Czynniki ryzyka i zagrożeń

Grupa w każdym obszarze swojej działalności jest narażona na występowanie różnego rodzaju ryzyk. Dbając o realizację celów biznesowych, Grupa aktywnie zarządza ryzykami występującymi w swojej działalności, dążąc do maksymalnego ograniczenia lub wyeliminowania ich potencjalnego negatywnego wpływu na wyniki finansowe Grupy.

W Jednostce dominującej funkcjonuje kompleksowy system zarządzania ryzykiem korporacyjnym, na który składa się opracowana Polityka oraz Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, narzędzie IT, wyznaczeni właściciele ryzyk (kluczowi menedżerowie posiadający największą wiedzę o potencjalnych zagrożeniach) oraz komórka dedykowana do spraw koordynowania zarządzania ryzykiem. Funkcjonująca Polityka oraz Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym opisują systemowe podejście do ryzyka, które obejmuje swoim zakresem istotne ryzyka występujące w działalności Jednostki dominującej i spełnia najwyższe standardy ERM.

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Uznając wagę zarządzania ryzykiem w realizacji celów strategicznych, Grupa stosuje sformalizowany system zarządzania ryzykiem, którego głównym celem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń mogących wywrzeć negatywny wpływ na Grupę, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach poprzez określenie narzędzi pomiaru, oceny ryzyka i zasad tworzenia planów działań wobec poszczególnych ryzyk oraz wzmocnienie reputacji Grupy na rynku.

Wdrożony w Grupie System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym jest wynikiem realizacji uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumencie Dobrych praktyk spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, zalecającym wprowadzenie sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie

Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i odbywa się we wszystkich ogniwach struktury organizacyjnej spółek Grupy, a kluczowi menedżerowie odpowiadają za zarządzanie ryzykami we wszystkich obszarach działalności, w tym: operacyjnym, strategicznym, finansowym, handlowym, prawno-regulacyjnym. Stosowane rozwiązania umożliwiają systematyczną identyfikację, ocenę i analizę ryzyk, których wyniki pozwalają zaprojektować odpowiedzi na ryzyka. Identyfikacja ryzyk dokonywana jest przez właścicieli ryzyk, a następnie przez nich wyceniana w ustalonych skalach. Dla zidentyfikowanych ryzyk ustalane są mechanizmy kontrolne stosowane w związku z ryzykiem oraz plany działania mające na celu ich minimalizację i ograniczenie ewentualnych skutków.

Sporządzane informacje o potencjalnych i zmieniających się zagrożeniach występujących w Jednostce dominującej są kwartalnie raportowane członkom Zarządu, Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej. W dalszym etapie prowadzone są prace kontrolne polegające na sprawdzeniu i ocenie skutków podjętych działań oraz wprowadzeniu korekt w procesie zarządzania ryzykiem, w celu zwiększenia jego efektywności.

Korzyści wypływające z posiadania systemu ERM

Wynikiem zaplanowanego i cyklicznego podejścia do zarządzania ryzykiem są zidentyfikowane kluczowe ryzyka Grupy. W dalszej części sprawozdania przedstawiono te ryzyka, które charakteryzują się wysokim potencjalnym wpływem na działalność spółek Grupy, ich wyniki lub sytuację finansową i mogą powodować jednocześnie spadek wartości i kursu notowań akcji. Wobec powyższego istnieje silna konieczność monitorowania i okresowej weryfikacji efektywności istniejących mechanizmów kontrolnych i odpowiedzi na ryzyko.

Niżej opisane ryzyka nie są jedynymi czynnikami, na które narażona jest Grupa. Dodatkowe czynniki ryzyka, które obecnie nie są znane lub które są obecnie uważane za nieistotne mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej