18. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

 

31.12.2014

31.12.2013

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej z tytułu:

 

 

– odpraw emerytalnych i rentowych

226,0

210,6

– nagród jubileuszowych

400,7

310,6

– rent wyrównawczych

223,1

225,6

– węgla deputatowego emerytów i rencistów

1 897,4

1 365,1

– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów

248,8

160,8

– pozostałych świadczeń dla pracowników

114,5

94,4

Razem

3 110,5

2 367,1

w tym:

 

 

– część długoterminowa

2 803,9

2 078,8

– część krótkoterminowa

306,6

288,3

W związku z podpisaniem umowy nabycia KWK Knurów-Szczygłowice, JSW przejęła zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych wyliczone przez niezależną firmę doradztwa aktuarialnego, uwzględniając założenia aktuarialne przyjęte do wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych w JSW na dzień 31 grudnia 2013 r. Wartość przejętych zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień nabycia KWK Knurów-Szczygłowice wynosiła 237,1 mln zł.

 

2014

2013

 

 

 

Koszty świadczeń pracowniczych ujęte w zysku/stracie przed opodatkowaniem z tytułu:

 

 

– odpraw emerytalnych i rentowych

19,9

18,9

– nagród jubileuszowych

95,7

48,4

– rent wyrównawczych

9,9

9,0

– węgla deputatowego dla emerytów i rencistów

86,9

75,1

– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów

10,2

9,6

– pozostałych świadczeń dla pracowników

9,5

19,3

Razem

232,1

180,3

 

2014

2013

 

 

 

Koszty świadczeń pracowniczych ujęte w innych całkowitych dochodach z tytułu:

 

 

– odpraw emerytalnych i rentowych

(18,3)

(0,7)

– rent wyrównawczych

5,3

11,4

– węgla deputatowego dla emerytów i rencistów

396,9

(6,3)

– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów

69,0

(6,9)

– pozostałych świadczeń dla pracowników

(1,9)

(0,2)

Razem

451,0

(2,7)

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych:

 

Nota

2014

2013

 

 

 

 

Stan na 1 stycznia

 

2 367,1

2 354,4

Koszty bieżącego zatrudnienia

 

92,0

75,4

Koszty odsetek

 

102,7

101,0

Straty/(zyski) aktuarialne ujęte w zysku/stracie przed opodatkowaniem

 

37,4

3,9

Straty/(zyski) aktuarialne ujęte w innych całkowitych dochodach:

 

451,0

(2,7)

- wynikające ze zmian założeń finansowych *

 

179,3

(0,4)

- wynikające ze zmian założeń demograficznych *

 

4,1

12,8

- wynikające z pozostałych zmian założeń oraz korekt założeń aktuarialnych ex post *

 

267,6

(15,1)

Razem ujęte w całkowitych dochodach

 

683,1

177,6

Wypłacone świadczenia

 

(179,0)

(164,9)

Nabycie jednostek gospodarczych

26

239,3

-

Stan na 31 grudnia

 

3 110,5

2 367,1

* W skutkach zmian założeń finansowych zaprezentowano zmiany dyskonta oraz prognozowanych wzrostów podstaw świadczeń. W skutkach zmian założeń demograficznych zaprezentowano zmiany przyjętego poziomu rotacji pracowniczej oraz umieralności. Natomiast w pozostałych zmianach zaprezentowano nie tylko zmiany innych założeń, ale także wszelkie aktualizacje danych do wyceny.

Łączna kwota kosztów świadczeń pracowniczych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów:

 

2014

2013

 

 

 

Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów

97,5

55,7

Koszty sprzedaży

0,6

0,3

Koszty administracyjne

31,3

23,3

Koszty finansowe

102,7

101,0

Razem ujęte w zysku/(stracie) przed opodatkowaniem

232,1

180,3

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach

451,0

(2,7)

Razem ujęte w całkowitych dochodach

683,1

177,6

Główne założenia aktuarialne

Główne założenia aktuarialne przyjęte na dni kończące okresy sprawozdawcze:

 

2014

2013

Stopa dyskonta

2,6%

4,5%

Średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, renty wyrównawcze *

0,45%

2,5%

Średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji rezerwy na deputat węglowy *

1,5%

2,7%

Średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji rezerwy z tytułu odpisu na ZFŚS *

4,0%

4,4%

Średni ważony współczynnik mobilności pracowniczej *

2,31%

2,05%

* W Grupie na dzień 31 grudnia 2014 r. zatrudnionych jest 34 120 pracowników (w tym 26 356 pracowników JSW tj. 77%), dlatego dominujący wpływ na wielkość zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych mają założenia aktuarialne przyjęte do wyceny dla Jednostki dominującej.

Założenia dotyczące przyszłej umieralności oraz prawdopodobieństwo przejścia pracownika na rentę inwalidzką oszacowane zostało na podstawie danych statystycznych z polskich tabel trwania życia dla mężczyzn i dla kobiet, publikowanych przez GUS, na dzień dokonywania wyceny.

Analiza wrażliwości

Na dzień 31 grudnia 2014 r. została przeprowadzona analiza wrażliwości wyników wyceny aktuarialnej na zmianę założeń przyjętych do wyceny w zakresie stopy dyskonta oraz planowanych zmian podstaw wymiaru świadczeń na wysokość zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych.

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2014 r.:

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych z tytułu:

Wartość księgowa rezerwy

Stopa dyskonta

Planowane zmiany podstaw

-0,5 p.p.

+0,5 p.p.

-0,5 p.p.

+0,5 p.p.

– odpraw emerytalnych i rentowych

226,0

234,0

218,6

220,9

233,4

– nagród jubileuszowych

400,7

413,7

388,4

390,7

415,9

– rent wyrównawczych

223,1

237,5

210,2

212,6

238,6

– węgla deputatowego emerytów i rencistów

1 897,4

2 063,7

1 750,2

1 748,1

2 074,9

– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów

248,8

271,9

228,4

248,7

248,7

Razem

2 996,0

3 220,8

2 795,8

2 821,0

3 211,5

Zmiana w stosunku do wartości księgowej

 

224,8

(200,2)

(175,0)

215,5

Obniżenie stopy dyskontowej o 0,5 punktu procentowego spowodowałoby wzrost rezerwy na świadczenia pracownicze o 224,8 mln zł. Natomiast wzrost stopy dyskontowej o 0,5 punktu procentowego i zastosowanie stopy 3,1% spowodowałby spadek rezerwy o 200,2 mln zł.

Obniżenie podstaw wymiaru świadczeń o 0,5 punktu procentowego spowodowałoby spadek rezerwy na świadczenia pracownicze o 175,0 mln zł. Natomiast wzrost podstaw wymiaru świadczeń o 0,5 punktu procentowego spowodowałby wzrost rezerwy o 215,5 mln zł.

Analiza wrażliwości na dzień 31 grudnia 2013 r.:

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych z tytułu:

Wartość księgowa rezerwy

Stopa dyskonta

Planowane zmiany podstaw

-0,5 p.p.

+0,5 p.p.

-0,5 p.p.

+0,5 p.p.

– odpraw emerytalnych i rentowych

210,6

216,5

205,2

204,4

217,3

– nagród jubileuszowych

310,6

320,1

301,6

301,7

321,8

– rent wyrównawczych

225,6

237,7

214,5

212,3

240,1

– węgla deputatowego emerytów i rencistów

1 365,1

1 449,1

1 288,5

1 287,1

1 449,9

– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów

160,8

171,4

151,2

150,7

172,6

Razem

2 272,7

2 394,8

2 161,0

2 156,2

2 401,7

Zmiana w stosunku do wartości księgowej

 

122,1

(111,7)

(116,5)

129,0

Obniżenie stopy dyskontowej o 0,5 punktu procentowego spowodowałoby wzrost rezerwy na świadczenia pracownicze o 122,1 mln zł. Natomiast wzrost stopy dyskontowej o 0,5 punktu procentowego i zastosowanie stopy 5% spowodowałby spadek rezerwy o 111,7 mln zł.

Obniżenie podstaw wymiaru świadczeń o 0,5 punktu procentowego spowodowałoby spadek rezerwy na świadczenia pracownicze o 116,5 mln zł. Natomiast wzrost podstaw wymiaru świadczeń o 0,5 punktu procentowego spowodowałby wzrost rezerwy o 129,0 mln zł.

W powyższych analizach wrażliwości wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń została obliczona metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych, czyli taką samą jak zastosowano przy obliczeniu zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ujętego w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Okres zapadalności zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

Poniżej zaprezentowano wyniki wyceny aktuarialnej zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2014 r. w podziale na okresy zapadalności:

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych z tytułu:

Okres wypłaty

2015

2016

2017

2018

2019

– odpraw emerytalnych i rentowych

53,9

21,8

18,5

14,3

11,1

– nagród jubileuszowych

66,4

42,5

37,4

33,0

30,0

– rent wyrównawczych

15,2

13,8

12,8

11,8

11,0

– węgla deputatowego emerytów i rencistów

68,6

68,9

69,7

70,1

70,0

– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów

8,0

8,1

8,3

8,4

8,4

Razem

212,1

155,1

146,7

137,6

130,5

Poniżej zaprezentowano wyniki wyceny aktuarialnej zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2013 r. w podziale na okresy zapadalności:

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych z tytułu:

Okres wypłaty

2014

2015

2016

2017

2018

– odpraw emerytalnych i rentowych

72,1

15,7

15,7

13,4

10,9

– nagród jubileuszowych

47,6

33,9

31,7

26,5

22,9

– rent wyrównawczych

15,0

14,5

13,5

12,7

11,9

– węgla deputatowego emerytów i rencistów

71,1

69,0

66,4

63,6

60,9

– odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

Razem

213,0

140,3

134,5

123,4

113,8


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej