14. Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych

Zmiana stanu kapitału z tytułu wyceny instrumentów finansowych:

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

 

Stan na początek okresu

 

-

-

Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających

 

(70,9)

-

Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona do wyniku finansowego okresu

 

0,8

-

Podatek odroczony

 

13,3

-

Stan na koniec okresu

(56,8)

-

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych obejmuje wycenę instrumentów zabezpieczających spełniających kryteria rachunkowości zabezpieczeń.

W 2014 roku JSW wdrożyła rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Do rachunkowości zabezpieczeń co do zasady wyznaczone są transakcje pochodne Fx Forward, których termin zapadalności jest dłuższy niż sześć miesięcy. Ponadto JSW wyznaczyła, jako instrument zabezpieczający przyszłe przepływy pieniężne, obligacje denominowane w USD.

W 2014 roku spółka SEJ zabezpieczyła ryzyko zmian stopy procentowej WIBOR 6M transakcją pochodną Interest Rate Swap („IRS”) o nominale 36,9 mln zł, w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Pozycją zabezpieczaną są przyszłe przepływy pieniężne z tytułu wyemitowanych obligacji w walucie PLN oprocentowanych według stopy WIBOR 6M. Okres odsetkowy trwa 6 miesięcy. W okresie sprawozdawczym Jednostka dominująca nie stosowała instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem stopy procentowej.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w wyniku wyceny transakcji zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne ujęto w innych całkowitych dochodach kwotę (56,8) mln zł, z czego:

  • kwota (8,5) mln zł stanowi ujemną wycenę wynikającą ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części skutecznej,
  • kwota 1,6 mln zł stanowi dodatnią wycenę wynikającą ze zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w części skutecznej,
  • kwota (64,0) mln zł stanowi wartość ujemnych różnic kursowych z wyceny wyemitowanych obligacji w części skutecznej,
  • kwota 0,8 mln zł stanowiąca wartość odniesioną do wyniku finansowego okresu wynikającą z realizacji pozycji zabezpieczanej,
  • kwota 13,3 mln zł stanowi skutek w odroczonym podatku dochodowym od powyższych pozycji.

Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej