1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) składa się z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i jej spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Polski i jednej spółki na terenie Szwecji.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Jednostka dominująca”, „JSW”) została utworzona 1 kwietnia 1993 r. W dniu 17 grudnia 2001 r. JSW została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000072093 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 271747631. Siedziba Jednostki dominującej mieści się w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 4. Zgodnie ze Statutem, Jednostka dominująca może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Czas trwania działalności JSW jest nieoznaczony. Akcje Jednostki dominującej znajdują się w publicznym obrocie od 6 lipca 2011 r. Zgodnie z klasyfikacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., JSW została zaklasyfikowana do sektora surowcowego.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest wydobywanie i sprzedaż węgla kamiennego, wytwarzanie i przetwarzanie koksu, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej.

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jest największym producentem węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego, za sprawą produkcji wysokiej jakości węgla koksowego i koksu oraz dzięki usytuowaniu działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców. Podstawową działalność Grupy stanowi również wydobywanie i sprzedaż węgla do celów energetycznych.

Grupa posiada wszelkie koncesje i umowy użytkowania górniczego niezbędne do eksploatacji węgla w kopalniach wchodzących w jej skład. Szczegóły koncesji posiadanych przez Jednostkę dominującą, w tym złoża oraz obszary badań objęte koncesjami, są zaprezentowane w punkcie 1.2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Obszar wydobywczy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, zaś działalność koksownicza prowadzona jest na terenie Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Radlina, Czerwionki-Leszczyny i Wałbrzycha. Dzięki posiadanym znaczącym zasobom węgla Grupa ma mocne podstawy, aby utrzymać wiodącą pozycję na rynku węgla koksowego. Około 50% produkowanego przez Grupę węgla koksowego przetwarzane jest przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji stali w hutach, w odlewniach, w przemyśle metali nieżelaznych, w przemyśle chemicznym i przy produkcji materiałów izolacyjnych. Węgiel do celów energetycznych wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii i sprzedawany przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidualnym, przy czym około 95% sprzedawane jest elektrowniom w celu produkcji prądu oraz energii cieplnej.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. stanowi centrum sprzedaży wszystkich produktów powstałych z węgla, tj. koksu i węglopochodnych, wyprodukowanych przez koksownie należące do Grupy. Główni odbiorcy produktów Grupy to przede wszystkim klienci w Polsce, w Niemczech, Włoszech, Czechach, a także Austrii.

Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Łącznie w Grupie zatrudnionych jest ponad 34 tys. osób, w tym ponad 26 tys. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej