6. Nieruchomości inwestycyjne

 

2014

2013

Stan na 1 stycznia

 

 

Wartość księgowa netto na początek okresu

22,5

23,1

Zwiększenia

1,7

-

Amortyzacja

(0,6)

(0,6)

Wartość księgowa netto

23,6

22,5

Stan na 31 grudnia

 

 

Wartość brutto

31,0

29,3

Umorzenie *

(7,4)

(6,8)

Wartość księgowa netto

23,6

22,5

* Pozycja obejmuje umorzenie oraz odpis aktualizujący nieruchomości inwestycyjne

Składnikiem inwestycji w nieruchomości jest budynek hotelu „Różany Gaj” oddany niezależnemu operatorowi do prowadzenia działalności handlowej, którego wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 23,6 mln zł. Nieruchomość została przekazana do użytkowania w IV kwartale 2012 roku. Przewidywany okres użytkowania nieruchomości inwestycyjnej wynosi 40 lat. Nieruchomości inwestycyjne amortyzowane są metodą liniową przez okres ich użytkowania. Dla wyceny nieruchomości inwestycyjnych JSW stosuje model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. W ocenie JSW, w 2014 roku nie zaistniały żadne przesłanki, które spowodowałyby zmianę wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej. Zostało to potwierdzone wyceną sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę z dnia 16 stycznia 2015 r., gdzie ustalono wartość godziwą nieruchomości inwestycyjnej w wysokości 24,5 mln zł. Wartość tę uznaje się za odpowiadającą wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2014 r.

Przychody i koszty związane z nieruchomościami inwestycyjnymi:

 

Nota

2014

2013

 

 

 

 

Przychody z czynszów dotyczących nieruchomości inwestycyjnych

25

0,9

0,7

Bezpośrednie koszty operacyjne generujące w danym okresie przychody z czynszów

28

(1,0)

(1,1)

Bezpośrednie koszty operacyjne nie generujące w danym okresie przychodów z czynszów

 

-

-


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej