Zasady zarządzania

Podstawowe zasady zarządzania Jednostką dominującą i ich zmiany

Zgodnie ze Statutem JSW organami JSW są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Kompetencje organów JSW wynikają z postanowień Ksh oraz Statutu JSW. Kompetencje poszczególnych organów JSW określają:

  • Zarządu – Regulamin Zarządu,
  • Rady Nadzorczej – Regulamin Rady Nadzorczej,
  • Walnego Zgromadzenia – Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Skład osobowy oraz sprawy należące do kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej opisane zostały szczegółowo w Punkcie 6.11. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia przedstawiony został w Punkcie 6.10. niniejszego sprawozdania.

Funkcję opiniodawczo-doradczą dla Zarządu pełni Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą Dyrektorzy Zakładów JSW oraz inne zaproszone osoby.

Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu zapewnia efektywne funkcjonowanie JSW, a przyjęte przez Zarząd Regulamin Organizacyjny JSW, Regulamin Organizacyjny Biura Zarządu oraz Regulaminy Organizacyjne Zakładów Spółki zapewniają efektywne wykonywanie powierzonych przez Zarząd zadań.

Biura podległe członkom Zarządu JSW na 31 grudnia 2014 roku

Główne zmiany w zasadach zarządzania Jednostką dominującą

Główne zmiany w organizacji i zarządzaniu w JSW w 2014 roku wprowadzone zostały na mocy uchwał Zarządu JSW i dotyczyły:

  • włączenia w struktury JSW KWK Knurów-Szczygłowice w wyniku nabycia tej kopalni od Kompanii Węglowej S.A.,
  • likwidacji komórek organizacyjnych Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Organami Samorządu Terytorialnego, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem, utworzenia komórek organizacyjnych Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem oraz Zespołu Controllingu Inwestycji Grupy Kapitałowej JSW,
  • zmian organizacyjnych w ramach Zakładu Logistyki Materiałowej („ZLM”) obejmujących m.in. utworzenie funkcji Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, przyporządkowanie podległości merytorycznej magazynów przy KWK Knurów-Szczygłowice pod ZLM.

W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w 2014 roku zaktualizowano Schematy i Regulaminy Organizacyjne Zakładów JSW, a także zakresy działania określonych komórek organizacyjnych.

PODSTAWOWE ZASADY ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ I ICH ZMIANY

W 2014 roku kontynuowany był rozwój procesu zarządzania Grupą Kapitałową. Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie Grupy jest Kodeks Grupy Kapitałowej, który reguluje jej funkcjonowanie, zapewniając realizację celów biznesowych. Zawiera on zbiór zasad kształtowania i przestrzegania ładu korporacyjnego, służących realizacji skutecznego modelu zarządzania, a w efekcie maksymalizacji wartości Grupy. Utworzone na bazie zapisów kodeksowych regulacje dotyczące procesu zarządzania wyodrębnionymi Obszarami Biznesowymi, zasady współpracy w obszarach zarządczych wraz ze szczegółowymi procedurami ich realizacji, poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności zarządzania w Grupie, pozwalają na usprawnienie procesu realizacji jej wspólnego celu. Podstawową zasadą zarządzania Grupą, zawartą w statutach i umowach spółek zależnych JSW, jest ukierunkowanie celów spółek na realizację misji i strategii Grupy.

Zarząd JSW w dniu 7 stycznia 2014 roku dokonał zmian w dokumencie Zasady Nadzoru Właścicielskiego w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w zakresie regulacji dotyczących procedur i kryteriów doboru członków rad nadzorczych w spółkach zależnych JSW. Wprowadzona została m.in. zasada, że menedżerowie Grupy Kapitałowej, będący członkami rad nadzorczych spółek Grupy, nie pobierają wynagrodzenia przysługującego im z tego tytułu.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej