Akcje pracownicze

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE AKCJI PRACOWNICZYCH

Akcje serii A i D – dla pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji

Z uwagi na fakt, iż JSW powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w spółkę akcyjną, zgodnie z przepisami Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, uprawnionym pracownikom i ich spadkobiercom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa do 15% akcji JSW. Liczba uprawnionych do nabycia akcji z tego tytułu wyniosła 46 996 pracowników. W dniu 6 lipca 2011 roku Skarb Państwa wprowadził do obrotu na rynku regulowanym akcje JSW, w związku z czym, począwszy od dnia 10 października 2011 roku JSW przystąpiła do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 14 928 603 akcje serii A o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

W związku z wniesieniem akcji KK Zabrze do JSW Minister Skarbu Państwa, działając na podstawie art. 38 d ust. 1 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wystąpił z ofertą skierowaną do osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji KK Zabrze, umożliwiającą wykonanie ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w drodze nabycia akcji JSW w zamian za akcje KK Zabrze. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji JSW przysługuje tym spośród uprawnionych pracowników KK Zabrze, którzy w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia im oferty przez Ministra Skarbu Państwa, złożyli JSW pisemne oświadczenie o zamiarze wykonania przysługującego im prawa do nieodpłatnego nabycia akcji serii D. Spośród 3 957 pracowników KK Zabrze, 770 osób uprawnionych do nabycia 197 628 akcji serii D, nie złożyło takiego oświadczenia i z dniem 21 lutego 2012 roku osoby te utraciły prawo do zamiany akcji KK Zabrze na akcje JSW. Od dnia 23 kwietnia 2012 roku przystąpiono do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom KK Zabrze, którzy w ustawowym terminie złożyli oświadczenia o możliwości wykonania ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji KK Zabrze w drodze nabycia 1 130 137 akcji imiennych serii D JSW o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

Akcje serii C – dla pracowników nieuprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji

Pracownicy zatrudnieni na dzień pierwszego notowania akcji JSW, którzy nie nabyli prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, nabyli prawo do nieodpłatnego otrzymania dodatkowo wyemitowanych 3 954 210 akcji serii C. W dniu 27 lutego 2012 roku Zarząd JSW powziął uchwałę w sprawie ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z grup nieuprawnionych pracowników, wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia (Raport bieżący 14/2012). Na podstawie ww. uchwały liczba akcji JSW serii C przeznaczona do podziału między pracowników Grupy Kapitałowej uprawnionych do ich nieodpłatnego nabycia określona została na 2 157 886 akcji serii C z 3 954 210 akcji wyemitowanych. Następnie uchwałą z dnia 27 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza JSW wyraziła zgodę na dokonanie podziału akcji serii C w sposób określony w uchwale Zarządu JSW w sprawie ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z grup nieuprawnionych pracowników, wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia. Wobec powyższego Zarząd JSW zarekomendował umorzenie nadwyżki 1 796 324 akcji serii C. W dniu 17 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę w przedmiocie umorzenia nadwyżki akcji. W dniu 26 kwietnia 2012 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach zostało zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego JSW w związku z umorzeniem akcji serii C. Proces udostępniania akcji serii C trwał od dnia 1 marca 2012 roku.

W związku z zakazem obrotu akcjami serii C przez okres analogiczny, jak w przypadku akcji serii A oraz akcji serii D nabywanych na mocy Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji, Akcje Serii C zostały w drodze subskrypcji prywatnej objęte przez DM PKO BP na mocy umowy powierniczego przechowania akcji, zawartej z JSW w dniu 30 czerwca 2011 roku. Zgodnie z umową DM PKO BP zobowiązał się zbyć nieodpłatnie akcje na rzecz wskazanych przez JSW pracowników, na zasadach określonych w umowie oraz uchwale emisyjnej. Akcje serii C, co do których w okresie ich oferowania uprawnionym pracownikom nie zostaną zawarte umowy ich nieodpłatnego nabycia, zostaną zbyte nieodpłatnie przez DM PKO BP na rzecz JSW w celu umorzenia.

Do dnia 20 kwietnia 2012 roku proces udostępniania akcji serii A i serii C uruchomiony był w zakładach JSW. Po tej dacie umowy nieodpłatnego zbycia akcji serii A i C zawierane są w oddziałach Domu Maklerskiego PKO BP S.A.

Ilość akcji JSW zbytych na rzecz pracowników

Do dnia 31 grudnia 2014 roku zostało zbytych:

  • 14 420 703 akcji z 14 928 594 akcji serii A (9 akcji nie zostało przydzielonych uprawnionym pracownikom, akcje te pozostają akcjami Skarbu Państwa) przeznaczonych dla uprawnionych pracowników. Pozostało do udostępnienia 507 891 akcji.
  • 2 127 663 akcji z 2 157 886 akcji serii C przeznaczonych dla nieuprawnionych pracowników. Pozostało do udostępnienia 30 223 akcje.
  • 894 833 akcji z 1 010 830 akcji serii D (119 307 akcji nie zostało przydzielonych uprawnionym pracownikom, pozostają one akcjami Skarbu Państwa) przeznaczonych dla uprawnionych pracowników. Pozostało do udostępnienia 115 997 akcji.

Proces nieodpłatnego zbywania akcji serii A i C zakończył się 8 października 2013 roku. Natomiast dla akcji serii D proces nieodpłatnego zbywania trwał do dnia 21 marca 2014 roku. Termin ten ulega przedłużeniu dla spadkobierców uprawnionych pracowników, o określony w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji okres, w przypadku, gdy spełnione zostaną określone w tej ustawie warunki (art. 38c, ust. 5 ustawy).

DOPUSZCZENIE AKCJI PRACOWNICZYCH DO OBROTU

Stan akcji pracowniczych wprowadzonych do obrotu i pozostałych do wprowadzenia na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania


Seria akcji

Liczba akcji JSW udostępnionych do nieodpłatnego nabywania przez pracowników Grupy

Liczba akcji pracowniczych JSW wprowadzona 8 lipca 2013 roku do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW

Liczba akcji wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym GPW po 8 lipca 2013 roku

Liczba akcji pozostała do wprowadzenia na rynku regulowanym GPW

Akcje serii A

14 928 603

14 091 006

316 036

521 561

Akcje serii C

2 157 886

2 157 886

-

-

Akcje serii D

1 130 137

855 699

37 076

237 362

RAZEM

18 216 626

17 104 591

353 112

758 923

Z dniem 7 lipca 2013 roku upłynął dwuletni zakaz obrotu akcjami pracowniczymi serii A, C i D. Termin ten nie dotyczył jednak akcji serii C nabytych przez pracowników pełniących funkcję członków zarządów spółek z Grupy Kapitałowej określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 12 maja 2011 roku oraz akcji serii D nabytych przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu KK Zabrze, które nie mogły być przedmiotem obrotu przed dniem 7 lipca 2014 roku. W dniu 8 lipca 2013 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji pracowniczych JSW.

Biorąc pod uwagę fakt, że pracownicy mogli składać oświadczenia o woli nabycia przeznaczonych dla nich akcji w stosunku do Akcji Serii A nie później niż do dnia 8 października 2013 roku, natomiast dla akcji serii D do 21 marca 2014 roku, JSW prowadzi stale działania zmierzające do wprowadzenia do publicznego obrotu kolejnych puli akcji.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej