Zdarzenia po dniu bilansowym

Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy

Strajk w zakładach Jednostki dominującej

W dniach od 28 stycznia do 13 lutego 2015 roku w JSW prowadzona była akcja strajkowa, w wyniku której Jednostka dominująca nie wyprodukowała ok. 751 tys. ton węgla. Z uwagi na wcześniej zgromadzone zapasy węgla, które w niewielkiej części w okresie strajku były sprzedawane do kontrahentów, bilans utraconych przychodów z tytułu niedostarczenia uzgodnionych wolumenów, był nieco niższy niż straty w poziomie produkcji. Szacuje się, że w okresie trwania strajku, Jednostka dominująca nie uzyskała przychodów ze sprzedaży węgla na ok. 259,3 mln zł oraz koksu wraz z węglopochodnymi w wyniku braku dostaw węgla z JSW do koksowni należących do Grupy na ok. 41,8 mln zł.

Do innych skutków strajku należy zaliczyć także:

  •  konieczność zakupu węgla koksowego ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem dla koksowni z Grupy po cenach spotowych, w celu zapewnienia produkcji koksu na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo pracy baterii koksowniczych (64,2 tys. ton),
  •  pogorszenie się parametrów jakościowych koksu ze względu na konieczność stosowania alternatywnych mieszanek węglowych,
  •  poważny uszczerbek na wizerunku wiarygodnego dostawcy,
  •  ryzyko, że kontrahenci wykonujący inne zlecone im prace, którzy w okresie strajku nie mogli wykonywać tych zadań w normalnym toku działalności, wystąpią z roszczeniami odszkodowawczymi,
  •  utracone korzyści finansowe z tytułu braku wpływu środków pieniężnych (odsetki od lokat, koszty kredytu).

Prowadzona akcja strajkowa spowodowała brak realizacji bieżących zamówień, w efekcie tego kontrahenci JSW dokonywali zakupów z alternatywnych źródeł, co może spowodować rezygnację z umownych wielkości sprzedaży węgla z JSW. Sytuacja ta oddziałuje nie tylko na bieżące uwarunkowania handlowe z klientami, ale przede wszystkim rzutuje na przyszłą współpracę z kontrahentami, którzy mogą dążyć w długim okresie czasu do częściowego lub całkowitego zastąpienia węgla z JSW, surowcem od innego producenta (w tym z importu). Dzięki prowadzeniu przez Jednostkę dominującą wieloletniej i wiarygodnej współpracy handlowej, konkurencyjnej dla kontrahentów rencie geograficznej i dostępności surowca o wymaganych parametrach jakościowych, odbiorcy (szczególnie węgla koksowego), w przeważającej wielkości oparli swoje procesy produkcyjne o węgiel produkowany w JSW.

Ponadto, mając na uwadze sytuację związaną z akcją strajkową, która w świetle zawartych kontraktów traktowana jest przez strony jako przypadek siły wyższej, niezwłocznie powiadomiono kontrahentów o zaistniałym fakcie. Niezrealizowane ilości w myśl zapisów umownych nie muszą zostać nadrobione.

Służby handlowe po odwołaniu stanu siły wyższej, będą podejmować kroki w celu wznowienia dostaw na poziomie pozwalającym na zrealizowanie pełnych ilości rocznych. Jednakże aktualna sytuacja na rynku węgla energetycznego związana z jego nadpodażą powoduje, iż będzie to mocno utrudnione lub wręcz niemożliwe. Podobna sytuacja istnieje na rynku węgla koksowego, gdzie światowa podaż węgla znacznie przekracza popyt, co może być argumentem za bezpowrotną utratą części umownych dostaw.

W dniu 23 lutego 2015 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym reprezentującym organizacje związkowe działające w JSW. Dokument ten stanowi załącznik Raportu bieżącego nr 16/2015. Porozumienie o którym mowa powyżej, stanowi uszczegółowienie porozumienia z dnia 13 lutego 2015 roku, o którym JSW informowała w Raporcie bieżącym nr 12/2015 i w oparciu o art. 9 § 1 Kodeksu Pracy umożliwia wdrożenie uzgodnionych z organizacjami związkowymi oszczędności w kosztach pracy. Szacuje się, że pozytywne efekty dotyczące ograniczenia kosztów pracy, wynikające z zawartego w dniu 23 lutego 2015 roku porozumienia wyniosą łącznie za lata 2015 i 2016 ok. 515 mln zł.

Wartość dniówek, które nie zostaną wypłacone pracownikom, którzy podjęli strajk, szacowana jest aktualnie na 31,4 mln zł (z ZUS Pracodawcy 38,5 mln zł).

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu strajku przedstawione zostały w Punkcie 5.5. niniejszego sprawozdania.

Akcja pożarowa w KWK Knurów-Szczygłowice

Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, w Ruchu Szczygłowice KWK Knurów-Szczygłowice 12 lutego została ogłoszona akcja pożarowa w związku z pożarem endogenicznym w zrobach ściany XIV w pokładzie 405/1 poziom 850 m.
Z zagrożonego regionu wycofano 31 pracowników bez użycia aparatów ucieczkowych. Nikt z załogi nie ucierpiał. Prowadzona akcja miała na celu otamowanie zagrożonego rejonu poprzez wykonanie tam przeciwwybuchowych w chodnikach przyścianowych.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej