5. Wartości niematerialne

 

Nota

Informacja geologiczna

Prawo wieczystego użytkowania gruntów

Pozostałe wartości niematerialne

Razem

 

 

 

 

 

 

Stan na 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

 

Wartość brutto

 

26,5

25,9

85,4

137,8

Umorzenie *

 

(9,7)

(2,8)

(48,0)

(60,5)

Wartość księgowa netto

 

16,8

23,1

37,4

77,3

 

 

 

 

 

 

2013 rok

 

 

 

 

 

Wartość księgowa netto na początek roku

 

16,8

23,1

37,4

77,3

Zwiększenia

 

1,5

0,4

22,5

24,4

Zmniejszenia

 

(2,4)

-

(0,4)

(2,8)

Amortyzacja

 

(1,1)

(0,5)

(19,1)

(20,7)

Odpis aktualizujący - utworzenie

 

-

-

(0,3)

(0,3)

Wartość księgowa netto

 

14,8

23,0

40,1

77,9

Stan na 31 grudnia 2013 r.

 

 

 

 

 

Wartość brutto

 

25,7

28,6

106,2

160,5

Umorzenie *

 

(10,9)

(5,6)

(66,1)

(82,6)

Wartość księgowa netto

 

14,8

23,0

40,1

77,9

 

 

 

 

 

 

2014 rok

 

 

 

 

 

Wartość księgowa netto na początek roku

 

14,8

23,0

40,1

77,9

Zwiększenia

 

0,8

0,9

40,9

42,6

Nabycie jednostek gospodarczych

26

0,4

63,1

0,6

64,1

Zmniejszenia

 

-

-

(16,8)

(16,8)

Amortyzacja

 

(1,4)

(0,9)

(9,9)

(12,2)

Odpis aktualizujący - odwrócenie

 

-

-

0,6

0,6

Wartość księgowa netto

 

14,6

86,1

55,5

156,2

Stan na 31 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

Wartość brutto

 

26,9

93,5

114,2

234,6

Umorzenie *

 

(12,3)

(7,4)

(58,7)

(78,4)

Wartość księgowa netto

 

14,6

86,1

55,5

156,2

* Pozycja obejmuje umorzenie oraz odpisy aktualizujące wartości niematerialne

Poniżej przedstawiono pozycje, w których ujęto amortyzację wartości niematerialnych:

 

31.12.2014

31.12.2013

Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów

8,1

17,8

Koszty sprzedaży

-

0,2

Koszty administracyjne

4,1

2,7

Razem amortyzacja wartości niematerialnych

12,2

20,7

Prawo użytkowania wieczystego gruntu

Grupa posiada następujące prawa użytkowania wieczystego gruntu nie ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Powierzchnia (tys. m2)

11 959

11 960

Wartość gruntów (mln zł)

98,9

96,0

Przyszłe opłaty z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zostały przedstawione w Nocie 22.

Pozostałe informacje dotyczące wartości niematerialnych

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 1,8 mln zł (na 31 grudnia 2013 r.: 2,4 mln zł). W bieżącym okresie odwrócono odpis z tytułu utraty wartości w kwocie 0,6 mln zł.

Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych ujmowane jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów w pozycji „pozostałe koszty/przychody”.

W związku z podpisaniem umowy nabycia KWK Knurów-Szczygłowice, JSW nabyła wartości niematerialne o wartości godziwej 62,9 mln zł, która została ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na podstawie wartości rynkowej lub metodą kosztów odtworzenia.

Świadectwa pochodzenia energii

W wartościach niematerialnych Jednostka dominująca prezentuje świadectwa pochodzenia energii nabyte w celu spełnienia obowiązku ich umorzenia wynikającego z przepisów Prawa energetycznego. Ze względu na ich specyficzny charakter, wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej.

Poniżej została zaprezentowana zmiana stanu wartości świadectw pochodzenia energii:

Świadectwa pochodzenia energii

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Wartość księgowa netto na początek okresu

-

-

Zwiększenia

22,3

-

Zmniejszenia/umorzenie świadectw pochodzenia energii

(16,7)

-

Wartość księgowa netto na koniec okresu

5,6

-


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej