Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów

 

Nota

Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

2014

2013

Przychody ze sprzedaży

23

6 814,9

7 632,2

Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów

24

(6 819,6)

(6 479,5)

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży

 

(4,7)

1 152,7

 

 

 

 

Koszty sprzedaży

24

(362,4)

(398,6)

Koszty administracyjne

24

(610,8)

(598,1)

Pozostałe przychody

25

160,3

134,6

Zysk na okazjonalnym nabyciu

26

306,2

-

Pozostałe koszty

28

(262,4)

(100,7)

Pozostałe zyski/(straty) - netto

29

(1,0)

12,0

Zysk/(strata) operacyjny/a

 

(774,8)

201,9

 

 

 

 

Przychody finansowe

30

49,2

41,5

Koszty finansowe

30

(157,0)

(136,4)

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

 

0,4

2,7

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

 

(882,2)

109,7

 

 

 

 

Podatek dochodowy

32

225,1

(27,5)

Zysk/(strata) netto

 

(657,1)

82,2

 

 

 

 

Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu
do wyniku netto:

 

(56,8)

-

Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających

14

(70,1)

-

Podatek dochodowy

32

13,3

-

Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu
do wyniku netto:

 

(365,3)

2,2

Zyski/(straty) aktuarialne

18

(451,0)

2,7

Podatek dochodowy

32

85,7

(0,5)

Inne całkowite dochody razem

 

(422,1)

2,2

 

 

 

 

Całkowite dochody razem

 

(1 079,2)

84,4

 

 

 

 

Zysk/(strata) netto przypadający na:

 

 

 

- akcjonariuszy Jednostki dominującej

33

(659,1)

77,3

- udziały niekontrolujące

 

2,0

4,9

 

 

 

 

Całkowite dochody przypadające na:

 

 

 

- akcjonariuszy Jednostki dominującej

 

(1 080,9)

79,3

- udziały niekontrolujące

 

1,7

5,1

 

 

 

 

Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN na jedną akcję)

33

(5,61)

0,66


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej