Zarząd

Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu JSW S.A. oraz postanowień Regulaminu Zarządu JSW S.A. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Regulaminie Zarządu i Statucie JSW S.A. 

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu

Skład Zarządu oraz tryb jego działania określa Regulamin Zarządu i Statut JSW. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu i Statut JSW dostępne są na stronie internetowej www.jsw.pl.

Zgodnie ze Statutem JSW Zarząd składa się z trzech do sześciu członków. W skład Zarządu JSW VIII kadencji w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz w wyniku wyborów członka Zarządu z wyboru pracowników Rada Nadzorcza powołała 5 członków Zarządu. Skład Zarządu został przedstawiony w Punkcie 6.11 niniejszego sprawozdania.

Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego (z wyjątkiem członka Zarządu wybieranego przez pracowników JSW).

Jeżeli JSW zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników JSW, zgodnie z procedurą zawartą w uchwalonym przez Radę Nadzorczą regulaminie wyborczym. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu, czyli Rady Nadzorczej. Nie dokonanie wyboru przedstawiciela pracowników JSW do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników JSW przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników. Takie odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka Zarządu wybranego przez pracowników wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte zostały w Statucie JSW dostępnym na stronie internetowej JSW.

Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby JSW.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej