13. Kapitał podstawowy

 

Liczba akcji
(w tys. sztuk)

Akcje zwykłe
wartość nominalna

Korekta
hiperinflacyjna

Razem

 

 

 

 

 

Stan na 1 stycznia 2013 r.

117 412

587,0

664,9

1 251,9

Stan na 31 grudnia 2013 r.

117 412

587,0

664,9

1 251,9

Stan na 31 grudnia 2014 r.

117 412

587,0

664,9

1 251,9

Na dzień 31 grudnia 2014 r. kapitał zakładowy JSW wynosił 587 057 980 zł i dzielił się na 117 411 596 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych co do głosu, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda. Wszystkie akcje były wyemitowane i zarejestrowane na dzień kończący okres sprawozdawczy. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych przez JSW akcji odpowiada 117 411 596 głosom na Walnym Zgromadzeniu JSW.

Kapitał zakładowy Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2014 r. składa się z następujących serii akcji:

Seria

Liczba akcji (szt.)

A

99 524 020

B

9 325 580

C

2 157 886

D

6 404 110

Razem

117 411 596

Na dzień 31 grudnia 2014 r. i na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego struktura akcjonariatu Jednostki dominującej przedstawia się następująco :

Akcjonariusz

Ilość akcji

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu

Procentowy udział w kapitale zakładowym

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej

64 775 542

64 775 542

55,16%

55,16%

Pozostali akcjonariusze

52 636 054

52 636 054

44,84%

44,84%

Razem

117 411 596

117 411 596

100,00%

100,00%

JSW nie posiada szczegółowego zestawienia struktury akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2014 r. ani na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Informacje zawarte w powyższym zestawieniu zostały przekazane Raportem bieżącym nr 40/2012 w dniu 30 listopada 2012 r. sporządzonym na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Skarbu Państwa. Zgodnie z Raportem bieżącym nr 18/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. jedynym akcjonariuszem posiadającym 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lipca 2014 r. był Skarb Państwa z liczbą głosów 64 400 400, co stanowiło 54,85% udziału w głosach ogółem.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej