Wyniki finansowe według obszarów działalności

Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej. Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Zarząd Jednostki dominującej zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej prowadzona jest przez następujące segmenty operacyjne:

  • Segment Węgiel – który obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego;
  • Segment Koks – który obejmuje wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych;
  • Pozostałe Segmenty – które obejmują działalność jednostek Grupy, które nie wchodzą w zakres wymieniony w segmentach Węgiel i Koks, m.in. produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, usługi remontowe itp.

Miarą wyniku finansowego poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy analizowaną przez Zarząd Jednostki dominującej jest zysk/(strata) operacyjny/a segmentu ustalony/a według zasad MSSF.

Tabela Wyniki operacyjne segmentu węglowego

Wyszczególnienie

2014*

2013

2012

2011

Dynamika
2013=100

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych

2 972,3

3 559,0

4 134,9

4 943,3

83,5

Zysk/(strata) operacyjny/a

(843,8)

70,1

1 268,6

2 736,3

(1 203,7)

Amortyzacja

1 034,8

921,8

806,0

685,8

112,3

EBITDA

191,0

991,9

2 074,6

3 422,1

19,3

* z uwzględnieniem KWK Knurów-Szczygłowice od 1 sierpnia 2014 roku.

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych w 2014 roku wyniosły 2 972,3 mln zł, co oznacza spadek o 16,5% w porównaniu do 2013 roku. Spadek ten jest konsekwencją spowolnienia gospodarczego skutkującego spadkiem w stosunku do tego samego okresu 2013 roku cen odpowiednio: węgla koksowego o 13,3%, a węgla do celów energetycznych o 12,4%. Spadek przychodów ze sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych związany był również ze spadkiem wolumenu sprzedaży węgla (pomimo włączenia w struktury Grupy począwszy od 1 sierpnia 2014 roku KWK Knurów-Szczygłowice), który był rezultatem braku realizacji zadań produkcyjnych kopalń macierzystych, w wyniku nadzwyczajnych utrudnień związanych z zagrożeniami naturalnymi i trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi.

W 2014 roku, udział przychodów ze sprzedaży węgla dla pięciu zewnętrznych odbiorców wyniósł 80,9% przychodów w tym segmencie (2013 rok: 69,6%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10% przychodów, wygenerowali pozostałe 19,1% łącznych przychodów segmentu węglowego.

EBITDA w 2014 roku segmentu węglowego wyniosła 191,0 mln zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA wyniosła 991,9 mln zł. Tak znaczny spadek EBITDA, aż o 80,7% w porównaniu do 2013 roku wynikał głównie ze spadku zysku operacyjnego (spadek o 913,9 mln zł) spowodowanego głównie wspomnianymi wyżej niższymi przychodami ze sprzedaży węgla. Ponadto w zysku operacyjnym segmentu Węgiel został w całości rozpoznany zysk na okazjonalnym nabyciu KWK Knurów-Szczygłowice w wysokości 297,4 mln zł.

Tabela Wyniki operacyjne segmentu koksowego

Wyszczególnienie

2014

2013

2012

2011

Dynamika
2013=100

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych

3 489,2

3 704,3

4 307,9

4 220,0

94,2

Zysk/(strata) operacyjny/a

12,9

62,0

(97,8)

171,4

20,8

Amortyzacja

195,4

203,9

201,1

125,6

95,8

EBITDA

208,3

265,9

103,3

297,0

78,3

W 2014 roku przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych wyniosły 3 489,2 mln zł, co oznacza spadek o 5,8% w porównaniu do 2013 roku. Ogólna sytuacja na rynku koksu spowodowana światowym kryzysem ma bezpośrednie przełożenie na cenę koksu, która w ślad za spadkiem cen węgla koksowego w 2014 roku miała tendencję spadkową (spadek średniej uzyskanej ceny ze sprzedaży koksu w stosunku do 2013 roku wyniósł 11,9%).

Udział przychodów ze sprzedaży w segmencie koksowym dla pięciu głównych odbiorców wyniósł 62,4% (2013 rok: 61,6%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10% przychodów, wygenerowali pozostałe 37,6% łącznych przychodów segmentu koksowego.

EBITDA za 2014 roku wyniosła 208,3 mln zł (w 2013 roku: 265,9 mln zł). Spadek EBITDA w analizowanym segmencie o 57,6 mln zł, tj. o 21,7% w porównaniu do 2013 roku, nastąpił przede wszystkim wskutek osiągnięcia niższego o 79,2% zysku operacyjnego, będącego skutkiem niższych uzyskanych przychodów ze sprzedaży o 215,1 mln zł.

Tabela Wyniki operacyjne pozostałych segmentów

Wyszczególnienie

2014

2013

2012

2011

Dynamika
2013=100

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych

353,4

368,9

378,2

213,5

95,8

Zysk operacyjny

45,5

82,9

73,7

20,4

54,9

Amortyzacja

80,2

83,0

65,3

36,6

96,6

EBITDA

125,7

165,9

139,0

57,0

75,8

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych za 2014 roku wyniosły 353,4 mln zł, co oznacza spadek o 4,2% w porównaniu do 2013 roku. EBITDA tego segmentu za 2014 rok wyniosła 125,7 mln zł. W roku poprzednim EBITDA wyniosła 165,9 mln zł. Spadek EBITDA w analizowanym segmencie o 24,2% wynikał głównie ze spadku zysku operacyjnego o 45,1% w stosunku do 2013 roku.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej