Słownik pojęć

 • Best Available Technique (BAT) - Najlepsza Dostępna Technika zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 96/61/WE, to najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mający na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko naturalne jako całość.

  Benzol koksowniczy -
  produkt ciekły koksowania wyodrębniony z gazu koksowniczego na drodze absorpcji w oleju płuczkowym. Benzol koksowniczy stanowi mieszaninę lekkich węglowodorów aromatycznych,  otrzymywaną w procesie koksowania węgla, o zmiennym składzie, zawiera głównie benzen i jego alkilowe pochodne. Benzol koksowniczy jest wykorzystywany przede wszystkim do przeróbki na drodze destylacji i otrzymywania głównie benzenu oraz jego pochodnych.
 • Corporate Social Responsibility (CSR) – oznacza takie podejście do realizacji celów biznesowych, które poprzez zapewnienie bezpiecznych produktów i usług wysokiej jakości poprawia jakość życia jej interesariuszy i nie przyczynia się do zwiększenia negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie. To koncepcja zarządzania biorąca pod uwagę odpowiedzialność firmy za wpływ jaki ma na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalne oraz środowisko naturalne. To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego. To filozofia prowadzenia biznesu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Kodeks dobrych praktyk jest tzw. miękkim prawem. Oznacza to, że spółki powinny je stosować (zakłada się, że wchodząc na giełdę akceptują i będą realizować tę powinność), ale jednocześnie za ich niestosowanie lub tylko częściowe stosowanie nie grożą im żadne sankcje ze strony GPW. Zgodnie z zasadą comply or explain, spółki mogą wprawdzie nie stosować zasad Dobrych Praktyk, jednak przypadku niestosowania którejkolwiek z zasad (trwałym bądź incydentalnym) na spółce ciąży obowiązek poinformowania rynku o tym fakcie. Raport bieżący (przekazywany systemem EBI) powinien zawierać nie tylko informację o niestosowaniu zasady, ale także wskazywać okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady, jak również sposób, w jaki emitent zamierza usunąć skutki niestosowania zasady oraz kroki na przyszłość, które mają zmniejszyć ryzyko niezastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości. Jakkolwiek niestosowanie zasad nie jest zagrożone sankcją (kara regulaminowa może zostać nałożona na emitenta jedynie w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych z zakresu ładu korporacyjnego), to jednak rynek może negatywnie ocenić spółkę, która nie przestrzega corporate governance, obniżając przez to jej wycenę.
 • EBITDA – w odniesieniu do każdego okresu obliczeniowego suma wyniku operacyjnego oraz amortyzacji.

  Energia elektryczna i cieplna, chłód
  - energia elektryczna jest wytwarzana w procesie kogeneracji z wytwarzaniem ciepła w postaci gorącej wody, zmiennych i stałych parametrów oraz w procesie trójgeneracji z dodatkowym wytwarzaniem wody chłodniczej. Media te produkowane są w oparciu o instalacje kogeneracyjne silników gazowych, kotłów parowych oraz kotłów wodnych na podstawie paliw pochodzących z Grupy JSW tj. węgla energetycznego i gazu z odmetanowania kopalń.
 • Free on Board (FOB) - ceny w porcie sprzedającego, za materiały załadowane na statek, zgodnie z Incoterms 2010
 • Gaz koksowniczy - gaz procesowy otrzymywany podczas koksowania węgla, po usunięciu produktów ciekłych (smoły i benzolu), odsiarczony i pozbawiony amoniaku. Stosowany w koksowni do opalania komór koksowniczych. Nadmiar gazu wykorzystywany jest jako paliwo gazowe w ciepłowniach i elektrociepłowniach. Może stanowić także surowiec do wyodrębniania wodoru lub do syntez chemicznych.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) -
  instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

  GK JSW
  (Grupa) - Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej
 • Interesariusz – osoba lub podmiot zainteresowany działalnością firmy i ponoszący wszelakiego rodzaju ryzyko związane z jej funkcjonowaniem oraz te osoby bądź podmioty na które firma może wywierać wpływ poprzez swoją działalność. W przeciwieństwie do akcjonariuszy, którzy zainteresowani są przede wszystkim zyskiem z działalności firmy, interesariusze to dużo szersza grupa, która obejmuje m. in. pracowników firmy, jej klientów, dostawców, administrację publiczną, społeczeństwo lokalne, środowisko naturalne. Pojęcie interesariusza zostało po raz pierwszy wprowadzone w 1963 r. przez Stanford Research Institute
 • Jednostka dominująca – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

  Joint Ore Reserves Committee (JORC) -
  wspólny komitet ds. Zasobów Kopalin
 • Kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i korzyści ekologiczne, co jest związane z mniejszym zużyciem paliwa do produkcji tych mediów.

  Koks
  - paliwo uzyskane w procesie koksowania, który polega na ogrzewaniu mieszanki specjalnych gatunków węgli bez dostępu powietrza w temperaturze około 1000°C. W trakcie procesu koksowania ulatniają się z węgla części lotne w postaci gazów, a pozostaje czysty koks o dużej zawartości węgla – produkt wysokokaloryczny i wolno spalający się. W Grupie JSW produkowane są następujące rodzaje koksu:
  • wielkopiecowy – stosowany w procesie wielkopiecowym w hutach stali,
  • odlewniczy – stosowany w odlewniach i w procesach produkcji wełny mineralnej,
  • przemysłowy – stosowany w procesach produkcyjnych pozahutniczych m.in. w wapiennikach, w produkcji karbidu, spiekalniach, cukrowniach,  
  • metalurgiczny – koks o nieco różniących się parametrach w stosunku do wielkopiecowego stosowany w hutnictwie metali kolorowych oraz przemyśle chemicznym,
  • opałowy – stosowany jako opał w sektorze komunalnym i odbiorców indywidualnych.
  • o zastosowaniu danego rodzaju koksu decydują przede wszystkim wymagania procesu technologicznego w którym zostanie zużyty i związane z tym wymagania parametrów: granulacja, wytrzymałość mechaniczna, ścieralność, zawartość balastu: wilgoci i popiołu. W przypadku koksu wielkopiecowego bardzo ważnymi parametrami dla odbiorców są reakcyjność określana wskaźnikiem CRI i wytrzymałość poreakcyjna CSR.

  Komercjalizacja –
  przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną), dokonywane przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, działającego w imieniu Skarbu Państwa. Pojęcie zdefiniowane w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) -
  spółka akcyjna, centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest prowadzony na zasadzie całkowitej dematerializacji. KDPW prowadzi rejestrację papierów wartościowych oraz zajmuje się rozrachunkiem transakcji na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym (m.in. na GPW, BondSpot, NewConnect, Catalyst)

  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) -
  rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Ład Korporacyjny (ŁK) - pojęcie to należy rozpatrywać w trzech różnych, ale ściśle ze sobą powiązanych aspektach. W podstawowym sensie ład korporacyjny to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Ład korporacyjny można także rozumieć jako podjęte w ostatnim czasie inicjatywy, opracowania i wdrożenia reguł (zasad) dobrych praktyk w organizacjach sektora prywatnego i publicznego, a w szczególności w spółkach publicznych. W innym sensie pojęcie ładu korporacyjnego odnosi się do konkretnej organizacji (spółki w szczególności) i obejmuje zindywidualizowane zasady zarządzania i nadzoru oraz relacje między fundatorami (w tym akcjonariuszami) w związku z uczestnictwem (udziałem) w danej organizacji (spółce).
 • Obszar górniczy – przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobycia kopaliny objętej koncesją.
 • Pozostały segment – czyt. segment wsparcia

  Prywatyzacja – zbywanie akcji i udziałów będących własnością Skarbu Państwa w spółkach; pojęcie zdefiniowane w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
 • Respect Index (RI) - Indeks obejmujący firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GPW. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań i szacunek z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym (tj. ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: pracownikami, dostawcami, klientami, społecznością lokalną, akcjonariuszami oraz zakładająca dbałość o środowisk naturalne). Respekt Index jest obliczany od 19 listopada 2009 r. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2008 roku. Pierwsza wartość indeksu RESPECT wynosiła 1000 pkt. RESPECT jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.
 • Segment energetyczny – segment działalności operacyjnej, którego wyodrębnienie w strukturze Grupy zakłada się w przyszłości - (obecnie obszar działalności wspierającej), którego zadaniem jest wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej oraz w przyszłości konsolidację oraz centralizację działalności w ramach Spółki SEJ S.A., pozostającej w bezpośredniej zależności od spółki dominującej JSW S.A.

  Segment koks
  – czyt. segment koksowniczy

  Segment koksowniczy
  - segment działalności operacyjnej Grupy, który obejmuje wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych.

  Segment koksowy
  – czyt. segment koksowniczy

  Segment węgiel
  – czyt. segment węglowy

  Segment węglowy
  – segment działalności operacyjnej Grupy, który obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego.

  Segment wsparcia
  – segment działalności operacyjnej Grupy, w skład którego wchodzą spółki wspierające dwa główne segmenty (węglowy i koksowniczy), do którego należy działalność w zakresie:
  • wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej,
  • usługi remontowe i konserwacyjne,
  • transport i zarządzanie infrastrukturą kolejową,
  • gospodarka wodna i rekultywacja,
  • usługi laboratoryjne,
  • IT,
  • obsługa sprzedaży,
  • usługi turystyczne i ubezpieczeniowe

  Segmenty
  – działalność operacyjna Grupy, która odbywa się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej.

  Siarczan amonu
  - produkt otrzymywany przy usuwaniu amoniaku z surowego gazu koksowniczego. Stosowany głównie w rolnictwie jako nawóz.

  Siarka płynna
  - produkt uzyskany w procesie odsiarczania gazu koksowniczego na drodze utleniania siarkowodoru. Siarka płynna jest stosowana jako surowiec na potrzeby przemysłu chemicznego i gumowego.

  Smoła koksownicza
  - produkt ciekły procesu koksowania węgla wydzielony z surowego gazu koksowniczego w drodze kondensacji. Smoła koksownicza wykorzystywana jest przede wszystkim do przeróbki na drodze destylacji. Inne potencjalne kierunki zastosowania to: reduktor w metalurgii, czynnik do zwilżania wsadu węglowego w koksownictwie oraz paliwo do przemysłowych źródeł energii (indywidualnie lub w mieszaninie z innymi olejami)
 • Trójgeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz chłodu użytkowego, mające na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie.
 • Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) – pierwszy indeks giełdowy, jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

  Węgiel do celów energetycznych
  – surowiec naturalny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła, jest półproduktem procesu wzbogacania węgla koksowego; ze względu na swoje przeznaczenie określany również mianem węgla energetycznego; kierowany głównie do elektrowni zawodowych i elektrociepłowni, zwykle o wartości opałowej ok. 21 MJ/kg.

  Węgiel energetyczny
  - czyt. węgiel do celów energetycznych

  Węgiel hard
  – czyt. węgiel typ 35

  Węgiel koksowy -
  węgiel o specyficznych parametrach jakościowych i charakterystyce przeznaczony do produkcji przemysłowej koksu.

  Węgiel semi-soft
  – czyt. węgiel typ 34

  Węgiel typ 34 -
  węgiel posiadający słabsze parametry koksotwórcze niż węgiel koksowy typu 35; jest on wykorzystywany do produkcji koksu metalurgicznego oraz koksu opałowego

  Węgiel typ 35
  - węgiel posiadający bardzo dobre parametry koksotwórcze, pozwalające na stosowanie go jako podstawowego surowca do produkcji najwyższej jakości koksu metalurgicznego, charakteryzującego się niską reakcyjnością wobec CO2 i wysoką wytrzymałością mechaniczną; jest on również wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości koksu odlewniczego.

  Węglopochodne
  - produkty uzyskane w procesie koksowania węgla, których produkcja jest ścisłe skorelowana z poziomem produkcji koksu. Produktami węglopochodnymi jest gaz koksowniczy, smoła koksownicza i benzol. Pozostałe produkty węglopochodne to siarczan amonu i siarka płynna.

  WIG-surowce
  - indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „przemysł surowcowy”. W portfelu subindeksu znajdują się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2010 r., a wartość indeksu w tym dniu wynosiła 4748,99 pkt. Metodologia subindeksu jest tożsama z indeksem WIG, tzn. że jest on indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

  WIG20
  – indeks, w skład którego wchodzi 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev.

  WIG30
  – indeks, w skład którego wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Jest publikowany od 23 września 2013 roku. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt. WIG30 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie.

  Wyrobiska ruchowe
  – wyrobiska górnicze związane z udostępnieniem wyrobisk eksploatacyjnych. Na moment początkowego ujęcia wyceniane są w wysokości skumulowanych kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o wartość węgla wydobytego w trakcie ich budowy, wycenionego według normatywnego kosztu wytworzenia wydobytego węgla. Aktywowane koszty wyrobisk ruchowych (będące rozliczeniami międzyokresowymi kosztów) są prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w oddzielnej pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Rozliczenie nakładów na wyrobiska ruchowe proporcjonalnie do wydobycia węgla z poszczególnych rejonów ścianowych jest prezentowane w wyniku finansowym jako amortyzacja.
 • Zasoby – ilość kopaliny występująca w złożu, rozróżnia się szereg rodzajów zasobów wynikających ze stopnia przydatności gospodarczej, dokładności rozpoznania, technicznej możliwości wybierania.

  Zasoby operatywne
  – (1) część zasobów bilansowych/przemysłowych zlokalizowanych w wyrobiskach ścianowych, obejmująca także przerosty do 5 cm grubości; kategoria charakterystyczna m.in. dla polskiego systemu klasyfikacji zasobów; (2) Zasoby przemysłowe pomnożone przez współczynnik wykorzystania zasobów przemysłowych, uwzględniający sumę przypuszczalnych strat w procesie eksploatacji; zasoby równe teoretycznemu wydobyciu;

  Złoże -
  naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarcze wykorzystanie obecnie lub w przeszłości.

  Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
  (ZUZP) –– uregulowane w kodeksie pracy porozumienie normatywne, zawierane pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. ZUZP może określać szerzej i korzystniej uprawnienia pracownicze uregulowane powszechnie w kodeksie pracy lub innych przepisach. Nie może natomiast zawierać przepisów mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej