Rekompensata z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla

Od 22 stycznia 2019 r. można składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Wejście w życie w dniu 22 stycznia 2019 r. ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego pozwala określić terminarz jej realizacji. 22 stycznia br. jest pierwszym dniem, w którym można składać wnioski o rekompensatę w wyznaczonych do tego punktach. Osoby uprawnione mają na to 90 dni. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r.

Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo wypłacające. Wypłaty świadczeń zaplanowane są od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek o rekompensatę, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.  Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do rekompensaty należy składać w wyznaczonych punktach - lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwo górnicze zaprzestało wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, a przedsiębiorstwo to prowadziło w dniu 31 grudnia 2011 r. wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji. 

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wymogów z tym związanych można uzyskać na stronach internetowych spółek (SRK, JSW, Tauron Wydobycie, LW Bogdanka) oraz Ministerstwa Energii.

Informacje w sprawie rekompensaty udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem infolinii 32 757 4554

Pytania można również kierować na adres e-mail: [email protected]remove-this.srk.com.pl


Uprawnieni do świadczenia

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do  bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Komu rekompensata przysługuje

Krąg osób uprawnionych do rekompensaty został szczegółowo określony w  art.  2 ust. 1 ustawy  z dnia 23 listopada 2018 r.

Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) osoba uprawniona:

a) uprawnionych do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń:

– byłych pracowników, których stosunek pracy został rozwiązany z przedsiębiorstwem górniczym na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969), i którzy po ustaniu tego stosunku pracy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz bezpośrednio po zakończeniu pobierania tego zasiłku nabyli prawo do  świadczenia przedemerytalnego i je pobierali,

– emerytów i rencistów, mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którzy zamiast emerytury lub tej renty pobierają rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku,

– wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku zmarłym w czasie trwania stosunku pracy, emerycie lub renciście z przedsiębiorstwa górniczego, jeżeli utrata uprawnienia do bezpłatnego węgla nie została im zrekompensowana w jakikolwiek inny sposób,

b) wdowy i wdowców, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971), zwanej dalej „ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym”,

c) osoby uprawnione w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym, którym nie wypłacono świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, z wyjątkiem osób, którym przedsiębiorstwo wypłacające udzieliło pisemnej odmowy, o  której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy,

d) wdowy, wdowców i sieroty otrzymujących świadczenia specjalne, o których mowa w  art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), albo mających ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku przedsiębiorstwa górniczego zmarłym w czasie trwania stosunku pracy lub byłym pracowniku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze, pobierających bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, którym przedsiębiorstwo górnicze zaprzestało wydawać bezpłatny węgiel lub wypłacać ekwiwalent pieniężny przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa dotyczy osób uprawnionych z przedsiębiorstw górniczych, które w dniu 31 grudnia 2011 r. prowadziły wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji.

Komu rekompensata nie przysługuje

Świadczenie rekompensacyjne nie przysługuje: 

 1. Osobom, które otrzymują ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z emeryturą lub rentą. 
 2. Osobom, których roszczenie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla zostało zaspokojone na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
 3. Osobom, których roszczenie z tytułu prawa do rekompensaty zostało zaspokojone na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
 4. Osobom, których roszczenie z tytułu prawa do rekompensaty zostało zaspokojone na podstawie przepisów ustawy z 12 października 2017 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
 5. Osobom, które przechodząc na emeryturę lub rentę nie posiadały prawa do bezpłatnego węgla na podstawie przepisów prawa pracy wewnętrznie obowiązujących w danym przedsiębiorstwie górniczym.
 6. Osobom, otrzymującym deputat węglowy z przedsiębiorstw, które nie prowadziły w dniu 31 grudnia 2011 r. wydobycia węgla kamiennego na podstawie koncesji.

Minimum dokumentów, które osoby uprawnione do rekompensaty winny złożyć wraz  z Wnioskiem:

EMERYCI I RENCISCI POBIERAJĄCY ZAMIAST SWOJEJ EMERYTURY/ RENTY ŚWIADCZENIE KORZYSTNIEJSZE PO WSPÓŁMAŁŻONKU (uprawnienie do dnia 31.12.2014r.)

 • Świadectwo pracy z KWK
 • Zaświadczenie ZUS o prawie do emerytury/renty na dzień 31.12.2014r.

WDOWY, SIEROTY PO PRACOWNIKU, EMERYCIE LUB RENCIŚCIE
(posiadające uprawnienia do renty na dzień 31.12.2014)

 • Akt zgonu męża/ojca, dodatkowo dla sierot akt urodzenia
 • Świadectwo pracy męża/ojca (jeśli posiada)
 • Zaświadczenie ZUS o uprawnieniu do renty rodzinnej na dzień 31.12.2014r. wraz z adnotacją na ile osób renta przysługiwała w tym okresie,
 • akt ślubu w przypadku ponownego wyjścia za mąż. 

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA ŚWIADCZENIACH  PRZEDEMERYTALNYCH 

 • Świadectwo pracy z KWK (szczególne zasady rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969)
 • Zaświadczenie o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia
 • Zaświadczenie ZUS z podanym okresem pobierania Świadczenia Przedemerytalnego 

Zaleca się, aby w celu uniknięcia pomyłek przy podawaniu na wniosku numeru konta bankowego posiadać przy sobie informację z numerem konta.

Infolinie JSW

 • Ruch „Borynia” tel.: 32 756 1485,
 • Ruch „Zofiówka” tel.: 32 756 5100,
 • Ruch „Jastrzębie” tel.: 32 756 3676,
 • KWK „Budryk” tel.: 32 239 5750,
 • Ruch „Knurów” tel.: 32 718 5566,
 • Ruch „Szczygłowice” tel.: 32 717 6349,
 • KWK „Pniówek” tel.: 32 756 2294
 • KWK „Krupiński” tel.: 32 756 2610
 • Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A. tel.: 32 756 4919.