Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

Rok 2014 to dla Grupy kolejny rok zarządzania opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Grupa kontynuowała zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzone z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej. Dbałość o środowisko naturalne rozumiana jest przez Grupę jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wobec społeczności lokalnej, a nie tylko jako wypełnienie obowiązków wynikających ze stosowania prawa. Odpowiedzialne działanie w oparciu o najwyższe standardy środowiska, bezpieczeństwa i jakości produktów oraz konsekwencja w realizowaniu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań Grupy. Zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego odzwierciedlają działania minimalizujące negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności na środowisko, w tym spełniające wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT). Realizując dobre praktyki w tym obszarze, Grupa prowadzi działania ukierunkowane na dokonywanie stałego nadzoru i monitoringu oraz dbałość o jak najmniejszą skalę zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, a także podejmowanie wszelkich kroków w celu optymalnego gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiska naturalnego.

Zwiększając swoją odpowiedzialność za środowisko naturalne i otoczenie społeczne, w 2014 roku Grupa realizowała wyznaczone zadania służące ochronie środowiska w zakresie:

 • ochrony wód,
 • racjonalnej gospodarki odpadami,
 • ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • likwidacji nadmiernego hałasu emitowanego do środowiska,
 • minimalizowania oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu
 • oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej.

Ochrona wód

 • Jednostka dominująca prowadziła działania w celu ograniczenia ilości i ładunku zasolonych wód dołowych odprowadzanych do cieków powierzchniowych, poprzez ich maksymalne wykorzystanie do celów technologicznych kopalń oraz w wyrobiskach podziemnych w prewencji pożarowej i likwidacji zbędnych wyrobisk.
 • Niewykorzystane wody z odwadniania kopalń JSW dozowano do rzeki Odry z wykorzystaniem metody hydrotechnicznej ochrony wód, tj. systemu retencyjno-dozującego „Olza” eksploatowanego przez PGWiR (kopalnie: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Krupiński i Pniówek), odsalano w należącym od końca 2014 roku do Grupy Kapitałowej JSW Zakładzie Odsalania Dębieńsko (KWK Budryk) oraz wprowadzano w sposób kontrolowany do wód powierzchniowych zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi (KWK Knurów-Szczygłowice).
 • Spółka PGWiR konsekwentnie doskonaliła system retencyjno-dozujący „Olza” poprzez kontynuowanie prac modernizacyjno-remontowych oraz uzyskanie niezbędnej pojemności retencyjnej osadników.

Racjonalna gospodarka odpadami, rekultywacja i zagospodarowanie terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej

 • Jednostka dominująca w dalszym ciągu realizowała działania dotyczące zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych i maksymalnego ich zagospodarowania w wyrobiskach podziemnych oraz wykorzystania do produkcji kruszyw i ich sprzedaży, a także bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania odpadów wydobywczych na powierzchni zgodnie z założeniami „Strategii gospodarki odpadami poprodukcyjnymi – górniczymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.”. Intensyfikacja działań w zakresie produkcji kruszyw w instalacjach zakładów przeróbczych kopalń i ich sprzedaży zapewni optymalne wykorzystanie wytwarzanych odpadów wydobywczych w budownictwie drogowym i komunikacyjnym, do prac inżynieryjno-budowlanych oraz hydrotechnicznych. W 2014 roku sprzedano ok. 0,5 mln Mg (ton) kruszyw i odpadów wydobywczych.
 • Wszystkie obiekty gospodarki odpadami wydobywczymi JSW objęte były rekultywacją techniczną i biologiczną opartą na tradycyjnych i bezglebowych metodach zazieleniania, gwarantujących szybkie i trwałe osiągnięcie zamierzonych efektów ekologicznych.
 • Jednostka dominująca kontynuowała działania w zakresie budowy zakładu odzysku węgla na obiekcie gospodarki odpadami wydobywczymi KWK Krupiński. JSW podpisała umowę o realizacji i eksploatacji Zakładu Odzysku Węgla przy KWK Krupiński w Suszcu.

Realizacja powyższych działań zapewni zwiększenie przychodów w wyniku sprzedaży odpadów i kruszyw wykorzystywanych jako materiał budowlany oraz obniżenie kosztów jednostkowych związanych z zagospodarowaniem odpadów wydobywczych, a także ograniczy znacznie niekorzystne oddziaływanie odpadów wydobywczych na środowisko naturalne poprzez optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji i rewitalizacji terenów oraz gruntów przekształconych w wyniku działalności górniczej.

Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (w tym: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza)

 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w JSW realizowane było poprzez maksymalne wykorzystanie energetyczne gazu z odmetanowania kopalń. W wyniku wykorzystania ujmowanego metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach wysokosprawnej kogeneracji w 2014 roku uzyskano zmniejszenie emisji metanu do atmosfery o ok. 111,2 mln m3.
 • W związku z uczestnictwem JSW KOKS, WZK Victoria oraz SEJ w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do dwutlenku węgla, kontynuowane były działania w celu zabezpieczenia w pełni potrzeb emisyjnych dla instalacji koksowniczych, ciepłowni i elektrociepłowni w trzecim okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2013-2020.
 • W celu spełnienia zaostrzonych od 2016 roku wymogów emisyjnych Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED) w EC Zofiówka (SEJ) realizowano budowę nowego bloku energetycznego wytwarzającego w sposób skojarzony energię elektryczną i cieplną na bazie kotła fluidalnego CFB, do opalania którego stosowane będą paliwa węglowe (w tym niskokaloryczne muły węglowe) i biomasa.
 • Spółka PEC realizowała zadania w kierunku budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych oraz modernizacji źródeł wytwórczych ciepła, w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Kontynuowanie zadań umożliwiających rozszerzenie obszaru zasilania w ciepło systemowe na terenie gmin pozwoli na ograniczenie tzw. niskiej emisji.
 • Koksownie Grupy kontynuowały działania w celu dostosowania ich działalności do wymogów Dyrektywy IED, tak aby ich instalacje koksownicze spełniały konkluzje najlepszych dostępnych technik (BAT). Budowa bloków energetycznych wykorzystujących gaz koksowniczy do produkcji energii elektrycznej i ciepła w koksowniach Grupy, oprócz korzyści w obszarze działalności energetycznej, pozwoli również na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 • W Zakładzie Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych Polskiego Koksu, zlokalizowanym na terenie KWK Krupiński w Suszcu, produkowane były paliwa ekologiczne w formie peletu węglowego do kotłów z automatycznym podajnikiem, tzw. paliwa VARMO, które dzięki nowoczesnej metodzie produkcji oraz spalania pozwala ograniczyć tzw. niską emisję.

Likwidacja nadmiernego poziomu hałasu emitowanego do środowiska

Strategia Jednostki dominującej w zakresie likwidacji nadmiernego hałasu emitowanego do środowiska zakłada realizację działań prowadzących do obniżenia emisji hałasu z najbardziej uciążliwych źródeł do poziomu dopuszczalnego. W 2014 roku Jednostka dominująca kontynuowała realizację zadań związanych z wyciszeniem obiektów na terenie zakładu głównego Ruchu Zofiówka KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

Minimalizowanie oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu

W celu ograniczenia i likwidacji wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w JSW kontynuowane były działania profilaktyczne i intensyfikacja napraw szkód górniczych. W 2014 roku w granicach terenów górniczych kopalń JSW o powierzchni 291,85 km², zakończono naprawę 943 obiektów kosztem 77,7 mln zł. Wszystkie planowane działania na bieżąco uzgadniano z lokalnymi samorządami i zainteresowanymi osobami prywatnymi oraz monitorowano i korygowano w kierunku zwiększenia ich efektywności.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej