Pobierz plik
Jednostka 1 półrocze 2011 3 kwartały 2011 Dane roczne 2011 1 kwartał 2012 1 półrocze 2012 3 kwartały 2012 Dane roczne 2012 1 kwartał 2013 1 półrocze 2013 3 kwartały 2013 Dane roczne 2013 1 kwartał 2014 1 półrocze 2014 3 kwartały 2014 Dane roczne 2014
DANE SKONSOLIDOWANE
Aktywa mln zł
Aktywa trwałe mln zł
Rzeczowe aktywa trwałe mln zł 7 345,10 7 605,80 8 458,80 8 604,50 8 753,00 8 920,80 9 230,90 9 386,80 9 496,40 9 572,70 9 726,00 9 815,30 9 920,10 12 155,70 12 153,60
Wartości niematerialne mln zł 43,20 59,50 64,90 66,10 67,60 70,20 77,30 76,50 77,70 79,90 77,90 77,30 79,20 153,10 156,20
Nieruchomości inwestycyjne mln zł 30,40 23,10 23,00 22,80 22,70 22,50 24,10 23,90 23,70 23,60
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych mln zł 9,40 9,60 9,10 9,60 9,70 10,30 10,80 11,10 11,20 11,70 12,90 12,50 12,60 12,60 1,70
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego mln zł 194,40 220,20 101,60 139,10 109,60 138,70 184,20 167,00 162,90 180,40 173,50 196,10 254,00 254,50 436,90
Pozostałe długoterminowe aktywa mln zł 288,40 233,00 239,20 237,60 240,00 248,50 265,70 268,70 276,70 282,40 287,20 289,70 304,10 309,40 313,90
Aktywa trwałe razem mln zł 7 880,50 8 128,10 8 873,60 9 056,90 9 179,90 9 418,90 9 792,00 9 933,10 10 047,70 10 149,80 10 300,00 10 415,00 10 593,90 12 909,00 13 085,90
Aktywa obrotowe mln zł
Zapasy mln zł 431,90 516,20 739,70 821,80 942,20 815,40 806,10 631,90 575,70 549,30 540,90 583,80 493,70 649,50 538,20
Należności handlowe oraz pozostałe należności mln zł 1 441,10 1 307,30 1 363,20 1 381,60 1 272,20 1 205,50 1 020,40 1 132,10 1 021,90 911,60 937,80 933,60 1 331,10 1 003,50 1 008,20
Nadpłacony podatek dochodowy mln zł 0,80 2,20 22,00 3,40 0,20 1,60 4,20 19,10 19,50 22,80 32,40 27,20 1,10 2,20 2,50
Pochodne instrumenty finansowe mln zł 0,20 0,10 4,00 9,70 7,70 7,30 3,90 1,90 6,40 3,20 9,60 8,50 6,20 2,90
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 3 10,90
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe mln zł 17,10 184,20 24,60 9,60 14,80 239,20 948,90 1 048,20 1 023,40 826,50 10,80 17,60 18,70 10,60 0,20
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty mln zł 2 704,00 2 644,70 2 589,00 2 770,60 2 873,30 2 300,60 1 490,70 1 390,90 1 405,70 1 160,10 2 036,90 1 539,10 888,50 1 066,40 720,50
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży mln zł 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Aktywa obrotowe razem mln zł 4 595,10 4 654,70 4 743,40 4 997,60 5 111,30 4 570,50 4 275,10 4 224,10 4 046,20 3 476,70 3 562,00 3 110,90 2 741,60 2 738,40 2 283,40
Razem aktywa mln zł 12 475,60 12 782,80 13 617,00 14 054,50 14 291,20 13 989,40 14 067,10 14 157,20 14 093,90 13 626,50 13 862,00 13 525,90 13 335,50 15 647,40 15 369,30
Kapitał własny   mln zł
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej mln zł
Kapitał podstawowy mln zł 1 209,10 1 260,90 1 260,90 1 260,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90 1 251,90
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartościa nominalną mln zł 387,40 1 139,90 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00
Pozostałe kapitały mln zł 804,30
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych 2 -26,40 -56,00
Zyski zatrzymane mln zł 4 554,10 5 189,60 6 070,40 6 564,70 6 225,90 6 473,00 6 245,60 6 387,40 6 116,60 6 021,50 6 028,10 5 945,70 5 693,10 5 731,30 5 012,20
Razem kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej mln zł 6 954,90 7 590,40 8 236,30 8 730,60 8 382,80 8 629,90 8 402,50 8 544,30 8 273,50 8 178,40 8 185,00 8 102,60 7 850,00 7 861,80 7 112,30
Udziały niekontrolujące mln zł 120,20 128,00 207,10 209,40 206,00 203,60 171,40 174,90 176,20 173,90 166,60 158,80 155,40 155,80 155,20
Razem kapitał własny mln zł 7 075,10 7 718,40 8 443,40 8 940,00 8 588,80 8 833,50 8 573,90 8 719,20 8 449,70 8 352,30 8 351,60 8 261,40 8 005,40 8 017,60 7 267,50
Zobowiązania mln zł
Zobowiązania długoterminowe mln zł
Kredyty i pożyczki mln zł 190,40 178,10 241,20 244,30 237,00 231,30 189,90 181,10 165,90 155,00 184,80 174,00 147,00 128,30 105,30
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 36,90
Pochodne instrumenty finansowe 3 0,30
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego mln zł 47,40 50,20 50,00 49,10 47,20 42,20 40,60 41,20 42,10
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych mln zł 1 767,80 1 771,40 1 774,30 1 776,00 1 831,50 1 788,10 2 084,70 2 093,80 2 128,60 2 126,70 2 078,80 2 081,30 2 100,40 2 303,80 2 803,90
Rezerwy mln zł 372,70 375,70 436,60 430,00 428,40 438,80 502,90 498,70 509,40 511,70 488,70 483,00 490,00 663,20 700,20
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania mln zł 200,90 206,90 208,00 210,60 206,20 207,10 211,20 211,80 209,70 215,90 223,10 217,10 219,40 265,90 298,60
Razem zobowiązania długoterminowe mln zł 2 531,80 2 532,10 2 660,10 2 660,90 2 703,10 2 665,30 3 036,10 3 035,60 3 063,60 3 058,40 3 022,60 2 997,60 2 997,40 4 646,30 3 987,30
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł
Kredyty i pożyczki mln zł 81,60 158,40 187,60 210,70 110,80 79,10 75,70 74,90 74,80 68,70 81,00 83,60 87,90 91,10 100,50
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 mln zł 51,30 10,30 1 272,20
Pochodne instrumenty finansowe mln zł 0,30 6,20 0,10 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 4,30 1,20 7,60 15,00
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego mln zł 65,20 69,10 3,60 121,00 129,10 159,90 40,40 6,80 4,60 3,20 3,50 2,70 1,70 1,90 1,70
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych mln zł 211,40 216,20 239,70 266,30 215,30 263,80 269,70 295,00 269,00 255,50 288,30 303,40 297,60 335,60 306,60
Rezerwy mln zł 430,60 449,70 246,40 263,60 263,50 239,70 286,70 282,90 276,00 277,00 251,10 271,50 216,70 215,90 208,40
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania mln zł 2 079,60 1 632,70 1 836,10 1 591,60 2 280,30 1 747,90 1 784,30 1 742,50 1 951,90 1 611,40 1 812,60 1 605,70 1 717,30 2 331,40 2 210,10
Razem zobowiązania krótkoterminowe mln zł 2 868,70 2 532,30 2 513,50 2 453,60 2 999,30 2 490,60 2 457,10 2 402,40 2 580,60 2 215,80 2 487,80 2 266,90 2 332,70 2 983,50 4 114,50
Razem zobowiązania mln zł 5 400,50 5 064,40 5 173,60 5 114,50 5 702,40 5 155,90 5 493,20 5 438,00 5 644,20 5 274,20 5 510,40 5 264,50 5 330,10 7 629,80 8 101,80
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA mln zł 12 475,60 12 782,80 13 617,00 14 054,50 14 291,20 13 989,40 14 067,10 14 157,20 14 093,90 13 626,50 13 862,00 13 525,90 13 335,50 15 647,40 15 369,30


1 pozycję wprowadzono do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 r.
2 pozycję wprowadzono do sprawozdania za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2014 r.
3 pozycję wprowadzono do sprawozdania z rok obrotowy zakończony 31.12.2014 r.