15. Kredyty i pożyczki

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Długoterminowe:

105,3

184,8

Kredyty bankowe

65,4

118,6

Pożyczki

39,9

66,2

 

 

 

Krótkoterminowe:

100,5

81,0

Kredyty bankowe

59,8

39,7

Pożyczki

40,7

41,3

Razem

205,8

265,8

Wszystkie kredyty i pożyczki w Grupie wyrażone są w złotych polskich.

Grupa dysponuje następującymi niewykorzystanymi liniami kredytowymi:

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Niewykorzystane linie kredytowe

196,6

204,3

Średnie oprocentowanie kredytów i pożyczek:

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

PLN

3,56%

3,77%

Wartość godziwa kredytów i pożyczek nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.

Kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały zabezpieczone w następujący sposób:

  • hipoteki na nieruchomościach w wysokości 776,5 mln zł,
  • zastawy rejestrowe na rzeczach ruchomych w kwocie 814,1 mln zł,
  • przelew wierzytelności wynikających z wybranych kontraktów w wysokości 44,2 mln zł,
  • poręczenia w kwocie 10,3 mln zł,
  • gwarancje bankowe w kwocie 22,4 mln zł.

W przypadku zabezpieczenia kredytów i pożyczek na aktywach trwałych dodatkowe zabezpieczenie stanowi cesja praw z umów ubezpieczenia tych aktywów. Ponadto stosowaną formą zabezpieczenia wierzytelności z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są weksle in blanco.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej