Segment węglowy

Działalność wydobywcza w Grupie realizowana jest przez pięć kopalń węgla kamiennego. Udział produkcji węgla koksowego i do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto w 2014 roku wynosił 70,9% i 29,1%; ze względu na przeznaczenie produkowanego węgla w Grupie, udział wolumenu sprzedaży węgla koksowego w łącznych dostawach Grupy stanowił w 2014 roku 72,4%, pozostałe 27,6% stanowił węgiel do celów energetycznych (wyliczenie dokonane w tys. ton). Kopalnie Borynia-Zofiówka-Jastrzębie i Pniówek oferowały do sprzedaży wysokiej jakości węgle typu hard, charakteryzujące się niską zawartością popiołu, siarki oraz części lotnych (za wyjątkiem KWK Pniówek, gdzie poziom zawartości części lotnych był na nieco wyższym, wciąż jednak akceptowalnym poziomie). Węgiel semi-soft z KWK Budryk i Krupiński (typowy semi-soft) oraz Knurów-Szczygłowice (semi-hard) to węgiel gazowo-koksowy o niskiej zawartości popiołu, siarki oraz wyższej, jednak charakterystycznej dla tego typu węgla, zawartości części lotnych. Wszystkie produkowane węgle koksowe cechują się również, odpowiednimi do typu węgla, parametrami CRI i CSR na dobrych i akceptowalnych przez kontrahentów poziomach. Ponadto, kopalnie Grupy, w szczególności: Budryk, Krupiński i Knurów-Szczygłowice, oferowały węgiel do celów energetycznych charakteryzujący się dobrymi parametrami czystości oraz zgodną z zapotrzebowaniem rynku, wartością opałową.

Wolumen produkcji węgla w 2014 roku został zrealizowany na poziomie 13,9 mln ton, tj. o 0,3 mln ton więcej niż w 2013 roku. Wielkość ta obejmuje również wydobycie włączonej w struktury JSW (począwszy od 1 sierpnia 2014 roku) KWK Knurów-Szczygłowice w wysokości 1,6 mln ton.

Wykres Struktura produkcji węgla przez kopalnie Grupy w 2014 roku

W 2014 roku parametry jakościowe poszczególnych wysyłek węgla handlowego mieściły się w granicach ustalonych umowami handlowymi.

Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie Grupy, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 13,7 mln ton, tj. o 0,7 mln ton mniej niż w 2013 roku. Spadek wolumenu dostaw był rezultatem braku realizacji zadań produkcyjnych kopalń macierzystych, w wyniku nadzwyczajnych utrudnień związanych z zagrożeniami naturalnymi i trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi.

W 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, sprzedaż węgla koksowego spadła o 0,4 mln ton, a poziom dostaw węgla do celów energetycznych był niższy o 0,3 mln ton. Udział sprzedaży, najlepszego jakościowo i uzyskującego najwyższe ceny, węgla typu hard w łącznych dostawach węgla utrzymuje się na zadawalającym poziomie (2014 rok: 54,4%, 2013 rok: 56,5%).

Tabela Zrealizowana produkcja i sprzedaż węgla

Wyszczególnienie

2014(1)

2013

2012

2011

Dynamika
2013=100

Produkcja (w mln ton)

13,9

13,6

13,5

12,6

102,2

  • Węgiel koksowy (w mln ton)(2)

9,9

9,8

9,5

8,8

101,0

  • Węgiel do celów energetycznych (w mln ton)

4,0

3,8

4,0

3,8

105,3

Wielkość sprzedaży ogółem JSW (w mln ton)(3)

13,7

14,4

12,7

12,4

95,1

  • Węgiel koksowy (w mln ton)

9,9

10,3

9,1

8,6

96,1

  • Węgiel do celów energetycznych (w mln ton)

3,8

4,1

3,6

3,8

92,7

Wielkość sprzedaży wewnątrzgrupowej (w mln ton)(3)

4,9

5,2

4,5

4,0

94,2

  • Węgiel koksowy (w mln ton)

4,7

5,0

4,2

3,7

94,0

  • Węgiel do celów energetycznych (w mln ton)

0,2

0,2

0,3

0,3

100,0

Wielkość sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych (w mln ton)(4)

8,8

9,2

8,2

8,4

95,7

  • Węgiel koksowy (w mln ton)

5,2

5,3

4,9

4,9

98,1

  • Węgiel do celów energetycznych (w mln ton)

3,6

3,9

3,3

3,5

92,3

Przychody ze sprzedaży (w mln zł)(4)

5 166,7

5 970,3

7 040,9

8 036,3

86,5

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami (w mln zł)

2 194,4

2 411,3

2 906,0

3 093,0

91,0

Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych (w mln zł)

2 972,3

3 559,0

4 134,9

4 943,3

83,5

(1) z uwzględnieniem KWK Knurów-Szczygłowice w strukturach JSW od 1 sierpnia 2014 roku,
(2) udział węgla typu hard w łącznej produkcji węgla w 2014, 2013, 2012 i 2011 roku wynosił odpowiednio: 53,4%, 57,2%, 57,5%, 58,2%,
(3) wielkość sprzedaży węgla wyprodukowanego przez Grupę,
(4) wartość uwzględnia dodatkowe przychody Grupy w 2014, 2013, 2012 i 2011 roku odpowiednio: 159,5 mln zł, 70,7 mln zł, 304,2 mln zł i 186,7 mln zł z tytułu sprzedaży węgla wyprodukowanego poza Grupą.

W 2014 roku sprzedaż węgla do celów energetycznych na rzecz odbiorców zewnętrznych w porównaniu do 2013 roku spadła o 0,3 mln ton (wzrosła w porównaniu do lat 2011 i 2012 roku o odpowiednio 0,1 mln ton i 0,3 mln ton), co głównie jest wynikiem prowadzenia działalności handlowej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami z sektora energetyki zawodowej w warunkach znacznej nadpodaży węgla.

W 2014 roku zanotowano również niewielki spadek zewnętrznej sprzedaży węgla koksowego (o 0,1 mln ton w stosunku do 2013 roku). Wyprodukowany w Grupie węgiel koksowy hard stanowił 74,0% zewnętrznych dostaw węgla koksowego (2013 rok: 82,6%). Pozostałe 26% stanowił węgiel semi-soft (2013 rok: 17,4%). Wzrost udziału węgla semi-soft (a spadek udziału węgla typu hard) wynika z przejęcia KWK Knurów-Szczygłowice. W wewnątrzgrupowej sprzedaży węgla koksowego, wyprodukowany w Grupie typ hard stanowił 76,3% (2013 rok: 75,3%), a typ semi-soft stanowił 23,7% (2013 rok: 24,7%), co wynika z prowadzenia wewnętrznej polityki handlowej firmy.

W 2014 roku zewnętrzne dostawy węgla dla krajowych odbiorców stanowiły 79% (wolumen) i 75,9% (przychody), (2013 rok: 75,7% (wolumen) i 71,3% (przychody)). Pozostałe dostawy skierowano na rynek zagraniczny.

W 2014 roku przychody ze sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych w segmencie Węgiel osiągnęły poziom 2 972,3 mln zł i były niższe o 586,7 mln zł (o 16,5%) niż uzyskane w 2013 roku. Istniejące uwarunkowania rynkowe (dekoniunktura na rynku węgla i koksu oraz brak równowagi pomiędzy podażą a popytem) spowodowały w 2014 roku na globalnych rynkach kolejną, znaczną presję na obniżkę cen i niższe przychody ze sprzedaży węgla.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej