7. Pozostałe długoterminowe aktywa

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe:

304,1

277,3

Obligacje Skarbu Państwa

1,2

2,4

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych *

302,9

274,9

Udziały i akcje w jednostkach pozostałych

0,2

0,3

Pozostałe należności niefinansowe

9,6

9,6

Razem pozostałe aktywa długoterminowe

313,9

287,2

* Pozycja ta obejmuje środki zgromadzone w celu finansowania likwidacji zakładu górniczego. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego, Jednostka dominująca jest zobligowana do gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych (FLZG), które mogą być wydatkowane wyłącznie na sfinansowanie całkowitej lub częściowej likwidacji zakładu górniczego

Wszystkie długoterminowe aktywa finansowe wyrażone są w złotych polskich.

Wartość godziwa długoterminowych aktywów finansowych nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej