Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

 

Nota

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

 

Aktywa

 

 

 

Aktywa trwałe

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

4

12 153,6

9 726,0

Wartości niematerialne

5

156,2

77,9

Nieruchomości inwestycyjne

6

23,6

22,5

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

 

1,7

12,9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

17

436,9

173,5

Pozostałe długoterminowe aktywa

7

313,9

287,2

Razem aktywa trwałe

 

13 085,9

10 300,0

 

 

 

 

Aktywa obrotowe

 

 

 

Zapasy

9

538,2

540,9

Należności handlowe oraz pozostałe należności

10

1 008,2

937,8

Nadpłacony podatek dochodowy

 

2,5

32,4

Pochodne instrumenty finansowe

8

2,9

3,2

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

 

10,9

-

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

11

0,2

10,8

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

12

720,5

2 036,9

Razem aktywa obrotowe

 

2 283,4

3 562,0

 

 

 

 

RAZEM AKTYWA

 

15 369,3

13 862,0

 

Nota

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

 

Kapitał własny

 

 

 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy
Jednostki dominującej

 

 

 

Kapitał podstawowy

13

1 251,9

1 251,9

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną

 

905,0

905,0

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych

14

(56,8)

-

Zyski zatrzymane

 

5 012,2

6 028,1

 

 

7 112,3

8 185,0

Udziały niekontrolujące

 

155,2

166,6

Razem kapitał własny

 

7 267,5

8 351,6

 

 

 

 

Zobowiązania

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

Kredyty i pożyczki

15

105,3

184,8

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

16

36,9

-

Pochodne instrumenty finansowe

8

0,3

-

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

17

42,1

47,2

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

18

2 803,9

2 078,8

Rezerwy

19

700,2

488,7

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

20

298,6

223,1

Razem zobowiązania długoterminowe

 

3 987,3

3 022,6

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

Kredyty i pożyczki

15

100,5

81,0

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

16

1 272,2

51,3

Pochodne instrumenty finansowe

8

15,0

-

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

 

1,7

3,5

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

18

306,6

288,3

Rezerwy

19

208,4

251,1

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

20

2 210,1

1 812,6

Razem zobowiązania krótkoterminowe

 

4 114,5

2 487,8

 

 

 

 

Razem zobowiązania

 

8 101,8

5 510,4

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

 

15 369,3

13 862,0