126,70 2 078,80 2 081,30 2 100,40 2 303,80 2 803,90 2 800,70 2 781,40 733,80 695,90 692,20 678,20 645,40 580,30 558,90 558,00 554,80 558,60 560,70 562,90 562,00 731,70 734,20
Rezerwy mln zł 372,70 375,70 436,60 430,00 428,40 438,80 502,90 498,70 509,40 511,70 488,70 483,00 490,00 663,20 700,20 703,70 715,60 2 671,20 2 659,20 2 664,90 2 670,30 2 674,10 2 755,10 2 660,10 2 676,90 2 684,70 1 363,00 1 364,50 1 369,60 1 370,50 788,00 803,90
Zobowiązania z tytułu leasingu7 271,00
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania mln zł 200,90 206,90 208,00 210,60 206,20 207,10 211,20 211,80 209,70 215,90 223,10 217,10 219,40 265,90 298,60 338,40 326,60 298,90 251,90 233,40 183,60 154,10 148,80 135,30 138,80 132,50 135,70 131,10 128,90 122,90 119,90 107,20
Razem zobowiązania długoterminowe mln zł 2 531,80 2 532,10 2 660,10 2 660,90 2 703,10 2 665,30 3 036,10 3 035,60 3 063,60 3 058,40 3 022,60 2 997,60 2 997,40 4 646,30 3 987,30 4 089,20 4 089,90 3 951,20 3 834,50 3 807,00 3 778,50 4 726,50 5 084,60 4 900,80 4 576,50 4 343,30 2 932,90 2 715,00 2 132,40 2 116,70 1 691,70 1 964,40
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki mln zł 81,60 158,40 187,60 210,70 110,80 79,10 75,70 74,90 74,80 68,70 81,00 83,60 87,90 91,10 100,50 91,50 89,90 110,80 95,30 100,60 110,00 39,10 27,30 21,80 47,70 50,00 51,60 53,80 56,20 32,60 33,50 27,60
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1 mln zł 51,30 10,30 1 272,20 1 333,60 1 366,70 1 380,10 1 339,30 1 333,00 1 355,10 66,90 67,10 50,30 50,20 62,70 63,40 48,80 650,50 645,60 121,00
Pochodne instrumenty finansowe mln zł 0,30 6,20 0,10 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 4,30 1,20 7,60 15,00 14,90 7,40 4,00 1,90 1,70 6,00 0,20 6,70 1,50 0,50 3,60 2,50 31,70 7,00 6,00 4,00
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego mln zł 65,20 69,10 3,60 121,00 129,10 159,90 40,40 6,80 4,60 3,20 3,50 2,70 1,70 1,90 1,70 2,70 4,30 6,00 4,20 4,30 9,20 2,50 2,30 1,00 35,60 9,00 2,20 114,50 235,30 253,40 203,60 235,60
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych mln zł 211,40 216,20 239,70 266,30 215,30 263,80 269,70 295,00 269,00 255,50 288,30 303,40 297,60 335,60 306,60 323,70 322,20 202,00 178,40 170,30 163,00 139,60 119,00 118,00 115,70 104,50 118,60 119,40 276,70 231,00 150,80 171,70
Rezerwy mln zł 430,60 449,70 246,40 263,60 263,50 239,70 286,70 282,90 276,00 277,00 251,10 271,50 216,70 215,90 208,40 180,50 225,80 202,10 206,70 207,10 173,60 157,20 233,60 226,40 189,10 165,90 159,90 162,40 155,20 147,30 273,10 266,50
Zobowiązania z tytułu leasingu7 101,80
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania mln zł 2 079,60 1 632,70 1 836,10 1 591,60 2 280,30 1 747,90 1 784,30 1 742,50 1 951,90 1 611,40 1 812,60 1 605,70 1 717,30 2 331,40 2 210,10 1 980,50 2 174,80 2 141,50 2 217,70 2 214,90 2 275,50 1 865,40 1 909,40 1 697,50 1 728,90 1 638,60 2 140,10 1 995,70 2 232,70 2 466,70 2 837,50 2 456,50
Razem zobowiązania krótkoterminowe mln zł 2 868,70 2 532,30 2 513,50 2 453,60 2 999,30 2 490,60 2 457,10 2 402,40 2 580,60 2 215,80 2 487,80 2 266,90 2 332,70 2 983,50 4 114,50 3 927,40 4 191,10 4 046,50 4 043,50 4 031,90 4 092,40 2 270,90 2 365,40 2 116,50 2 167,70 2 034,30 2 535,80 2 497,10 3 638,30 3 783,60 3 625,50 3 263,70
Razem zobowiązania mln zł 5 400,50 5 064,40 5 173,60 5 114,50 5 702,40 5 155,90 5 493,20 5 438,00 5 644,20 5 274,20 5 510,40 5 264,50 5 330,10 7 629,80 8 101,80 8 016,60 8 281,00 7 997,70 7 878,00 7 838,90 7 870,90 6 997,40 7 450,00 7 017,30 6 744,20 6 377,60 5 468,70 5 212,10 5 770,70 5 900,30 5 317,20 5 228,10
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA mln zł 12 475,60 12 782,80 13 617,00 14 054,50 14 291,20 13 989,40 14 067,10 14 157,20 14 093,90 13 626,50 13 862,00 13 525,90 13 335,50 15 647,40 15 369,30 15 025,20 14 866,40 14 580,50 11 812,20 11 716,80 11 652,70 10 620,30 11 519,60 11 967,60 12 261,20 12 243,80 12 090,20 12 706,00 13 580,80 14 074,70 13 762,60 14 079,50


1 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 r.
2 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2014 r.
3 pozycję wprowadzono do sprawozdania z rok obrotowy zakończony 31.12.2014 r.
4 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2015 r.
5 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.
6 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 r.
7 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 r.

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.