Informacje o segmentach dla celów sprawozdawczych

Organem podejmującym kluczowe decyzje w Grupie jest Zarząd Jednostki dominującej. Miarą wyniku finansowego poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy analizowaną przez Zarząd Jednostki dominującej jest zysk/strata operacyjny/a segmentu ustalony/a według zasad MSSF.

Informacje o segmentach dla celów sprawozdawczych:

 

Węgiel

Koks

Pozostałe segmenty *

Korekty konsolida-cyjne **

Razem

Za okres zakończony 31 grudnia 2013 r.

 

 

 

 

 

Łączne przychody ze sprzedaży segmentu, w tym:

5 970,3

3 704,3

1 004,3

(3 046,7)

7 632,2

  • Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

2 411,3

-

635,4

(3 046,7)

-

  • Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych

3 559,0

3 704,3

368,9

-

7 632,2

 

 

 

 

 

 

Zysk brutto ze sprzedaży segmentu

647,6

387,8

175,8

(58,5)

1 152,7

 

 

 

 

 

 

Zysk operacyjny segmentu

70,1

62,0

82,9

(13,1)

201,9

 

 

 

 

 

 

Amortyzacja

(921,8)

(203,9)

(83,0)

7,2

(1 201,5)

 

 

 

 

 

 

Inne istotne pozycje niepieniężne:

 

 

 

 

 

- Aktualizacja rezerwy na sporny podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych

(37,3)

-

-

-

(37,3)

- Utworzenie odpisów aktualizujących aktywa trwałe

(3,9)

(39,6)

(0,1)

-

(43,6)

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa segmentu razem, w tym

9 347,5

3 446,1

1 270,0

(721,6)

13 342,0

Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego)

1 381,3

232,3

207,0

(59,9)

1 760,7

 

 

 

 

 

 

 

Za okres zakończony 31 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

Łączne przychody ze sprzedaży segmentu, w tym:

5 166,7

3 489,2

966,0

(2 807,0)

6 814,9

  • Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

2 194,4

-

612,6

(2 807,0)

-

  • Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych

2 972,3

3 489,2

353,4

-

6 814,9

 

 

 

 

 

 

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu

(412,7)

324,9

150,0

(66,9)

(4,7)

 

 

 

 

 

 

Zysk/(strata) operacyjny/a segmentu ***

(843,8)

12,9

45,5

10,6

(774,8)

 

 

 

 

 

 

Amortyzacja

(1 034,8)

(195,4)

(80,2)

7,1

(1 303,3)

 

 

 

 

 

 

Inne istotne pozycje niepieniężne:

 

 

 

 

 

- Aktualizacja rezerwy na sporny podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych

1,4

-

-

-

1,4

- Aktualizacja zobowiązań na sporny podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych

33,2

-

-

-

33,2

- Utworzenie odpisów aktualizujących aktywa trwałe

(224,4)

-

(9,7)

-

(234,1)

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa segmentu razem, w tym

10 383,3

3 349,7

1 364,8

(497,5)

14 600,3

Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego) ****

3 709,0

147,4

244,6

(25,6)

4 075,4

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi są wyceniane w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w skonsolidowanym wyniku finansowym.

Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie konsolidacji. Sprzedaż między segmentami realizowana jest na warunkach rynkowych. Zgodnie z zasadami stosowanymi przez Zarząd Jednostki dominującej do oceny wyników działalności poszczególnych segmentów, przychód oraz marża są rozpoznawane w wyniku segmentu w momencie dokonanej sprzedaży poza segment.

W wartości wyniku finansowego poszczególnych segmentów nie są zawarte przychody i koszty finansowe.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej