Segmenty działalności

Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne. Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej. Segment operacyjny stanowi część składową Grupy:

 • która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty,
 • dla której są dostępne odrębne informacje finansowe,
 • której wyniki działalności są regularnie oceniane przez organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych (Zarząd Jednostki dominującej), związanych ze sposobem alokowania zasobów oraz oceną wyników działalności w danym segmencie.

Zarząd Jednostki dominującej zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. Informacje pochodzące z tej sprawozdawczości są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji strategicznych w Grupie. W wyniku analiz kryteriów agregacji oraz progów ilościowych wydzielono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy następujące segmenty operacyjne:

 • Segment Węgiel – który obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego;
 • Segment Koks – który obejmuje wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych;
 • Pozostałe segmenty – które obejmują działalność jednostek Grupy, a które nie wchodzą w zakres wymieniony w segmentach 1 i 2, m.in. produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, usługi remontowe itp.

Model biznesowy Grupy wyróżnia segmenty: Węgiel, Koks i Pozostałe segmenty (obejmujący obszar energetyczny i istotną funkcję spółek w ramach obszarów działalności wspierającej tj. laboratoria, transport, zarządzanie infrastrukturą kolejową, remonty, obsługa sprzedaży, gospodarka wodna i rekultywacja, IT oraz szkolenia i wsparcie produkcji).

Grupa planuje prowadzić działania zmierzające do integracji poszczególnych obszarów biznesowych, skoncentrować się na kluczowych przedsięwzięciach inwestycyjnych, wykorzystywać efekty synergii pomiędzy obszarami biznesowymi oraz zwiększać możliwości wynikające z efektu skali prowadzonej działalności.

Podstawowe produkty, towary i usługi

Strategiczne produkty Grupy to:

 • węgiel koksowy (hard i semi-soft) i węgiel do celów energetycznych,
 • koks (głównie wielkopiecowy i odlewniczy).

Z uwagi na przeznaczenie produktów Grupy, istnieje bezpośredni związek działalności Grupy z podażą i popytem na rynku węgla, koksu, stali i energii:

 • węgiel koksowy – produkcja koksu,
 • węgiel do celów energetycznych – produkcja energii elektrycznej i cieplnej,
 • koks – składnik wsadu do produkcji stali w hutach, odlewniach, w przemyśle chemicznym, metali nieżelaznych, przy produkcji materiałów izolacyjnych itp.

Struktura produktów Grupy dopasowywana jest do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej