17. Odroczony podatek dochodowy

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie na poziomie sprawozdań finansowych poszczególnych spółek Grupy i w związku z tym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazuje się następujące kwoty:

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego przed kompensatą

 

 

– przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy

890,4

531,9

– przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy

154,0

162,4

Razem

1 044,4

694,3

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego przed kompensatą

 

 

– przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy

593,4

534,1

– przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy

56,2

33,9

Razem

649,6

568,0

 

 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

436,9

173,5

 

 

 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

42,1

47,2

Zmiany stanu odroczonego podatku dochodowego przedstawiają się następująco:

 

2014

2013

 

 

 

Nadwyżka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego
– stan na 1 stycznia

126,3

136,8

Obciążenie zysku/straty netto

231,4

(10,0)

Nabycie jednostek gospodarczych

(61,9)

-

Zwiększenie/(zmniejszenie) innych całkowitych dochodów

99,0

(0,5)

Nadwyżka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego
– stan na 31 grudnia, w tym:

394,8

126,3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

436,9

173,5

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

42,1

47,2

Zmiana stanu aktywa i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego przed kompensatą:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Rezerwy

Niewypłacone wynagrodzenia i inne świadczenia

Strata podatkowa

Pozostałe

Razem

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 1 stycznia 2013 r.

448,4

90,1

19,5

39,6

94,3

691,9

(Obciążenie)/uznanie zysku netto

5,4

(8,3)

0,1

23,8

(18,1)

2,9

Zwiększenie innych całkowitych dochodów

(0,5)

-

-

-

-

(0,5)

Stan na 31 grudnia 2013 r.

453,3

81,8

19,6

63,4

76,2

694,3

(Obciążenie)/uznanie zysku/straty netto

12,9

(1,5)

3,3

159,7

(1,5)

172,9

Nabycie jednostek gospodarczych

45,9

32,2

0,1

-

-

78,2

Zmniejszenie innych całkowitych dochodów

85,7

-

-

-

13,3

99,0

Stan na 31 grudnia 2014 r.

597,8

112,5

23,0

223,1

88,0

1 044,4

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wartość wyrobisk ruchowych

Wycena pozostałych rzeczowych aktywów trwałych

Pozostałe

Razem

 

 

 

 

 

Stan na 1 stycznia 2013 r.

162,7

339,2

53,2

555,1

Obciążenie/(uznanie) zysku netto

18,7

(8,1)

2,3

12,9

Stan na 31 grudnia 2013 r.

181,4

331,1

55,5

568,0

Obciążenie/(uznanie) zysku/straty netto

29,4

(90,9)

3,0

(58,5)

Nabycie jednostek gospodarczych

-

140,1

-

140,1

Stan na 31 grudnia 2014 r.

210,8

380,3

58,5

649,6

Poniżej przedstawiono okresy, w których zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych najpóźniej mogą zostać rozliczone aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej:

 

Okres rozliczenia

Razem

2015

2016

2017

2018

2019

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od straty podatkowej

-

7,3

31,4

100,7

83,7

223,1


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej