20. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

 

Nota

31.12.2014

31.12.2013

Zobowiązania finansowe

 

 

 

Zobowiązania handlowe

 

917,7

678,5

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

21

111,3

15,2

Rozliczenia międzyokresowe bierne

 

10,3

5,9

Pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym, w tym:

 

333,4

320,4

– zobowiązania inwestycyjne

 

310,8

288,8

– zobowiązania inne

 

22,6

31,6

Razem

 

1 372,7

1 020,0

 

 

 

 

Zobowiązania niefinansowe

 

 

 

Przychody przyszłych okresów

 

214,9

207,9

Pozostałe zobowiązania o charakterze niefinansowym, w tym:

 

921,1

807,8

– zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych podatków

27

551,5

509,5

– zaliczki z tytułu dostaw

 

5,4

3,5

– wynagrodzenia

 

299,6

244,1

– pozostałe

 

64,6

50,7

Razem

 

1 136,0

1 015,7

Razem zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania, w tym:

 

2 508,7

2 035,7

 

Długoterminowe

 

298,6

223,1

 

Krótkoterminowe

 

2 210,1

1 812,6

W związku z podpisaniem umowy nabycia KWK Knurów-Szczygłowice, JSW przejęła zobowiązania:

  • z tytułu leasingu finansowego, które na dzień nabycia wynosiły 53,2 mln zł, zgodnie z przejętymi w wyniku cesji umowami leasingowymi, w podziale na część długo i krótkoterminową. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania z tytułu leasingu finansowego KWK Knurów-Szczygłowice wynoszą 45,2 mln zł,
  • wynikające z umowy z tytułu uzyskania dostępu do informacji geologicznej w kwocie 0,4 mln zł,
  • z tytułu wynagrodzeń i z tytułu ubezpieczeń społecznych w łącznej kwocie 2,4 mln zł,
  • z tytułu wadiów przetargowych w wysokości nabytych środków pieniężnych, tj. 0,3 mln zł.

Łączna wartość przejętych zobowiązań wynosi 56,3 mln zł.

W związku z podpisaniem umowy nabycia spółki ZOD, Grupa przejęła zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w łącznej wysokości 5,5 mln zł.

W pozycji przychody przyszłych okresów prezentowane są otrzymane dotacje związane z nabyciem lub wytworzeniem przez Grupę aktywów trwałych. Dotację odnosi się w wynik finansowy systematycznie przez okres użytkowania ekonomicznego aktywów trwałych sfinansowanych w całości lub w części dotacją.

Grupa posiada dotacje, w ramach których zobowiązana jest do wykorzystania otrzymanych środków wyłącznie na realizację zadań wskazanych w umowach tych dotacji oraz do spełnienia określonych w umowach warunków. W ciągu 2014 i 2013 roku warunki te były przez Grupę spełnione.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej