Inwestycje rzeczowe

Łączna wartość poniesionych w 2014 roku nakładów na inwestycje rzeczowe wyniosła 1 688,4 mln zł (po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych 1 685,5 mln zł), tj. mniej o 4,1% w porównaniu do nakładów poniesionych w 2013 roku.

Tabela Struktura nakładów na inwestycje rzeczowe

Wyszczególnienie

2014

2013

2012

2011

Dynamika
2013=100

Segment węglowy

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne

889,4

874,7

980,4

1 005,5

101,7

Nakłady na wyrobiska ruchowe

445,9

503,8

487,2

288,6

88,5

Razem*

1 335,3

1 378,5

1 467,6

1 294,1

96,9

Segment koksowy

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne

147,0

232,4

209,6

88,6

63,3

Razem

147,0

232,4

209,6

88,6

63,3

Segmenty pozostałe

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne

206,1

151,1

143,0

106,7

136,4

Razem

206,1

151,1

143,0

106,7

136,4

Razem segmenty

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne

1 242,5

1 258,2

1 333,0

1 200,8

98,8

Nakłady na wyrobiska ruchowe

445,9

503,8

487,2

288,6

88,5

Razem**

1 688,4

1 762,0

1 820,2

1 489,4

95,8

* W tym (w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku) nakłady dotyczące KWK Knurów-Szczygłowice w kwocie 105,1 mln zł.
** W tabeli ujęto wartość nakładów przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych w 2014 roku w wysokości (-)2,9 mln zł (w 2013 roku: (-)4,2 mln zł, w 2012 roku: (-)3,5 mln zł, w 2011 roku: (-)10,8 mln zł).

Z poniesionych w 2014 roku nakładów ogółem w wysokości 1 688,4 mln zł, na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 668,7 mln zł, na wartości niematerialne kwota 18,0 mln zł, a na nieruchomości inwestycyjne kwota 1,7 mln zł.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w 2014 roku były środki generowane z działalności operacyjnej, ponadto Grupa wspomagała się finansowaniem zewnętrznym w postaci kredytów inwestycyjnych, pożyczek, leasingu.