Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Nota

Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

2014

2013

 

 

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 

 

 

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej

35

619,0

1 748,4

Odsetki zapłacone

 

(10,4)

(36,1)

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych

8

15,5

0,4

Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty

 

20,2

(82,6)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 

644,3

1 630,1

 

 

 

 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

 

 

 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych

 

(1 554,3)

(1 782,8)

Nabycie wartości niematerialnych

 

(15,5)

(34,7)

Nabycie aktywów finansowych

 

(19,8)

(11,4)

Nabycie KWK Knurów-Szczygłowice

26

(1 490,0)

-

Nabycie spółki ZOD

26

(7,5)

-

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

 

3,2

5,8

Sprzedaż aktywów finansowych

 

13,6

938,8

Dywidendy otrzymane

 

0,6

0,6

Odsetki otrzymane

 

29,3

79,5

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 

(3 040,4)

(804,2)

 

 

 

 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

 

 

 

Otrzymane kredyty i pożyczki

 

16,8

79,1

Spłaty kredytów i pożyczek

 

(73,6)

(70,5)

Emisja dłużnych papierów wartościowych

16

1 249,2

51,0

Wykup dłużnych papierów wartościowych

16

(61,2)

-

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki dominującej

34

-

(295,8)

Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolującym

 

(0,9)

(1,2)

Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi

 

(9,4)

(21,7)

Płatności związane z leasingiem finansowym

 

(16,2)

(6,9)

Odsetki zapłacone z działalności finansowej

 

(21,7)

-

Pozostałe przepływy

 

(5,6)

(14,5)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

 

1 077,4

(280,5)

 

 

 

 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

 

(1 318,7)

545,4

 

 

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

 

2 036,9

1 490,7

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

 

2,3

0,8

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

12

720,5

2 036,9


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej