Projekty inwestycyjne jednostki dominującej

W 2014 roku Jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 1 335,3 mln zł i były one niższe niż w 2013 roku o 3,1%.

Tabela Struktura nakładów na inwestycje rzeczowe


Wyszczególnienie

2014

2013

2012

2011

Dynamika
2013=100

Budownictwo inwestycyjne

625,9

595,6

487,3

429,2

105,1

Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych

263,5

279,1

493,1

576,3

94,4

Nakłady na wyrobiska ruchowe

445,9

503,8

487,2

288,6

88,5

Razem*

1 335,3

1 378,5

1 467,6

1 294,1

96,9

* W tym w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku, KWK Knurów-Szczygłowice w kwocie 105,1 mln zł.

Z poniesionych w 2014 roku nakładów ogółem w wysokości 1 335,3 mln zł, na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 331,9 mln zł, na wartości niematerialne kwota 1,7 mln zł, a na nieruchomości inwestycyjne kwota 1,7 mln zł. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w 2014 roku były środki generowane z działalności operacyjnej, leasing finansowy (48,2 mln zł) oraz dotacja z funduszu prewencyjnego przyznanego przez firmę UNIQA TU S.A. (0,3 mln zł).

Kluczowe inwestycje w jednostce dominującej

W zakresie inwestycji kluczowych Jednostka dominująca realizowała w 2014 roku niżej opisane projekty, które dotyczą rozbudowy pionowej oraz rozbudowy poziomej kopalń.

Budowa nowego poziomu w istniejącej KWK Budryk

Jednostka dominująca kontynuowała budowę poziomu wydobywczego 1290m. Pozwoli to na udostępnienie zasobów węgla koksowego typu 35 (hard) zalegającego w złożu kopalni. Całkowita ilość zasobów operatywnych na poziomie 1290m jest szacowana na 167,9 mln ton. Rozpoczęcie budowy poziomu 1290m nastąpiło w 2007 roku i do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 363,2 mln zł. Pozostałe planowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu związane z budową poziomu 1290m szacowane są na 401,1 mln zł.

Rozbudowa KWK Pniówek

Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczęte w 2007 roku udostępnienie i zagospodarowanie nowego złoża Pawłowice 1. Całkowita ilość zasobów operatywnych w tym złożu szacowana jest na 54,2 mln ton do poziomu 1140m. Po ich sczerpaniu przewiduje się udostępnienie zasobów do poziomu 1300m. W złożu występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). Rozpoczęcie udostępniania złoża Pawłowice 1 nastąpiło w 2007 roku i do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 96,8 mln zł. Pozostałe planowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem złoża Pawłowice 1 szacowane są na 1 331,3 mln zł.

Ponadto, w KWK Pniówek JSW kontynuowała budowę poziomu wydobywczego 1000m. Całkowita ilość zasobów operatywnych na poziomie 1000m szacowana jest na 69,6 mln ton. Rozpoczęcie budowy poziomu 1000m nastąpiło w 1998 roku i do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 699,7 mln zł. Pozostałe planowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu związane z budową poziomu 1000m szacowane są na 45,0 mln zł.

Rozbudowa KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka

Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczęte w 2005 roku udostępnianie i zagospodarowywanie nowych złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód z poziomu 1110m. Zasoby operatywne planowane do udostępnienia z poziomu 1110m wynoszą 133,8 mln ton. Po ich sczerpaniu przewiduje się udostępnienie zasobów do poziomu 1300m. W złożach występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). Rozpoczęcie udostępniania złóż Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód nastąpiło w 2005 roku i do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 485,4 mln zł. Pozostałe planowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem złóż Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód szacowane są na 2 189,5 mln zł.

Ponadto, w Ruchu Zofiówka, JSW kontynuowała budowę poziomu wydobywczego 1080m. Całkowita ilość zasobów operatywnych na poziomie 1080m szacowana jest na 49,3 mln ton. W złożach na tym poziomie występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). Rozpoczęcie budowy poziomu 1080m nastąpiło w 2006 roku i do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 232,1 mln zł. Pozostałe planowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu związane z budową poziomu wydobywczego 1080m szacowane są na 349,4 mln zł.

Rozbudowa KWK Krupiński

Jednostka dominująca kontynuowała udostępnianie pokładów w partii E i w partii Zgoń w KWK Krupiński oraz zasobów części złoża Żory-Suszec. Całkowita ilość potencjalnych zasobów operatywnych szacowana jest na 27,2 mln ton węgla koksowego. Rozpoczęcie udostępniania pokładów w partii E i Zgoń oraz zasobów części złoża Żory-Suszec nastąpiło w 2010 roku i do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 230,6 mln zł. Pozostałe planowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu związane z udostępnieniem pokładów w partii E i w partii Zgoń w KWK Krupiński oraz zasobów części złoża Żory-Suszec szacowane są na 184,3 mln zł.

Techniczna i organizacyjna integracja KWK Zofiówka, Borynia, Jas-Mos

Jednostka dominująca kontynuowała inwestycję w zakresie technicznej i organizacyjnej integracji kopalń: Zofiówka, Borynia i Jas-Mos, w ramach funkcjonowania trzyruchowej KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie (ostateczne organizacyjne połączenie nastąpiło z dniem 1 stycznia 2013 roku). Rozpoczęcie robót w zakresie integracji technicznej kopalń nastąpiło w 2005 roku i do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 192,0 mln zł. Pozostałe planowane nakłady szacowane są na 102,8 mln zł.

Zintegrowanie sąsiadujących trzech byłych kopalń stwarza możliwość poprawy efektywności wykorzystania bazy zasobowej, poprawy efektywności ekonomicznej wydobycia węgla w obszarach górniczych tych kopalń oraz przedłużenia efektywnego ekonomicznie okresu ich funkcjonowania w ramach struktury zintegrowanej.

Budowa i rozbudowa poziomu 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice

W IV kwartale 2014 roku rozpoczęto budowę poziomu 1050m w celu powiększenia bazy zasobowej węgla koksowego poprzez udostępnienie i zagospodarowanie zasobów węgla w piętrze 850-1050. Szacuje się, że łączna wielkość zasobów potencjalnego wydobycia w oparciu o poziom 1050m wynosi około 90 mln ton. Do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości około 0,7 mln zł. Pozostałe planowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu związanego z budową poziomu 1050m w Ruchu Szczygłowice KWK Knurów-Szczygłowice, szacowane są na 293,9 mln zł.

Modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Knurów-Szczygłowice związana ze wzrostem produkcji węgla koksowego i selektywnym wzbogacaniem węgla typu 34 i 35

W IV kwartale 2014 roku rozpoczęto inwestycję w zakresie modernizacji zakładów przeróbczych obu ruchów tak, aby całość wydobywanego węgla była kierowana do wzbogacania i aby udział produkowanego węgla koksowego (typ 34 i 35) wzrósł docelowo do 80%. Do 31 grudnia 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości około 0,1 mln zł. Pozostałe planowane nakłady inwestycyjne na realizację projektu związanego z modernizacją Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Knurów-Szczygłowice szacowane są na 108,9 mln zł.

Tabela Nakłady poniesione na realizację wyżej opisanych, kluczowych dla Jednostki dominującej projektów


Wyszczególnienie

2014

2013

2012

2011

Dynamika
2013=100

ROZBUDOWA PIONOWA KOPALŃ

KWK Budryk
Budowa poziomu 1290m

110,9

98,7

62,6

36,2

112,4

KWK Pniówek
Budowa poziomu 1000m

20,2

58,1

95,7

80,5

34,8

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka
Budowa poziomu 1080m

56,1

50,5

41,0

25,6

111,1

KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Budowa i rozbudowa poziomu 1050m

0,7

-

-

-

-

Razem

187,9

207,3

199,3

142,3

90,6

ROZBUDOWA POZIOMA I POTENCJALNYCH NOWYCH OBSZARÓW GÓRNICZYCH

KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złóż: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód

82,0

116,8

61,9

71,9

70,2

KWK Pniówek
Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Pawłowice 1

23,2

28,7

15,8

19,8

80,8

KWK Krupiński
Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w obrębie partii Zgoń i E oraz dawnej części złoża Żory-Suszec

61,9

79,8

43,3

43,7

77,6

KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Zagospodarowanie złoża Żory-Warszowice

0,6

-

2,9

0,3

-

Razem

167,7

225,3

123,9

135,7

74,4

Techniczna i organizacyjna integracja kopalń Borynia, Zofiówka, Jas-Mos

37,4

17,4

20,7

10,4

214,9

KWK Knurów-Szczygłowice
Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla związana ze wzrostem produkcji węgla koksowego i selektywnym wzbogacaniem węgla typu 34 i 35

0,1

-

-

-

-

NAKŁADY INWESTYCYJNE NA ZADANIA KLUCZOWE

393,1

450,0

343,9

288,4

87,4


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej