Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

 

Nota

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

 

Aktywa

 

 

 

Aktywa trwałe

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

4

12 153,6

9 726,0

Wartości niematerialne

5

156,2

77,9

Nieruchomości inwestycyjne

6

23,6

22,5

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

 

1,7

12,9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

17

436,9

173,5

Pozostałe długoterminowe aktywa

7

313,9

287,2

Razem aktywa trwałe

 

13 085,9

10 300,0

 

 

 

 

Aktywa obrotowe

 

 

 

Zapasy

9

538,2

540,9

Należności handlowe oraz pozostałe należności

10

1 008,2

937,8

Nadpłacony podatek dochodowy

 

2,5

32,4

Pochodne instrumenty finansowe

8

2,9

3,2

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

 

10,9

-

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

11

0,2

10,8

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

12

720,5

2 036,9

Razem aktywa obrotowe

 

2 283,4

3 562,0

 

 

 

 

RAZEM AKTYWA

 

15 369,3

13 862,0

 

Nota

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

 

Kapitał własny

 

 

 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy
Jednostki dominującej

 

 

 

Kapitał podstawowy

13

1 251,9

1 251,9

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną

 

905,0

905,0

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych

14

(56,8)

-

Zyski zatrzymane

 

5 012,2

6 028,1

 

 

7 112,3

8 185,0

Udziały niekontrolujące

 

155,2

166,6

Razem kapitał własny

 

7 267,5

8 351,6

 

 

 

 

Zobowiązania

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

Kredyty i pożyczki

15

105,3

184,8

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

16

36,9

-

Pochodne instrumenty finansowe

8

0,3

-

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

17

42,1

47,2

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

18

2 803,9

2 078,8

Rezerwy

19

700,2

488,7

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

20

298,6

223,1

Razem zobowiązania długoterminowe

 

3 987,3

3 022,6

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

Kredyty i pożyczki

15

100,5

81,0

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

16

1 272,2

51,3

Pochodne instrumenty finansowe

8

15,0

-

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

 

1,7

3,5

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

18

306,6

288,3

Rezerwy

19

208,4

251,1

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

20

2 210,1

1 812,6

Razem zobowiązania krótkoterminowe

 

4 114,5

2 487,8

 

 

 

 

Razem zobowiązania

 

8 101,8

5 510,4

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

 

15 369,3

13 862,0


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej