19. Rezerwy

 

Nota

Podatek od nieruchomości

Szkody górnicze

Likwidacja zakładu górniczego

Opłata ekologiczna i ochrona środowiska

Pozostałe rezerwy

Razem

Stan na 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe

 

-

148,1

339,8

13,2

1,8

502,9

 

Krótkoterminowe

 

103,1

96,1

-

12,4

75,1

286,7

 

 

 

103,1

244,2

339,8

25,6

76,9

789,6

2013 rok

 

 

 

 

 

 

 

Utworzenie dodatkowych rezerw

 

34,6

73,7

-

0,6

27,3

136,2

Utworzenie rezerwy- koszt odsetkowy

 

0,8

-

15,3

0,8

0,8

17,7

Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy

 

(15,9)

(16,5)

(18,6)

(12,4)

(18,8)

(82,2)

Reklasyfikacja rezerw

 

-

(8,0)

-

8,0

-

-

Wykorzystanie rezerw

 

(29,7)

(78,6)

(4,4)

-

(8,8)

(121,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 31 grudnia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe

 

-

147,1

332,1

8,3

1,2

488,7

 

Krótkoterminowe

 

92,9

67,7

-

14,3

76,2

251,1

 

 

 

92,9

214,8

332,1

22,6

77,4

739,8

2014 rok

 

 

 

 

 

 

 

Utworzenie dodatkowych rezerw

 

23,6

78,6

67,2

3,3

27,6

200,3

Utworzenie rezerwy- koszt odsetkowy

 

6,1

-

10,1

0,1

0,3

16,6

Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy

 

(28,9)

(24,6)

(19,1)

(12,3)

(41,7)

(126,6)

Wykorzystanie rezerw

 

(9,3)

(73,7)

(3,1)

(0,6)

(4,4)

(91,1)

Nabycie jednostek gospodarczych

26

-

33,0

109,7

26,9

-

169,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 31 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe

 

-

166,7

496,9

35,7

0,9

700,2

 

Krótkoterminowe

 

84,4

61,4

-

4,3

58,3

208,4

 

 

 

84,4

228,1

496,9

40,0

59,2

908,6

W związku z podpisaniem umowy nabycia KWK Knurów-Szczygłowice, JSW utworzyła rezerwy z tytułu szkód górniczych, likwidacji zakładu górniczego i rekultywacji biologicznej składowiska odpadów, w łącznej wysokości 169,6 mln zł.

Podatek od nieruchomości

Jednostka dominująca stosownie do przeprowadzonej weryfikacji zakresu podstawy opodatkowania spornym podatkiem od nieruchomości niektórych obiektów infrastruktury podziemnej, w szczególności elementów składowych wyrobisk kapitalnych, na bieżąco aktualizowała kwotę roszczeń gmin górniczych, co zostało szerzej opisane w Nocie 27 i 40. Na dzień 31 grudnia 2014 r. ujęto w księgach rezerwę na podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych w wysokości 60,6 mln zł. Pozostała rezerwa utworzona przez Jednostkę dominującą na podatek od nieruchomości w wysokości 0,8 mln zł dotyczy kwestii opodatkowania infrastruktury kolejowej, co do których toczą się spory z organami administracji publicznej.

Dokonana przez koksownie z Grupy ocena ryzyka związanego z klasyfikacją rzeczowych aktywów trwałych dla celów podatku od nieruchomości w oparciu o zaktualizowaną kalkulację i ocenę ryzyka w tym zakresie, spowodowała zwiększenie kwoty rezerwy. Na dzień 31 grudnia 2014 r. rezerwa ta wynosi 23,0 mln zł.

Szkody górnicze

Grupa w ramach przyjętej polityki tworzy w wartości bieżącej rezerwy na przyszłe zobowiązania, rozpoznaje i ujmuje rezerwy na szkody górnicze będące skutkiem działalności eksploatacyjnej zakładów górniczych, w wysokości wynikającej ze zgłoszonych, uznanych bądź będących przedmiotem rozpatrywania przez sądy udokumentowanych roszczeń z tego tytułu lub w wysokości nakładów przewidzianych na zabezpieczenie terenu przed skutkami działalności górniczej. Zasady ujmowania rezerw na likwidację szkód górniczych zostały opisane w Nocie 2.2.20. Wartość rezerwy na szkody górnicze na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 228,1 mln zł.

W związku z nabyciem KWK Knurów-Szczygłowice, istnieje ryzyko, że JSW może być zmuszona do wypłaty odszkodowań z tytułu szkód górniczych na terenie prowadzonej działalności przez KWK Knurów-Szczygłowice powstałych, a nie zgłoszonych przed datą nabycia. JSW dokonała weryfikacji szacunków wielkości i wartości kosztów wynikających ze zdarzeń przeszłych, których ryzyko poniesienia przejęła. Wartość rezerwy na szkody górnicze została oszacowana na poziomie 33,0 mln zł.

Likwidacja zakładu górniczego

Grupa tworzy rezerwę na przyszłe koszty związane z likwidacją zakładu górniczego w oparciu o obowiązki wynikające z istniejących przepisów prawa. Wartość rezerwy na likwidację zakładu górniczego na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 496,9 mln zł. Wysokość kosztów likwidacji zakładu górniczego wyliczana jest na podstawie założeń odnośnie okresu żywotności kopalni, przewidywanej inflacji, długoterminowych stóp dyskontowych oraz przewidywanych nominalnych kosztów likwidacji poszczególnych zakładów górniczych, które są określane przez służby wewnętrzne. Wszelkie zmiany tych założeń wpływają na wartość księgową rezerwy. Założenia wykorzystywane przy ustalaniu rezerwy zostały opisane w Nocie 3. Na dzień kończący okres sprawozdawczy Grupa dokonała aktualizacji wartości rezerwy stosując stopę dyskonta, taką jak w modelu dla wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych (Nota 18), która jest zbliżona do stopy rentowności obligacji o długim horyzoncie czasowym, a także stosując przewidywaną stopę inflacji oraz zaktualizowaną wartość przewidywanych kosztów likwidacji poszczególnych zakładów górniczych pomniejszoną o wykorzystanie rezerwy. W 2014 roku zmiana wartości rezerwy na likwidację zakładów górniczych w kwocie 67,2 mln zł została zgodnie z KIMSF 1 odniesiona na rzeczowe aktywa trwałe (Nota 4).

JSW uaktualniła posiadane rezerwy na koszty przyszłej likwidacji zakładów górniczych o koszty likwidacji nabytego zakładu górniczego Knurów-Szczygłowice. Rezerwa ta została oszacowana przez służby wewnętrzne zgodnie z założeniami i metodologią obowiązującą w JSW na poziomie 109,7 mln zł.

Opłata ekologiczna i ochrona środowiska

W I półroczu 2014 roku w związku z przedawnieniem zobowiązania Jednostka dominująca rozwiązała pozostałą część rezerwy na opłaty za składowanie odpadów, która na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 9,9 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. JSW nie posiada rezerwy na opłaty za składowanie odpadów.

W związku z nabyciem KWK Knurów-Szczygłowice, Jednostka dominująca ponosi odpowiedzialność za rekultywację biologiczną przejętych terenów, w tym składowiska odpadów. Na dzień 31 grudnia 2014 r. JSW posiada rezerwę na ochronę środowiska związaną z rekultywacją biologiczną terenów Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie oraz pozostałych składowisk na łączną kwotę 39,6 mln zł. Na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Knurowa oraz obowiązującą ustawą o ochronie gruntów rolnych na JSW ciąży prawny obowiązek rekultywacji składowisk po zaprzestaniu działalności przemysłowej.

Pozostałe rezerwy

Grupa utworzyła w poprzednich latach rezerwę na roszczenia odszkodowawcze wobec ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH z tytułu sprzedaży koksu w wysokości 22,5 mln zł. Po wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2012 r., uchylającym wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 października 2010 r., sprawa była rozpatrywana ponownie przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził od spółki Polski Koks kwotę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, a w pozostałej części powództwo oddalił. Od opisanego wyroku obydwie strony złożyły w 2014 roku skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna Polskiego Koksu dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w części zasądzającej od pozwanej na rzecz powódki kwotę 828 434,46 EUR wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 września 2004 r. oraz kwotę 15 671 zł tytułem kosztów postępowania, a skarga TKMP dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w części oddalającej powództwo. Pozwany Polski Koks zakwestionował powództwo powoda w całości. Po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok reformatoryjny, w którym uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 listopada 2013 r. w części dotyczącej ustawowych odsetek od dnia 16 listopada 2007 r. do dnia 2 listopada 2010 r. i w tym zakresie powództwo oddalił. Wyrokiem tym sprawa z powództwa TKMP vs. Polski Koks została ostatecznie zakończona. Rezerwa utworzona na roszczenia odszkodowawcze ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH, której wartość na 31 grudnia 2013 r. wynosiła 18,3 mln zł, została rozwiązana na dzień 31 grudnia 2014 r.

Osobom trzecim przysługuje potencjalne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (grunty w byłej strefie ochronnej), na które spółka JSW KOKS (dawniej Koksownia Przyjaźń) oddziaływuje swoimi instalacjami. Okres odszkodowania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wynosi 10 lat. W związku z powyższym JSW KOKS ujmuje rezerwę na zobowiązania z tytułu odszkodowań. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość rezerwy wynosi 15,3 mln zł.

Spółka JSW KOKS jest stroną postępowania spornego przeciwko Polskim Kolejom Państwowym S.A. PKP S.A. pismami z dnia 18 marca 2010 r. skierowanymi do Sądu Okręgowego w Katowicach, wniosła o wszczęcie egzekucji na podstawie niżej wymienionych wyroków w łącznej kwocie 9,6 mln zł. W toku postępowania Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie w marcu 2010 r. zajął część spornej wierzytelności w kwocie 2,0 mln zł. Powyższe roszczenia wynikają ze współpracy Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń”, których JSW KOKS (dawniej Koksownia Przyjaźń) jest następcą prawnym i poprzednika prawnego Polskich Kolei Państwowych S.A. Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” w 2000 r. utraciły płynność finansową, a poprzednik prawny Polskich Kolei Państwowych uzyskał szereg wyroków i nakazów zapłaty przeciwko Zakładom Koksowniczym „Przyjaźń”. Przebieg postępowań sądowych jest opisany w Nocie 40. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, iż pozbawił wykonalności tytuły wykonawcze do wysokości rzeczywiście prowadzonej egzekucji (a nie kwot na które opiewały wyroki zaoczne). Mimo prawomocnego wyroku oraz wielokrotnych wezwań ze strony JSW KOKS do zwrotu bezpodstawnie wyegzekwowanej przez komornika kwoty 2,0 mln zł, PKP uchyla się od jego wykonania. Od powyższego wyroku dnia 3 grudnia 2014 r. PKP wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawa jest w toku i dlatego JSW KOKS postanowił utrzymać rezerwę w kwocie 7,6 mln zł.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej