Podstawowe dane finansowe

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2014 2013 2012 2011 Dynamika
2013=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 15 369,3 13 862,0 14 067,1 13 617,0 110,9
Aktywa trwałe mln zł 13 085,9 10 300,0 9 792,0 8 873,6 127,0
Aktywa obrotowe mln zł 2 283,4 3 562,0 4 275,1 4 743,4 64,1
Kapitał własny mln zł 7 267,5 8 351,6 8 573,9 8 443,4 87,0
Zobowiązania mln zł 8 101,8 5 510,4 5 493,2 5 173,6 147,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 814,9 7 632,2 8 821,0 9 376,8 89,3
Zysk/strata brutto ze sprzedaży mln zł (4,7) 1 152,7 2 435,2 3 409,7 -0,4
Zysk/strata operacyjny/a mln zł (774,8) 201,9 1 308,2 2 708,5 -383,8
EBITDA mln zł 528,5 1 403,4 2 374,8 3 552,8 37,7
Marża EBITDA % 7,8 18,4 26,9 37,9 42,4
Zysk/Strata przed opodatkowaniem mln zł (882,2) 109,7 1 276,9 2 675,0 -804,2
Zysk/Strata netto mln zł (657,1) 82,2 988,1 2 086,0 -799,4
Całkowite dochody razem mln zł (1 079,2) 84,4 798,5 2 105,5 (1 278,7)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 644,3 1 630,1 2 359,4 2 835,3 39,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (3 040,4) (804,2) (2 634,3) (1 667,2) 378,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 1 077,4 (280,5) (821,5) (436,9) (384,1)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł (1 318,7) 545,4 (1 096,4) 731,2 -241,8
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję - 2,52 5,38 2,16 -
Płynność bieżąca   0,58 1,59 1,97 2,09 36,5
Płynność szybka   0,45 1,35 1,60 1,77 33,3
Rentowność netto sprzedaży % (9,6) 1,10 11,20 22,20 (872,7)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % (4,3) 0,60 7,00 15,30 (716,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % (9,0) 1,00 11,50 24,70 (900,0)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,53 0,40 0,39 0,38 132,5
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,11 0,66 0,64 0,61 168,2
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,81 1,06 1,13 1,20 76,4

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, s. 59    


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej