Wydarzenia w 2014 roku

Wybrane istotne zdarzenia, które miały miejsce w 2014 roku

I KWARTAŁ 2014 ROKU

Podziemne połączenie trzech Ruchów Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Podziemne połączenie trzech Ruchów Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie to zamknięcie kolejnego etapu strategicznej inwestycji JSW mającej na celu integrację techniczno-organizacyjną KWK Borynia, Zofiówka, Jas-Mos. Kolejnym realizowanym etapem jest modernizacja zakładu przeróbczego w Ruchu Zofiówka. Do końca 2016 roku zakład przeróbczy ma być gotowy na przejęcie urobku z wszystkich trzech ruchów.

Połączenie spółek Koksownia Przyjaźń S.A. i Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A.

W wyniku realizacji Programu Integracja w Grupie Kapitałowej w dniu 2 stycznia 2014 roku nastąpiło zarejestrowanie spółki JSW KOKS, w której JSW S.A. ma 95,71% udziałów. JSW KOKS powstała przez połączenie byłego Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. (w skład którego wchodziła Koksownia Dębieńsko, Koksownia Radlin, Koksownia Jadwiga) oraz Koksowni Przyjaźń. Powstanie spółki JSW KOKS nie kończy procesu integracji koksowni należących do JSW. W dalszym etapie do JSW KOKS zostanie przyłączona spółka WZK Victoria.

Utworzenie spółki JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

W dniu 30 stycznia 2014 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW wyrażono zgodę na zawiązanie przez JSW jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. i objęcie w niej przez JSW 100% udziałów. Jej zadaniem jest wsparcie procesów głównych i pomocniczych poprzez prowadzenie kompleksowych szkoleń dla pracowników Grupy oraz uzyskanie mocniejszej pozycji rynkowej obszaru działalności wobec podmiotów spoza Grupy. Spółka zapewni obsługę Grupy w zakresie usług szkoleniowych na poziomie zależnym od potrzeb Grupy.

Strefa sztygara i nie tylko

W styczniu 2014 roku uruchomiono platformę szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie tylko”, na której można znaleźć wiele informacji przydatnych w codziennej pracy. Platforma obejmuje szeroki zasób informacji m.in. dotyczących stwierdzania kwalifikacji do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego, teksty podstawowych aktów prawnych, zbiory przykładowych pytań egzaminacyjnych, testy kontrolne, umożliwiające uzupełnianie i sprawdzanie posiadanej wiedzy w dziedzinie przepisów górniczych, przepisów prawa pracy oraz przepisów bhp, wyciąg ważniejszych przepisów górniczych, bryk sztygarski itd. Platforma zdobyła I nagrodę w kategorii „Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne”.

Otwarcie Zakładu Kompozytowych Paliw Stałych

Dnia 3 lutego 2014 roku, w KWK Krupiński odbyło się otwarcie Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych. Inwestycja jest wynikiem realizacji programu badawczo-rozwojowego „Czyste powietrze dla Śląska”, którego uczestnikami są: Polski Koks, JSW, Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Klaster Kotlarski. Paliwo produkowane w nowym zakładzie zastąpi używany do tej pory flotokoncentrat, który spalany w sposób tradycyjny jest źródłem emisji bardzo wielu groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń. Zastosowanie nowego paliwa w kotle z automatycznym podawaniem paliwa pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu oraz silnie rakotwórczego benzopirenu w sumie o ponad 90%. Sprzedaż detaliczna paliwa ekologicznego VARMO rozpoczęła się 1 lipca 2014 roku.

Otrzymanie świadectwa Efektywności Energetycznej dla SEJ

Urząd Regulacji Energetyki wydał świadectwo Efektywności Energetycznej, czyli Biały Certyfikat, spółce SEJ potwierdzający deklarowaną oszczędność energii. Do przetargu na pozyskanie świadectwa SEJ przystąpiła z zadaniem Modernizacja Sprężarkowni w Elektrociepłowni Pniówek należącej do Zespołu Elektrociepłowni Kogeneracyjnych. Jej założeniem było pozyskanie 255 ton oleju ekwiwalentnego, co odpowiada pozyskaniu 255 świadectw efektywności energetycznej.

Otrzymanie koncesji przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie S.A.

Spółka SEJ otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie ciepła dla Elektrociepłowni Nowa w Częstochowie.

Projekt integracyjny w obszarze transportu

W 2014 roku rozpoczęto nowy projekt integracyjny w obszarze transportu samochodowego w segmencie koksowniczym, w ramach którego cały zakres związany z wewnętrznym transportem kołowym (w tym majątek) został przekazany przez JSW KOKS do BTS. Drugim realizowanym projektem jest wniesienie do spółki Polski Koks udziałów posiadanych przez JSW KOKS w spółce CARBOTRANS.

Projekt integracyjny w obszarze energetycznym

W 2014 roku kontynuowano projekt integracji spółek SEJ i PEC (zakończenie integracji planowane jest w 2015 roku), który ma na celu wykorzystanie efektu synergii zasobów obu firm w obszarach wytwarzania i zbytu ciepła.

II KWARTAŁ 2014 ROKU

List intencyjny dotyczący potencjalnego zakupu przez JSW KWK Knurów-Szczygłowice

W dniu 10 kwietnia 2014 roku podpisany został List Intencyjny dotyczący możliwości pogłębienia współpracy w odniesieniu do eksploatacji złóż KWK Knurów-Szczygłowice oraz potencjalnego nabycia przez JSW tej kopalni.

Modernizacja benzolowni w Koksowni Radlin (JSW KOKS)

Zgodnie z obowiązującym Planem Inwestycyjnym JSW KOKS w latach 2015-2016 w spółce planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego „Modernizacja benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi Węglopochodnych w Koksowni Radlin”. W 2014 roku spółka JSW KOKS uruchomiła proces pozyskania środków pomocowych na realizację inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu priorytetowego E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

III KWARTAŁ 2014 ROKU

Program emisji obligacji JSW

W dniu 30 lipca 2014 roku zawarta została umowa programu emisji obligacji w kwocie 700 000 000 PLN oraz 163 750 000 USD, stanowiącej maksymalną dopuszczalną wartość nominalną obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu KWK Knurów-Szczygłowice. Warunki umowy programu emisji obligacji zostały opisane w Punktach 2.8. i 2.9. niniejszego sprawozdania. Emisja obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji nastąpiła z dniem 6 sierpnia 2014 roku i objęła 70 000 obligacji imiennych denominowanych w PLN o wartości nominalnej 10 000,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 700 000 000 PLN oraz 16 375 obligacji imiennych denominowanych w USD o wartości nominalnej 10 000,00 USD każda, o łącznej wartości nominalnej 163 750 000 USD. Ostateczny termin wykupu obligacji przypadnie na dzień 30 grudnia 2020 roku, a wykup obligacji zostanie dokonany według ich wartości nominalnej.
Zgodnie z podpisanymi Warunkami Emisji Obligacji Obligatariusze mają prawo żądać wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą lub w razie wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania, co zostało opisane w Nocie 16 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Zakup KWK Knurów-Szczygłowice

W dniu 31 lipca 2014 roku JSW podpisała ostateczną umowę przejęcia KWK Knurów-Szczygłowice od Kompanii Węglowej SA. Zakup KWK Knurów-Szczygłowice był elementem strategii Grupy i rozszerzył bazę jej zasobów oraz zabezpieczył większy wolumen produkcji i stabilizację poziomu wydobycia. Cena sprzedaży wyniosła 1 490 000 000 zł. Inwestycja ta została szerzej opisana w Punktach 2.8. i 2.11. niniejszego sprawozdania. Dla JSW oznacza to konsolidację wysokiej jakości węgla koksowego w Grupie Kapitałowej, poszerzenie bazy zasobowej o 65% i docelowe zwiększenie produkcji do 18,7 mln ton węgla rocznie, począwszy od 2018 roku. Wzrośnie również rentowność samej kopalni, która dzięki inwestycjom JSW zamierza zwiększyć udział węgla koksowego do 80% łącznej produkcji w perspektywie kilku lat.

„Żółte świadectwo” dla SEJ

W sierpniu 2014 roku Urząd Regulacji Energetyki przyznał SEJ certyfikaty, które są potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Są to pierwsze w kraju „żółte” świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w silniku gazowym opalanym gazem koksowniczym. Zastosowane zostało rozwiązanie techniczne, które pozwoliło na uznanie przez Urząd Regulacji Energetyki gazu koksowniczego spalanego w silniku w Oddziale Częstochowa za paliwo gazowe. Jest to, obok pozyskania w 2010 roku „fioletowych” świadectw z kogeneracji, sukces SEJ na skalę całego kraju. Obecnie SEJ produkuje pełną gamę świadectw pochodzenia: „zielone”, „czerwone”, „żółte”, „fioletowe” oraz „białe”, które są źródłem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

Utworzenie spółki Polski Koks Forwarding & Shipping Agency Sp. z o.o. oraz zakup spółki Goldcup (JSW Finance AB (publ))

Spółka Polski Koks poniosła nakłady na długoterminowe aktywa finansowe, w związku z:

  • utworzeniem spółki Polski Koks Forwarding & Shipping Agency Sp. z o.o. w wysokości 130 tys. zł. Działalność spółki Polski Koks Forwarding & Shipping Agency Sp. z o.o. polega na świadczeniu usług spedycji portowej i morskich agencji transportowych. Obszarem działania są morskie porty handlowe w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu oraz Szczecinie. Strategicznym klientem spółki jest Grupa, dla której spółka będzie obsługiwała wszystkie operacje morskie związane z eksportem / importem koksu i węgla,
  • oraz zakupem spółki Goldcup 1000301 AB – obecnie JSW Finance AB (publ) w wysokości 236 tys. zł. JSW Finance AB jest spółką celową (SPV - Special Purpose Vehical) utworzoną w celu emisji obligacji na Międzynarodowych Rynkach Finansowych.

Wyróżnienie w Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa

Dwa pierwsze i jedno drugie miejsce zajęli ratownicy Ruchu Borynia podczas zakończonych IX Międzynarodowych Zawodów Ratownictwa Górniczego w Polsce. Do rywalizacji stanęło 21 drużyn z 13 państw. Sprawność ratowników oceniano w pięciu konkurencjach: symulowanej akcji ratowniczej, umiejętności mechaników sprzętu ratowniczego oraz mechaników sprzętu pomiarowego, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz teście wiedzy.

IV KWARTAŁ 2014 ROKU

Pierwszy węgiel w szybie Bzie 1

W głębionym od 4 lat przez KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie szybie Bzie1 pojawił się pierwszy węgiel. Było go co prawda niedużo, ale potwierdziły się wyniki próbnych odwiertów, że na głębokości 750 metrów zaczynają się warstwy utworów karbońskich, w których zalega 17 pokładów węgla o miąższości od 1 do 4 m. Do końca głębienia szybu pozostało jeszcze 414 metrów, do jego docelowej głębokości 1 164 m. Inwestycja w nowe pole wydobywcze Bzie-Dębina pozwoli udostępnić JSW jedno z największych w Europie złóż węgla koksowego.

Planowana emisja euroobligacji

Dnia 20 października 2014 roku Zarząd JSW poinformował o planowanej emisji euroobligacji oraz wyborze konsorcjum banków do jej przeprowadzenia. W związku z planowaną emisją euroobligacji, JSW przyznano rating korporacyjny na poziomie Ba2 z perspektywą stabilną przez agencję ratingową Moody’s i rating na poziomie B+ przez agencję Fitch z perspektywą stabilną oraz przyznano rating na poziomie Ba3 z perspektywą stabilną przez Moody’s i rating na poziomie B+ z perspektywą stabilną przez Fitch, w odniesieniu do planowanej emisji obligacji senior notes, które będą wyemitowane przez podmiot zależny JSW spółkę JSW Finance AB (publ).
W dniu 3 listopada 2014 roku Zarząd JSW poinformował o nieuruchomieniu transakcji emisji euroobligacji w obecnym terminie, z uwagi na niesprzyjające warunki rynkowe. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, Zarząd JSW poinformował o wycofaniu w dniu 6 lutego 2015 roku przez agencję ratingową Fitch ratingu korporacyjnego dla JSW na poziomie B+ z perspektywą stabilną oraz wycofaniu ratingu na poziomie B+ z perspektywą stabilną w odniesieniu do planowanej w momencie przyznania ratingów emisji obligacji senior notes przez JSW Finance AB (spółkę specjalnego przeznaczenia w Szwecji, utworzoną przez Polski Koks). Ratingi zostały wycofane w związku z niedojściem do skutku emisji obligacji, co wynika z zasad przyjętych przez Fitch.

40-lecie istnienia KWK Pniówek

KWK Pniówek w 2014 roku obchodziła jubileusz 40-lecia istnienia.

Raport CSR

W 2014 roku JSW wydała pierwszy raport CSR społecznej odpowiedzialności biznesu, który dostępny jest na stronie internetowej JSW (www.jsw.pl./odpowiedzialny-biznes/).

JSW w gronie spółek RESPECT Index

JSW po raz kolejny znalazła się w gronie spółek, które weszły w skład RESPECT Index. Dnia 18 grudnia 2014 roku odbyła się konferencja podsumowująca pięcioletni proces istnienia projektu RESPECT Index – pierwszego w tej części Europy giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, którego celem jest wyłonienie tych firm, które są zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Podczas konferencji zostały ogłoszone wyniki VIII edycji projektu. W skład portfela RESPECT Index obecnej edycji wchodzą łącznie 24 spółki. Przeprowadzona przez audytora zewnętrznego weryfikacja potwierdziła, że JSW po raz kolejny spełniła wysokie kryteria w zakresie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia swojego biznesu. RESPECT Index skupia spółki, które działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Czarny Diament 2014

KWK Pniówek otrzymała prestiżową nagrodę „Czarny Diament 2014”.

Wyróżnienie dla JSW w trzech kategoriach konkursu „The Best Annual Report 2013”

JSW została wyróżniona aż w trzech kategoriach w konkursie „The Best Annual Report 2013” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy raport roczny w Internecie”, drugie miejsce w kategorii „Najlepsza wartość użytkowa raportu rocznego” oraz wyróżnienie za istotny progres w doskonaleniu Sprawozdania zarządu z działalności.

Integracja w obszarze remontowym

Zarząd JSW 4 listopada 2014 roku podjął decyzję dotyczącą obszaru działań remontowych w Grupie, polegającą na akceptacji funkcjonowania wyspecjalizowanych spółek remontowych zarówno w segmencie węglowym jak i koksowniczym. Planowane zmiany przewidują funkcjonowanie zintegrowanej spółki remontowej w segmencie koksowniczym w 100% zależnej kapitałowo od JSW KOKS. Decyzja Zarządu JSW pozwala na prowadzenie procesu połączenia spółek zależnych: ZRM i REM-BUD poprzez zawiązanie nowej spółki, na którą przejdzie majątek łączonych spółek. Proces integracji ww. spółek zostanie zakończony w 2015 roku.

Nowy blok energetyczny w elektrociepłowni Koksowni Przyjaźń (JSW KOKS)

W IV kwartale 2014 roku rozpoczęły się prace rozruchowe na nowo wybudowanym bloku energetycznym
o mocy 71 MWe. Po jego uruchomieniu moc elektryczna zainstalowana w elektrociepłowni Koksowni Przyjaźń będzie wynosić 110 MWe. Pozwoli to na pełne zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną JSW KOKS (ok. 1/3 ww. mocy zainstalowanej). Nadwyżki energii będą sprzedawane na rynku energii, w tym część (co najmniej 15%) – zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne - na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (zobowiązane są do tego podmioty posiadające jednostki wytwórcze o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 MWe). Biorąc to pod uwagę, spółka zawarła obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. umowę pozwalającą na handel wyprodukowaną energią na warunkach rynkowych. Uruchomienie nowego bloku energetycznego pozwoli również na zmianę sposobu zagospodarowania wytworzonego gazu koksowniczego, ponieważ zwiększy się zużycie gazu do celów energetyki z około 7,8% do 35,6% ilości gazu wyprodukowanego, natomiast zmniejszy się sprzedaż gazu koksowniczego z około 40% do około 21,2% ilości gazu wyprodukowanego. Prowadzone są uzgodnienia w zakresie dostaw energii elektrycznej z nowego bloku w Koksowni Przyjaźń do KWK Knurów-Szczygłowice.

Wygaszanie działalności górniczej w JZR

Ze względu na pogarszające się warunki oraz ograniczenie zakresu robót w obszarze działalności górniczej
w JZR, od listopada 2014 roku rozpoczął się proces wygaszania tej działalności, co skutkuje obniżeniem zatrudnienia w tym obszarze. Skoncentrowanie działalności tej spółki wyłącznie na usługach remontowych i produkcji urządzeń górniczych pozwoli na lepszą organizację pracy, uproszczenie systemu płacowego oraz silniejszą koncentrację na działalności kluczowej z punktu widzenia Grupy Kapitałowej. Dnia 28 listopada 2014 roku Zarządy spółek SIG i JZR podpisały porozumienie, w którym SIG deklaruje priorytetowe potraktowanie pracowników części górniczej JZR wyrażających chęć podjęcia pracy w SiG.

Nabycie udziałów w spółce ZOD

W dniu 27 listopada 2014 roku PGWiR nabyła od Kompanii Węglowej S.A. 100 % udziałów w ZOD. Powyższy zakup udziałów ma na celu rozszerzenie zakresu usług świadczonych dla KWK Budryk w zakresie odprowadzania wód dołowych o usługę ich utylizacji. Jednocześnie przejęcie kontroli nad ZOD pozwoli poprzez remonty i modernizację linii technologicznych do odsalania wód dołowych na zmniejszenie negatywnego oddziaływania KWK Budryk na środowisko naturalne rzeki Bierawki.

Pożar w Elektrociepłowni Zofiówka (SEJ)

W dniu 16 grudnia 2014 roku w wyniku pożaru zaistniałego w EC Zofiówka zniszczeniu uległy podstawowe urządzenia produkcyjne, wykluczając normalną pracę elektrociepłowni. Rezultatem tej sytuacji jest niższy wynik SEJ o ok. 6 mln zł.

Realizacja Projektu Budowy Bloku Fluidalnego w SEJ (EC Zofiówka)

W 2014 roku następowały dalsze prace przy realizacji Projektu Budowy Bloku Fluidalnego w EC Zofiówka. Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy około 75 MWe w EC Zofiówka ma przyczynić się do maksymalnego wykorzystania produktów ubocznych, pochodzących z procesów wydobycia węgla, zwiększyć własną produkcję energii i zmniejszyć negatywny wpływ działalności Grupy na środowisko. Wykonawca bloku fluidalnego realizował prace w ramach 36 otwartych frontów robót w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA i technologicznej. Dnia 29 grudnia 2014 roku SEJ podpisała z Wykonawcą budowy bloku fluidalnego Protokół Finansowy za III etap realizacji Kontraktu.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej