Zatrudnienie i wynagrodzenia

Informacje dotyczące zatrudnienia

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 34 120 osób. W 2014 roku zatrudnienie zwiększyło się o 4 953 osoby w stosunku do 2013 roku.

Stan zatrudnienia oraz przeciętne zatrudnienie w Grupie


Wyszczególnienie

Stan zatrudnienia
na dzień 31 grudnia:

Przeciętne zatrudnienie
w roku:

2014

2013

2012

2011

2014

2013

2012

2011

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

26 201

22 455

23 075

23 349

24 017

22 714

23 231

23 302

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych

7 919

6 712

6 643

6 441

7 263

6 706

6 554

6 263

Razem

34 120

29 167

29 718

29 790

31 280

29 420

29 785

29 565

Największe zatrudnienie występuje w Jednostce dominującej i na koniec 2014 roku wyniosło 26 356 osób (tj. o 4 192 osoby więcej niż na koniec 2013 roku). Znaczny wzrost zatrudnienia w JSW w stosunku do 2013 roku wynika z włączenia z dniem 1 sierpnia 2014 roku w struktury JSW KWK Knurów-Szczygłowice, w której stan zatrudnienia w chwili zakupu wynosił 5 623 osoby. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku z JSW odeszło 1 565 pracowników, z tego z przyczyn naturalnych 1 365 osób (w tym na emerytury odeszło 1 249 osób). Z chwilą utworzenia w ramach Grupy spółki JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o., zostały wstrzymane przyjęcia do pracy w JSW.

W strukturze zatrudnienia w Grupie w 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, przeważali pracownicy z wykształceniem zawodowym i średnim. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy w przedziale wiekowym 30-40 lat. Wśród pracowników Grupy przeważali mężczyźni, którzy stanowili 88,2% ogółu zatrudnionych.

Strategia HR JSW

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 15 października 2013 roku Strategią HR JSW realizowane jest wsparcie strategii biznesowej Jednostki dominującej poprzez realizację następujących celów:

 • Pozyskujemy najlepszych zgodnie z potrzebami – celem jest uzupełnianie i optymalny dobór kadr do realizacji zadań JSW w związku z fluktuacją związaną w szczególności z odejściami na emerytury, poprzez spółkę zależną SIG, z dostępnych zasobów na lokalnym rynku pracy.
 • Racjonalnie gospodarujemy zasobami – celem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania i alokacji zasobów pracowniczych do realizacji zadań w zakładach JSW.
 • Rozwijamy w kluczowych obszarach – celem jest zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji pracowników wspomagających realizację celów biznesowych, w tym zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji przywódczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
 • Motywujemy do osiągania celów – celem jest wypracowanie modelu dla każdej grupy pracowników, zapewniającego wysoki poziom motywacji do realizacji powierzonych zadań i celów.
 • Z nami warto związać swoją karierę – celem jest utrzymanie trwałości i atrakcyjności zatrudnienia w zakładach JSW i jednostkach Grupy Kapitałowej.
 • Działamy spójnie – celem jest stosowanie jednolitych standardów w jednostkach organizacyjnych JSW w zakresie procesów związanych z funkcjonowaniem pracownika w firmie, od rekrutacji po odejście.

Informacje dotyczące wypadkowości

W 2014 roku wśród pracowników Grupy doszło do 323 wypadków przy pracy (w tym 1 wypadek ciężki i 3 wypadki ze skutkiem śmiertelnym). W porównaniu do 2013 roku, odnotowano spadek ilości wypadków o 2 zdarzenia.

Wypadkowość w Grupie


Wyszczególnienie

2014*

2013

2012

Dynamika
2013=100

Liczba wypadków pracowników, w tym:

323

325

336

99,4

 • śmiertelne

3

1

2

300,0

 • ciężkie

1

3

3

33,3

 • lekkie

319

321

331

99,4

* Z uwzględnieniem 31 wypadków w KWK Knurów-Szczygłowice w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku.

Wskaźnik LTIFR (określający liczbę wypadków pracowników własnych oraz firm świadczących usługi dla kopalń JSW, z wyłączeniem wypadków śmiertelnych, powodujących czasową niezdolność do pracy, w przeliczeniu na jeden milion przepracowanych godzin) dla JSW (bez KWK Knurów-Szczygłowice) za 2014 rok wyniósł 6,23 i w porównaniu do roku 2013 był o 3,1% niższy (dla KWK Knurów-Szczygłowice wskaźnik LTIFR w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 roku wyniósł 5,8).

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności i narażenie pracowników, zwłaszcza zatrudnionych pod ziemią, na szereg zagrożeń naturalnych i technicznych, a także na szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy, Grupa w sposób szczególny dba o zapewnienie bezpieczeństwa oraz prowadzi szeroko rozwinięty monitoring zagrożeń, a także stosuje adekwatną do zagrożeń profilaktykę. Założeniem jest nieustanne zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. poprzez podnoszenie poziomu technicznego kopalń, monitoring zagrożeń naturalnych, ograniczenie wpływu czynnika ludzkiego na wypadkowość oraz podnoszenie jakości szkoleń. W JSW obowiązuje Program poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2009-2015, który ma na celu systematyczny spadek ilości wypadków przy pracy oraz ograniczenie czynników wpływających na zachorowalność na choroby zawodowe. Ponadto w Jednostce dominującej wdrożono i certyfikowano System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Informacje dotyczące wynagrodzeń

W każdej spółce Grupy obowiązują odrębne zasady wynagradzania pracowników. Poziom wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach Grupy mieści się w przedziale od 2 285,72 do 8 249,28 zł (w 2013 roku: od 2 245,43 zł do 8 411,41 zł).

Zasady wynagradzania pracowników Jednostki dominującej określone są w umowach o pracę lub regulaminach wynagradzania. Wynagrodzenie większości pracowników JSW realizowane jest w oparciu o wypowiedziane w sierpniu 2009 roku zakładowe układy zbiorowe pracy („ZUZP”), natomiast pracownicy przyjęci do pracy po 15 lutym 2012 roku opłacani są według zasad określonych w nowych umowach o pracę.

Zasady wynagradzania pracowników KWK Knurów-Szczygłowice

W KWK Knurów-Szczygłowice wynagrodzenie realizowane jest w oparciu o Porozumienie z dnia 20 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami zawarte przez Kompanię Węglową S.A. i organizacje społeczne. Co do zasady występują podobne składniki wynagrodzeń jak w przypadku regulacji obowiązujących w JSW. Jednakże stawki płac zasadniczych są istotnie różne od ustalonych w JSW. W myśl zapisów zawartych w §2 ust. 17 Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2015 roku w stosunku do pracowników KWK Knurów-Szczygłowice nie przewiduje się zmian w zakresie warunków zatrudnienia do końca 2015 roku.

* Średnia miesięczna płaca za 2014 rok w wysokości 8 249,28 zł obejmuje również wynagrodzenie pracowników KWK Knurów-Szczygłowice uzyskane przez nich za czas pracy w JSW.
** Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 20 maja 2013 roku pomiędzy Zarządem JSW a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w JSW, w 2013 roku została wypłacona nagroda pieniężna dla pracowników JSW z tytułu osiągniętych wyników w roku obrotowym 2012 w kwocie 73 765 890 zł. Nie uwzględniając w funduszu płac ww. nagrody pieniężnej, która została wypłacona w miejsce nagrody z zysku, średnia płaca miesięczna za 2013 rok wynosi 8 136,87 zł.

Na poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014 roku miały wpływ:

 • realizacja porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2012 roku pomiędzy Zarządem JSW a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym JSW, na mocy którego zostały wprowadzone od 1 stycznia 2014 roku nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe o 2,4% od dotychczasowych oraz
 • wejście w struktury JSW z dniem 1 sierpnia 2014 roku KWK Knurów-Szczygłowice.

Począwszy od 2010 roku nie istnieje potrzeba ustalania ze stroną związkową wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (por. Dz. U. z 2009 roku, Nr 219, poz. 1707).


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej