Projekty inwestycyjne w spółkach GK

Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek Grupy Kapitałowej w roku 2014 wyniosły 353,1 mln zł i były niższe niż w roku poprzednim o 7,9%. Nakłady inwestycyjne segmentu koksowego oraz segmentów pozostałych w roku 2014 stanowiły 20,9% nakładów ogółem Grupy. Ponoszone przez spółki nakłady na inwestycje rzeczowe przeznaczone były na realizację inwestycji kluczowych oraz zadań zabezpieczających bieżącą działalność operacyjną spółek.

Modernizacja baterii koksowniczych w Koksowni Przyjaźń (JSW KOKS)

Koksownia kontynuowała program inwestycyjny, w ramach którego w roku 2011 została oddana do eksploatacji zmodernizowana bateria nr 1, a kolejne baterie koksownicze mają zostać zmodernizowane. W dniu 15 września 2011 roku została podpisana umowa z BP Koksoprojekt Sp. z o.o. z Zabrza, wybranym w procedurze przetargowej, na wykonanie działań formalno-prawnych i prac projektowych dla modernizacji baterii koksowniczej nr 3 i 4 oraz projektów wykonawczych dla modernizacji baterii koksowniczej nr 4. W 2014 roku na realizację inwestycji modernizacji baterii nr 4 poniesiono nakłady w wysokości 3,4 mln zł (nakłady inwestycyjne obejmowały zakończenie projektowania wykonawczego dla przedsięwzięcia).

Budowa bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń (JSW KOKS)

W ramach kontynuacji procesu zwiększania efektywności energetycznej na skutek zmniejszania zużycia energii elektrycznej oraz stopniowego uzyskiwania samowystarczalności w zakresie potrzeb energetycznych Grupy, w Koksowni Przyjaźń (JSW KOKS) w dniu 21 grudnia 2011 roku zawarto umowę z Generalnym Realizatorem Inwestycji na budowę bloku energetycznego zwiększającego zdolności produkcyjne koksowni o 71 MWe. Realizacja inwestycji wpłynie na ograniczenie kosztów uzyskania energii elektrycznej w ramach Grupy poprzez wykorzystanie gazu koksowniczego do jej produkcji, co zapewni Grupie dywersyfikację w zakresie zbytu gazu koksowniczego, mającym bezpośrednie przełożenie na przychody z segmentu węglopochodnych.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku, w związku z pozyskaniem środków pomocowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji, koksownia podpisała umowę pożyczki na kwotę 10,0 mln zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach („WFOŚiGW”). W ramach finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych koksownia wykorzystuje ponadto środki w wysokości 10,0 mln zł, pochodzące z częściowego umorzenia pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW.

W 2014 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 48,5 mln zł. Zakończono budowę bloku energetycznego wraz z instalacjami technicznymi oraz technologicznymi i rozpoczęto rozruch bloku. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na marzec 2015 roku. Pozostałe planowane nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia szacuje się na poziomie 6,2 mln zł (w tym: m.in. prace regulacyjne i optymalizacja pracy bloku, zakończenie rozruchu).

Modernizacja Koksowni Jadwiga (JSW KOKS)

Spółka JSW KOKS kontynuowała realizację inwestycji w zakresie modernizacji Koksowni Jadwiga, która obejmuje swoim zakresem zmodernizowanie oddziału węglowni wraz z budową składowiska węgla i linii namiarowania, oddziału sortowni koksu wraz z budową składowiska koksu oraz budowę nowej maszyny wsadowo-wypychowej baterii koksowniczej. W 2014 roku na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 10,8 mln zł.

Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin (JSW KOKS)

Przedsięwzięcie ma na celu wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne i na sprzedaż. Wykorzystanie odsiarczonych i odpylonych nadwyżek gazu koksowniczego w kotłach lub w instalacjach do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej do produkcji pary i energii elektrycznej pozwoli na ograniczenia zawartości siarki w gazie koksowniczym i ograniczenie emisji tlenków siarki z opalania oraz dotrzymanie dopuszczalnego stężenia tlenków siarki w spalinach. Budowa bloku energetycznego, o budżecie szacowanym na 135,0 mln zł, prowadzona będzie wraz z realizacją zadania modernizacji benzolowni z obiektami towarzyszącymi. Całkowitą przewidywaną wartość kosztorysową przedsięwzięcia szacuje się na poziomie 196,5 mln zł. Obecnie trwają prace związane z działaniami formalno-prawnymi oraz projektowymi. W 2014 roku w związku z realizacją zadania poniesiono nakłady w wysokości 4,3 mln zł.

Budowa baterii koksowniczej nr 6 wraz z infrastrukturą w WZK Victoria

WZK Victoria kontynuowała rozpoczętą w roku 2007 inwestycję, w ramach której przewiduje się budowę baterii koksowniczej nr 6 wraz z przynależnymi do niej węzłami technologicznymi i obiektami pomocniczymi. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych Koksowni oraz przeprowadzenie remontów pozostałych baterii.

W pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia ponoszone były nakłady inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury pomocniczej dla przyszłej baterii nr 6, w tym m.in. nakłady na budowę biologiczno-chemicznej oczyszczalni wód poprocesowych, budowę składu węgla oraz pozostałe zadania. W roku 2012 w ramach realizacji zadania zakończono budowę składu węgla o poj. 30 tys. ton oraz uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę dla baterii koksowniczej nr 6.

W dniu 3 lipca 2013 roku WZK Victoria zawarła umowę z Generalnym Realizatorem Inwestycji na realizację przedsięwzięcia budowy baterii koksowniczej nr 6, w systemie budowy pod klucz, obejmującą budowę baterii, maszyn piecowych, zrzutni koksu i pozostałych urządzeń oraz instalacji baterii nr 6. Łączna wartość zawartej umowy wynosi 125,9 mln zł. W 2014 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 21,0 mln zł.

Budowa bloku fluidalnego CFB 70 MWe w EC Zofiówka - realizowana przez SEJ

Realizacja projektu jest rozwiązaniem, umożliwiającym stopniowe wycofywanie wyeksploatowanych jednostek EC Zofiówka, które pozwoliłoby na produkcję ciepła i energii elektrycznej w pełnej zgodności z wymaganiami Dyrektywy IED, z większą sprawnością wytwarzania oraz przy pełnym zaspokojeniu planowanego na te lata zapotrzebowania odbiorców EC Zofiówka na ciepło i energię elektryczną. Rozwiązanie tego typu pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na bazie kotła fluidalnego spalającego węgiel energetyczny i niskokaloryczne paliwa węglowe z kopalń JSW, a także inne rodzaje paliw pochodzących z grupy zasobów odnawialnych (biomasa). Spółka realizuje kontrakt zawarty w dniu 14 października 2013 roku na „Budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A.”. Kontrakt obejmuje wykonanie kompletnego bloku energetycznego, kogeneracyjnego, wyposażonego w turbinę upustowo-kondensacyjną, kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, przystosowany do współspalania z węglem biomasy i mułów węglowych oraz budowę instalacji pomocniczych. Całkowita wartość realizowanych umów w ramach inwestycji wynosi 514,7 mln zł (wartość obejmuje kontrakt na budowę bloku fluidalnego, umowę na ubezpieczenie inwestycji oraz umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu). W 2014 roku na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 77,2 mln zł.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej