10. Należności handlowe oraz pozostałe należności

 

Nota

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

 

Należności handlowe brutto

 

766,1

633,1

Odpis aktualizujący

 

(82,6)

(97,2)

Należności handlowe netto

 

683,5

535,9

Czynne rozliczenia międzyokresowe

 

9,7

9,6

Przedpłaty

 

45,6

54,4

Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

 

124,5

149,9

Pozostałe należności *

27

144,9

188,0

Należności handlowe oraz pozostałe należności razem

 

1 008,2

937,8

* W pozycji prezentowane są m.in. należności od gmin z tytułu spornego podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych, które na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 119,3 mln zł (na dzień 31 grudnia 2013 r.: 169,3 mln zł). Okres realizacji tych należności może sięgnąć do kilkunastu lat.

Wartość godziwa należności handlowych oraz pozostałych należności nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.

W związku z podpisaniem umowy nabycia KWK Knurów-Szczygłowice, JSW na dzień 1 sierpnia 2014 r. nie przejęła żadnych należności. Natomiast w związku z nabyciem spółki ZOD, Grupa przejęła należności handlowe oraz pozostałe należności w łącznej wysokości 7,2 mln zł.

Stan należności handlowych oraz pozostałych należności na dzień 31 grudnia 2014 r. obejmuje również należności z tytułu sprzedaży węgla wyprodukowanego przez KWK Knurów-Szczygłowice od dnia nabycia.

W pozostałych należnościach są prezentowane również należności od gmin z tytułu spornego podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych. Na skutek wydania przez NSA wyroku z dnia 29 września 2014 r. część toczonych sporów w zakresie podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych uległa przedawnieniu. W konsekwencji tego JSW odzyskała część zapłaconych w latach wcześniejszych kwot spornego podatku od nieruchomości w kwocie 72,3 mln zł, co zostało szerzej opisane w Nocie 40.

Struktura walutowa należności handlowych Grupy po przeliczeniu na PLN przedstawia się następująco:

 

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Należności handlowe [PLN]

483,7

356,8

Należności handlowe [EUR]

174,7

176,4

Należności handlowe [USD]

25,1

2,7

Należności handlowe razem

683,5

535,9

Terminy spłaty należności handlowych wynoszą w większości przypadków 30 dni. Należności główne przeterminowane powyżej 180 dni obejmuje się odpisem aktualizującym do wysokości nie objętej zabezpieczeniem. Odpisem aktualizującym obejmuje się należności odsetkowe przeterminowane powyżej 90 dni. Zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności opisane zostały w Nocie 2.2.13.

Grupa dokonuje systematycznej miesięcznej analizy przeterminowania należności dla poszczególnych kontrahentów. W przypadku przekroczenia okresów przeterminowania tworzony jest automatycznie odpis aktualizujący dla danego kontrahenta. Dodatkowo w przypadku powzięcia informacji o zagrożeniu upadłością lub niewypłacalnością danego kontrahenta, Grupa tworzy odpis aktualizujący niezależnie od terminów wymagalności.

Strukturę wiekową należności handlowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Nieprzeter-minowane

Przeterminowane

Razem

do 1 miesiąca

od 1 do 3 miesięcy

od 3 do 6 miesięcy

od 6 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Należności handlowe brutto

661,8

23,5

4,3

1,1

2,3

73,1

766,1

Odpis aktualizujący

(6,0)

-

(0,4)

(0,8)

(2,3)

(73,1)

(82,6)

Należności handlowe netto

655,8

23,5

3,9

0,3

-

-

683,5

Strukturę wiekową należności handlowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Nieprzeter-minowane

Przeterminowane

Razem

do 1 miesiąca

od 1 do 3 miesięcy

od 3 do 6 miesięcy

od 6 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Należności handlowe brutto

521,3

23,7

1,1

1,1

1,6

84,3

633,1

Odpis aktualizujący

(9,8)

(0,2)

(0,5)

(1,0)

(1,6)

(84,1)

(97,2)

Należności handlowe netto

511,5

23,5

0,6

0,1

-

0,2

535,9

Zmiany stanu odpisu aktualizującego należności handlowych przedstawia poniższa tabela:

 

2014

2013

 

 

 

Stan na 1 stycznia

97,2

109,6

Utworzenie odpisu

4,3

6,9

Nabycie jednostek gospodarczych

1,3

-

Wykorzystanie odpisu na należności nieściągalne

(15,4)

(6,7)

Odwrócenie kwot niewykorzystanych

(4,8)

(12,6)

Stan na 31 grudnia

82,6

97,2

Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności prezentowane jest w kosztach administracyjnych w zakresie należności głównych oraz w pozostałych kosztach/przychodach w zakresie odsetek za nieterminową płatność.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej