Inwestycje kapitałowe

W 2014 roku oraz po dniu kończącym okres sprawozdawczy, miały miejsce niżej opisane zmiany w powiązaniach kapitałowych oraz podwyższenia kapitałów spółek Grupy.

Tabela Zmiany w powiązaniach kapitałowych

Zdarzenia

Opis

Połączenie spółek Koksownia Przyjaźń S.A. i Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A.

W dniu 2 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował połączenie spółek Koksownia Przyjaźń S.A. („Koksownia Przyjaźń”) i Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. („KK Zabrze”), które nastąpiło poprzez przejęcie przez Koksownię Przyjaźń S.A. (spółka przejmująca) Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. (spółka przejmowana).
Kapitał Koksowni Przyjaźń S.A. został podwyższony o kwotę 162 356 970,00 zł, zaś spółka Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Zmieniona została firma spółki z Koksowni Przyjaźń S.A. na JSW KOKS S.A. oraz nastąpiła zmiana siedziby spółki z Dąbrowy Górniczej, ul. Koksownicza 1 na Zabrze, ul. Pawliczka 1.

Powstanie spółki SIG

W dniu 19 lutego 2014 roku zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Gliwicach spółka JSW Szkolenie i Górnictwo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 tys. zł, w której 100% udziałów zostało objętych przez JSW.

Podwyższenie kapitału zakładowego SEJ

W dniu 11 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW wyraziło zgodę na objęcie do 1 157 247 nowych akcji imiennych SEJ, o wartości nominalnej po 100,00 zł każda i wartości emisyjnej 415,64 zł za każdą akcję, tj. o łącznej wartości emisyjnej do 481,0 mln zł, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału. Upoważnienie to wygasa z dniem 30 czerwca 2016 roku.
W dniu 6 grudnia 2013 roku JSW podpisała umowę objęcia 198 860 akcji imiennych serii K w spółce SEJ w ramach kapitału docelowego, o wartości emisyjnej 82,7 mln zł. Podwyższony kapitał został pokryty przez JSW wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Gliwicach w dniu 14 stycznia 2014 roku.
W dniu 22 grudnia 2014 roku Zarząd SEJ działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 7A ust.1 Statutu spółki, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego SEJ, w granicach kapitału docelowego, o kwotę 4,8 mln zł poprzez emisję 48 119 nowych akcji imiennych serii L o wartości nominalnej 100 zł każda i cenie emisyjnej 415,64 zł za każdą akcję, za wkład pieniężny w łącznej wysokości 20,0 mln zł. Wszystkie nowe akcje obejmie JSW. Umowa objęcia akcji została zawarta 23 grudnia 2014 roku. Wkład pieniężny został wniesiony przez JSW w dniu 5 stycznia 2015 roku. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji podwyższenie kapitału nie zostało jeszcze zarejestrowane.

Podwyższenie kapitału zakładowego PGWiR

W dniu 30 grudnia 2013 roku podpisana została umowa objęcia przez JSW 831 220 nowych akcji zwykłych serii D w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGWiR o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Podwyższony kapitał został pokryty przez JSW wkładem niepieniężnym o wartości godziwej 28,2 mln zł. Powyższa zmiana w kapitale ww. spółki została zarejestrowana w dniu 21 lutego 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.
W dniu 29 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGWiR podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego PGWiR w drodze emisji 2 222 037 nowych akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej i emisyjnej po 10,00 zł każda, poprzez wniesienie w aporcie składników majątkowych JSW, o całkowitej wartości rynkowej równej 22,2 mln zł. Umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 30 grudnia 2014 roku. Wszystkie nowe akcje obejmie JSW. Powyższa zmiana w kapitale ww. spółki została zarejestrowana po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. 4 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

Nabycie akcji imiennych PGWiR

Dnia 29 sierpnia 2014 roku JSW zakończyła proces nabywania akcji imiennych serii A spółki PGWiR od akcjonariuszy PGWiR (osób fizycznych, które uzyskały akcje
w wyniku procesu komercjalizacji i prywatyzacji PGWiR lub ich spadkobierców oraz Skarbu Państwa). JSW nabyła 127 575 ww. akcji spółki PGWiR za łączną kwotę 3,9 mln zł. Udział JSW w kapitale zakładowym PGWiR zwiększył się o 5,83% do 100%.

Nabycie akcji WZK Victoria

W dniu 13 czerwca 2014 roku JSW zawarła umowy kupna 138 akcji WZK Victoria za łączną kwotę 0,1 mln zł. Udział JSW w kapitale zakładowym spółki zwiększył się o 0,03%.

Nabycie akcji własnych WZK Victoria

W dniu 16 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WZK Victoria podjęło uchwałę dotyczącą upoważnia Zarządu tej spółki do nabywania akcji własnych spółki od Osób Uprawnionych w myśl Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 30 sierpnia 1996 roku (w tym pracowników, emerytów, rencistów) celem ich dobrowolnego umorzenia, w ilości nie większej niż 70 500 akcji.

Powstanie spółki Polski Koks Forwarding & Shipping Agency Sp. z o.o.

W dniu 26 sierpnia 2014 roku zarejestrowana została spółka Polski Koks Forwarding & Shipping Agency Sp. z o.o., w której 100% udziałów zostało objętych przez Polski Koks.

Nabycie spółki Goldcup 100301 AB (JSW Finance)

W dniu 16 września 2014 roku spółka Polski Koks nabyła 100% akcji spółki Goldcup 100301 AB z siedzibą w Sztokholmie za kwotę 6 500,00 EUR. W dniu 6 października 2014 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału do wysokości 56 500,00 EUR oraz zmiana nazwy tej firmy na JSW Finance AB (publ).

Nabycie spółki Zakład Odsalania Dębieńsko Sp. z o.o.

W dniu 30 września 2014 roku spółka PGWiR podpisała warunkową umowę nabycia od Kompanii Węglowej S.A. 235 647 udziałów spółki Zakład Odsalania Dębieńsko Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. Cena zakupu wyniosła 22,7 mln zł. Nabycie udziałów zostało ostatecznie sfinalizowane w dniu 27 listopada 2014 roku.

Likwidacja Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.

W dniu 1 lipca 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. („JSAG”) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki. Planowany termin zakończenia procesu likwidacji - I półrocze 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku JSW ujęła odpis aktualizujący wartość udziałów JSAG w wysokości 1,3 mln zł.

Zbycie udziałów spółki OPA-ROW Sp. z o.o.

Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. 17 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza JSW wyraziła zgodę na zbycie posiadanych przez JSW 102 udziałów spółki OPA-ROW Sp. z o.o., stanowiących 24,82% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, celem dobrowolnego umorzenia za cenę 10,5 mln zł oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu JSW do Walnego Zgromadzenia JSW w wyżej wymienionej sprawie, które odbędzie się 31 marca 2015 roku w Warszawie.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej