4. Rzeczowe aktywa trwałe

 

Nota

Grunty

Budynki i budowle

Wyrobiska ruchowe *

Urządzenia techniczne i maszyny

Inne rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie **

Razem

Stan na 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość brutto

 

50,5

5 374,8

855,9

6 396,1

377,6

1 091,3

14 146,2

Umorzenie ***

 

-

(1 602,4)

-

(3 066,4)

(246,5)

-

(4 915,3)

Wartość księgowa netto

 

50,5

3 772,4

855,9

3 329,7

131,1

1 091,3

9 230,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość księgowa netto na początek roku

 

50,5

3 772,4

855,9

3 329,7

131,1

1 091,3

9 230,9

Zwiększenia

 

-

2,6

503,8

0,1

-

1 229,8

1 736,3

Zmiana wartości rezerwy na koszty likwidacji zakładu górniczego

 

-

(10,3)

-

-

-

-

(10,3)

Przesunięcia z rzeczowych aktywów trwałych w budowie

 

1,2

372,9

-

437,4

54,2

(865,7)

-

Zmniejszenia

 

-

(4,9)

-

(1,9)

(0,2)

(0,5)

(7,5)

Amortyzacja

 

-

(197,6)

(405,0)

(535,9)

(41,7)

-

(1 180,2)

Odpis aktualizujący- utworzenie

 

-

(24,4)

-

(18,6)

(0,2)

(0,1)

(43,3)

Odpis aktualizujący- odwrócenie

 

-

-

-

0,1

-

-

0,1

Wartość księgowa netto

 

51,7

3 910,7

954,7

3 210,9

143,2

1 454,8

9 726,0

Stan na 31 grudnia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość brutto

 

51,7

5 683,8

954,7

6 732,7

418,9

1 454,9

15 296,7

Umorzenie ***

 

-

(1 773,1)

-

(3 521,8)

(275,7)

(0,1)

(5 570,7)

Wartość księgowa netto

 

51,7

3 910,7

954,7

3 210,9

143,2

1 454,8

9 726,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość księgowa netto na początek roku

 

51,7

3 910,7

954,7

3 210,9

143,2

1 454,8

9 726,0

Zwiększenia

 

-

3,1

445,9

5,1

-

1 217,8

1 671,9

Zmiana wartości rezerwy na koszty likwidacji zakładu górniczego

 

-

67,2

-

-

-

-

67,2

Przesunięcia z rzeczowych aktywów trwałych w budowie

 

4,3

584,7

-

440,5

47,3

(1 076,8)

-

Nabycie jednostek gospodarczych

26

6,4

1 523,5

163,3

405,6

41,7

87,4

2 227,9

Zmniejszenia

 

(0,2)

(10,4)

-

(0,9)

(0,3)

(3,1)

(14,9)

Amortyzacja

 

-

(223,1)

(454,1)

(548,3)

(65,0)

-

(1 290,5)

Odpis aktualizujący- utworzenie

 

-

(92,3)

-

(141,5)

(0,1)

(0,2)

(234,1)

Odpis aktualizujący- odwrócenie

 

-

-

-

0,1

-

-

0,1

Wartość księgowa netto

 

62,2

5 763,4

1 109,8

3 371,5

166,8

1 679,9

12 153,6

Stan na 31 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość brutto

 

62,2

7 808,6

1 109,8

7 531,1

490,1

1 680,2

18 682,0

Umorzenie ***

 

-

(2 045,2)

-

(4 159,6)

(323,3)

(0,3)

(6 528,4)

Wartość księgowa netto

 

62,2

5 763,4

1 109,8

3 371,5

166,8

1 679,9

12 153,6

* Aktywowane koszty wyrobisk ruchowych ujęte zgodnie z zasadami opisanymi w Nocie 2.2.4.1. są rozliczane zgodnie z wielkością wydobycia węgla z danego rejonu ścianowego. W momencie rozliczenia następuje, co do zasady, faktyczna likwidacja wyrobiska ruchowego, stąd brak jest w tabeli wartości skumulowanego umorzenia
 
** Poniesione przez Grupę nakłady na inwestycje (za wyjątkiem nakładów na wyrobiska ruchowe) gromadzone są w „Rzeczowych aktywach trwałych w budowie”, a w miesiącu oddania do użytkowania przenoszone są do odpowiedniej grupy rodzajowej rzeczowych aktywów trwałych
 
*** Pozycja obejmuje umorzenie oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe

Poniżej przedstawiono pozycje, w których ujęto amortyzację rzeczowych aktywów trwałych i rozliczenie wyrobisk ruchowych:

 

31.12.2014

31.12.2013

Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów

1 260,6

1 152,3

Koszty sprzedaży

2,2

2,0

Koszty administracyjne

22,1

20,8

Wartość świadczeń i rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych na potrzeby własne

5,4

5,1

Pozostałe koszty

0,2

-

Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i rozliczenie wyrobisk ruchowych

1 290,5

1 180,2

Odpisy z tytułu utraty wartości

Na dzień 31 grudnia 2014 r., mając na uwadze: nadpodaż węgla energetycznego na rynku polskim oraz spadek jego cen w stosunku do roku 2013, konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych na utrzymanie bieżącej produkcji przy ograniczonych środkach finansowych, prowadzone ze stroną społeczną rozmowy nt. ponoszonych przez JSW kosztów pracowniczych - Zarząd JSW stwierdził konieczność przeprowadzenia testu na utratę wartości dla zakładów JSW.

Dla przeprowadzenia testu zastosowano stopę dyskonta 6,57%. W wyniku przeprowadzonego testu Zarząd JSW podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych KWK „Krupiński” w wysokości 224,2 mln zł. Odpis ten dotyczy segmentu Węgiel i został ujęty w pozostałych kosztach w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów.

Ponadto jedna ze spółek Grupy przeprowadziła test na utratę wartości składników rzeczowych aktywów trwałych. W wyniku tego testu dokonano odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 6,4 mln zł. Odpis ten został dotyczy Pozostałych segmentów i został ujęty w pozostałych kosztach w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów.

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 300,8 mln zł (na 31 grudnia 2013 r.: 69,3 mln zł). W bieżącym okresie utworzono odpis z tytułu utraty wartości w kwocie 234,1 mln zł, wykorzystano 4,5 mln zł odpisu aktualizującego, odwrócono odpis w kwocie 0,1 mln zł, a pozostała część odpisu aktualizującego w kwocie 2,0 mln zł wynika z nabycia spółki ZOD.

Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych ujmowane jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów w pozycji „pozostałe koszty/przychody”.

Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych

W związku z podpisaniem umowy nabycia KWK Knurów-Szczygłowice, JSW nabyła składniki rzeczowych aktywów trwałych o wartości godziwej 2 213,1 mln zł, która została ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na podstawie wartości rynkowej lub metodą kosztów odtworzenia.

Grupa dokonuje okresowej (w IV kwartale danego roku) weryfikacji stosowanych okresów użytkowania i stawek amortyzacyjnych składników rzeczowych aktywów trwałych, a korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest począwszy od następnego roku obrotowego. Przeprowadzona weryfikacja stawek amortyzacyjnych spowodowała w 2014 roku spadek amortyzacji względem roku poprzedniego o 15,9 mln zł.

W 2014 roku wartość aktywowanych kosztów finansowania w rzeczowych aktywach trwałych w budowie wynosiła 4,8 mln zł (w 2013 roku.: 2,8 mln zł).

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość netto rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynosi 2 673,3 mln zł i dotyczy głównie zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy programu emisji obligacji JSW z dnia 30 lipca 2014 r. Zgodnie z Umową programu emisji obligacji JSW zabezpieczenia zostały ustanowione na majątku KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Pniówek, co zostało zaprezentowane w Nocie 16. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość księgowa netto składników rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynosiła 1 452,4 mln zł. Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zostały zaprezentowane w Nocie 15.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej