Dywidenda

Zarząd JSW w Raporcie nr 6/2014 poinformował, iż w dniu 12 marca 2014 roku podjął decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z polityką dywidendową zdefiniowaną w prospekcie emisyjnym JSW z 2011 roku (str. 59) Zarząd Jednostki dominującej w 2014 roku powinien zaproponować Walnemu Zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok.

Mając na uwadze potencjalne nabycie w 2014 roku kluczowych aktywów górniczych (nabycie przez JSW zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kompania Węglowa S.A. obejmującej KWK Knurów-Szczygłowice) oraz realizowany program inwestycyjny, Zarząd JSW nie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu JSW wypłaty dywidendy za 2013 rok. W dniu 13 marca 2014 roku Zarząd JSW poinformował o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku netto JSW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku (Raport bieżący nr 7/2014). Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięty przez JSW w 2013 roku zysk netto w wysokości 8 123 242,97 zł, Zarząd JSW zaproponował w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW. W dniu 9 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zaproponowany przez Zarząd JSW sposób podziału zysku netto za 2013 rok (Raport bieżący 8/2014). W dniu 22 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu JSW w sprawie podziału zysku netto oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanowiło przeznaczyć zysk netto JSW za 2013 rok w całości na kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW.

W 2014 roku Jednostka dominująca poniosła stratę netto w wysokości 684,3 mln zł, którą Zarząd JSW będzie proponował pokryć z kapitału zapasowego JSW wynoszącego na dzień 31 grudnia 2014 roku 5 090,0 mln zł.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej