9. Zapasy

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Materiały

66,6

94,1

Produkcja w toku

7,6

9,5

Wyroby gotowe

456,4

430,6

Towary

7,6

6,7

Razem

538,2

540,9

W związku z podpisaniem umowy nabycia KWK Knurów-Szczygłowice, JSW na dzień 1 sierpnia 2014 r. nabyła zapas 136 tys. ton wyrobów gotowych (węgiel koksowy i energetyczny), który dla celów ewidencyjnych został wyceniony wg cen rynkowych na wartość 28,0 mln zł oraz zapas materiałów o wartości 7,9 mln zł.

Zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży zapasów Kompanii Węglowej S.A. („KW S.A.”) z dnia 10 kwietnia 2014 r., JSW winna nabyć znajdujący się na terenie kopalni Knurów-Szczygłowice, będący własnością Kompanii Węglowej S.A., a nie objęty umową zakupu KWK Knurów-Szczygłowice („ZORG”), zapas węgla oraz zapas osadów mułowych, w 15 równych ratach począwszy od stycznia 2015 roku. Zgodnie z ww. umową KW S.A. jest właścicielem tych produktów i ma prawo w każdym czasie do ich sprzedaży. Na dzień nabycia ZORG na terenie KWK Knurów-Szczygłowice znajdowało się ok. 1,48 mln ton węgla o wartości 179,1 mln zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. wielkości te obniżyły się odpowiednio do poziomu 1,42 mln ton o wartości 167,2 mln zł. Część zapasów osadów mułowych jest przedmiotem powtórzeń obmiarów ilościowo-jakościowych, celem zakończenia uzgodnień pomiędzy KW S.A. i JSW. Powyższa umowa została szerzej została opisana w Nocie 39 f). W dniu 16 grudnia 2014 r. KW S.A. poinformowała JSW o zawarciu transakcji sprzedaży miałów energetycznych znajdujących się na składowiskach KWK Knurów-Szczygłowice w ilości ok. 652,6 tys. ton (tj. ok. 46% całości zalegającego węgla na dzień 31 grudnia 2014 r.), który będzie sukcesywnie wydawany nabywcy. W związku z tym zobowiązanie JSW z tytułu umowy zakupu węgla ulega zmniejszeniu.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów przedstawia poniższa tabela:

 

2014

2013

 

 

 

Stan na 1 stycznia

29,6

51,4

Utworzenie odpisu

91,1

36,1

Wykorzystanie odpisu

(63,1)

(57,2)

Odwrócenie odpisu

(2,0)

(0,7)

Stan na 31 grudnia

55,6

29,6

Utworzenie i odwrócenie kwot odpisu z tytułu utraty wartości zapasów zostało ujęte w pozycji „koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów” w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w Nocie 2.2.11.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej