12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Środki pieniężne w banku i w kasie

556,4

694,9

Krótkoterminowe depozyty bankowe

164,1

1 342,0

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty

720,5

2 036,9

w tym, o ograniczonej możliwości dysponowania

20,7

18,1

Wartość środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania wynosi na 31 grudnia 2014 r.: 20,7 mln zł (31 grudnia 2013 r.: 18,1 mln zł) i obejmuje głównie wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W związku z podpisaniem umowy nabycia KWK Knurów-Szczygłowice, JSW nabyła środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz z tytułu wadiów dotyczących postępowań przetargowych w kwocie 0,3 mln zł. Natomiast w związku z nabyciem spółki ZOD, Grupa przejęła środki pieniężne i ich ekwiwalenty w kwocie 15,2 mln zł (w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 44 tys. zł).

Struktura walutowa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Grupy po przeliczeniu na PLN przedstawia się następująco:

 

31.12.2014

31.12.2013

PLN

 

 

Środki pieniężne w banku i w kasie

530,0

671,9

Krótkoterminowe depozyty bankowe

143,1

1 265,4

Razem

673,1

1 937,3

EUR

 

 

Środki pieniężne w banku i w kasie

26,3

23,0

Krótkoterminowe depozyty bankowe

3,2

35,3

Razem

29,5

58,3

USD

 

 

Środki pieniężne w banku i w kasie

-

-

Krótkoterminowe depozyty bankowe

17,9

41,3

Razem

17,9

41,3

Razem

720,5

2 036,9

Składniki środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych i skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej są tożsame.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej