Relacje ze związkami zawodowymi

Relacje ze związkami zawodowymi w jednostce dominującej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w Jednostce dominującej działało 50 Zakładowych Organizacji Związkowych. Kluczowym tematem spotkań ze Stroną Społeczną w 2014 roku była bardzo trudna sytuacja finansowa JSW, spowodowana brakiem wydobycia i załamaniem cen na rykach światowych węgla, koksu i stali. W trakcie spotkań Zarząd JSW przedstawił i omówił propozycję działań mających na celu ratowanie JSW oraz miejsc pracy dla pracowników JSW.

Spory trwające w 2014 roku oraz po dniu kończącym okres sprawozdawczy

Zarząd JSW zwrócił się do Zakładowych Organizacji Związków Zawodowych JSW z prośbą o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach:

1. Pismem z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie możliwości zawieszenia wypłaty ekwiwalentu za pomoce szkolne oraz zawieszenia wypłaty premii za poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w JSW w latach 2014-2016 pracownikom JSW.

2. Pismem z dnia 29 lipca 2014 roku z prośbą o odstąpienie od wypłacania dodatku do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego.

3. Pismem z dnia 9 października 2014 roku o zajęcie stanowiska w zakresie możliwości zawieszenia w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku obowiązywania Porozumienia z dnia 5 maja 2011 roku w części dotyczącej stosowania zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń wynikających z wypowiedzianych zakładowych układów zbiorowych pracy i regulaminów, polegające na zawieszeniu wypłaty: 14 pensji, ekwiwalentu za deputat węglowy, dodatku do wynagrodzenia za czas absencji chorobowej i zasiłku chorobowego, ekwiwalentu na zakup pomocy szkolnych, „Biletu z Karty Górnika” oraz zmiany dotychczasowego sposobu wyliczania wynagrodzenia za czas absencji urlopowej.

4. Pismem z dnia 16 października 2014 roku o odstąpienie realizacji pkt. 3f Porozumienia z dnia 8 listopada 2012 roku w roku 2015, mając na uwadze fakt, iż zrealizowany w latach 2013-2014 wzrost płac przewyższył poziom inflacji i zgodnie z zapisami ww. Porozumienia z dniem 1 stycznia 2014 roku, nastąpił wzrost stawek płac zasadniczych o 2,4% przyjęty uchwałą Zarządu nr 49/VIII/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Strona Związkowa pisemnie przedstawiła negatywne stanowisko odnośnie propozycji zawartych w ww. pismach.

W celu umożliwienia Stronie Społecznej pozyskania kluczowych informacji koniecznych do zajęcia stanowiska w przedmiotowych sprawach, Zarząd JSW zaprosił organizacje związkowe na spotkanie w dniu 15 października 2014 roku. W trakcie spotkania przedstawiono sytuację JSW oraz omówiono planowane działania na rzecz obniżenia kosztów. Strona Związkowa nie wyraziła zgody w ww. kwestiach. Zarząd JSW ponownie zaprosił Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związków Zawodowych JSW na spotkanie w dniu 22 grudnia 2014 roku. Po spotkaniu Strona Związkowa wydała oświadczenie stwierdzając, że jak najszybsze podpisanie jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pozwoli na podjęcie działań w celu poprawy sytuacji JSW.

Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, Zarząd JSW pismem z dnia 2 stycznia 2015 roku przesłał organizacjom związkowym zmodyfikowany projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW („ZUZP”). Jednocześnie Zarząd JSW zaprosił organizacje związkowe na spotkanie w dniu 8 stycznia 2015 roku, w trakcie którego, Strona Związkowa podtrzymała swoje stanowisko. Natomiast na ponownie zaproszenie w dniu 12 stycznia 2015 roku Strona Związkowa przesłała swoje stanowisko informując, że nie będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących propozycji pakietu rozwiązań przedstawionych przez Zarząd JSW.

Pismem z dnia 12 stycznia 2015 roku Zarząd po raz kolejny zaprosił organizacje związkowe na spotkanie w dniu 14 stycznia 2015 roku, przesyłając w załączeniu Projekt porozumienia zbiorowego pomiędzy Zarządem JSW a organizacjami związkowymi działającymi w JSW, w sprawie okresowego zawieszenia Porozumienia zbiorowego z dnia 5 maja 2011 roku, zawartego w trybie art. 9 paragraf 1 Kodeksu Pracy pomiędzy Zarządem JSW a organizacjami związkowymi działającymi w JSW. Strona Związkowa ponownie odmówiła podjęcia rozmów.

W związku z powyższym Zarząd Jednostki dominującej podjął w dniu 20 stycznia 2015 roku uchwały w sprawie wypowiedzenia:

 • w całości Porozumienia zbiorowego z dnia 28 lutego 2011 roku, zawartego przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych JSW z Zarządem JSW z rokowań w sprawie sporu zbiorowego wszczętego w dniu 11 lutego 2011 roku,
 • w całości Porozumienia zbiorowego z dnia 8 listopada 2012 roku zawartego pomiędzy Zarządem JSW a Międzyzakładowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym JSW w sprawie sporu zbiorowego dotyczącego „podwyższenia wysokości stawek płac zasadniczych, o 7%, co zapewni wzrost płac w 2012 roku”,
 • porozumienia zbiorowego z dnia 5 maja 2011 roku zawartego między Zarządem JSW a organizacjami Związków Zawodowych działających w JSW w części dotyczącej §1-2 oraz § 5-8, co oznacza, że gwarancje zatrudnienia zapisane w §3 Porozumienia zbiorowego z dnia 5 maja 2011 roku są nadal obowiązujące

oraz uchwały Zarządu JSW z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w JSW powszechnie obowiązujących przepisów naliczania wynagrodzenia za urlop według zasad wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku.

Spór w zakresie wydawania posiłków profilaktycznych

W ramach spotkań ze związkami zawodowymi Zarząd JSW przedstawił propozycję:

 • odstąpienia od wydawania posiłków profilaktycznych dla pracowników niewykonujących prac, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,
 • odstąpienia od wydawania mydła i ręczników osobom zatrudnionym na stanowiskach, na których praca nie rodzi konieczności mycia twarzy lub całego ciała.

Związki zawodowe nie wyraziły zgody na propozycję Zarządu. W związku z powyższym Zarząd, w dniu 14 stycznia 2014 roku podjął uchwały w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk uprawnionych do otrzymywania posiłków profilaktycznych oraz dotyczącą zmiany sposobu realizacji zapisów art. 233 Kodeksu pracy wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których praca nie rodzi konieczności mycia twarzy lub całego ciała.

Pismem z dnia 27 stycznia 2014 roku Reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w JSW wniosły o uchylenie uchwał Zarządu w tej sprawie i zaprzestanie realizacji uprawnień pracowniczych dotyczących posiłków profilaktycznych oraz środków higieny osobistej według zasad określonych w tych uchwałach. W następstwie ww. uchwał w JSW została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy („PIP”). W celu wykonania wniosków ujętych w wystąpieniu PIP Zarząd JSW skierował pismo do zakładowych organizacji związkowych z dnia 22 kwietnia 2014 roku z propozycją wspólnego ustalenia stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne.

Pismem z dnia 24 października 2014 roku ZOK NSZZ „Solidarność” JSW, ZZ „Kadra” Pracowników JSW i Federacja ZZG JSW poinformowały Zarząd JSW, „że z dniem 28 października 2014 roku wchodzą w spór zbiorowy z pracodawcą na tle podjęcia wprowadzenia w życie i stosowania uchwały Zarządu JSW z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk uprawnionych do otrzymywania posiłków profilaktycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w spawie profilaktycznych posiłków i napojów”.

W odpowiedzi z dnia 30 października 2014 roku Zarząd JSW przedstawił organizacjom związkowym swoje zastrzeżenia, co do podstaw prawnych wszczęcia sporu zbiorowego, spowodowane brakiem sformułowania przez stronę społeczną „żądania” wymaganego przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Swoje wątpliwości, co do podstaw prawnych wszczęcia sporu, Zarząd JSW przedstawił PIP w piśmie z dnia 28 października 2014 roku powiadamiającym o wszczęciu sporu zbiorowego przez związki zawodowe.

W trakcie spotkania w dniu 7 listopada 2014 roku organizacje związkowe oznajmiły, że usuną wadę prawną i w dniu 14 listopada 2014 roku przedłożyły pismo z żądaniem dotyczącym „Zaprzestania stosowania uchwały z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk uprawnionych do otrzymywania posiłków profilaktycznych”.

W dniu 19 listopada 2014 roku Zarząd JSW podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk uprawnionych do otrzymywania posiłków profilaktycznych, o których mowa w Rozporządzeniu z dnia 28 maja 1996 roku w spawie profilaktycznych posiłków i napojów. Rozmowy prowadzone w ramach sporu zakończyły się podpisaniem 3 grudnia 2014 roku protokołu rozbieżności.

W dniu 16 grudnia 2014 roku Zarząd JSW wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej („MPiPS”) – Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, z wnioskiem o desygnowanie mediatora do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawie sporu. W trakcie pierwszego spotkanie mediacyjnego w dniu 22 stycznia 2015 roku z udziałem mediatora z listy MPiPS, strony sporu podtrzymały swoje stanowiska. Jednocześnie Zarząd zaproponował termin kolejnego spotkania mediacyjnego na dzień 28 stycznia 2015 roku z uwagi na możliwość przedstawienia i skonsultowania kwestii sporu zbiorowego z Radą Nadzorczą oraz podjęcia ewentualnie uchwały w przedmiotowej sprawie. Natomiast Strona Związkowa wręczyła mediatorowi oświadczenie informujące o podjęciu działań określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w związku z uchylaniem się pracodawcy od podpisania protokołu rozbieżności z mediacji oraz przedłużaniem mediacji.

Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniach 26 i 27 stycznia 2015 roku Strona Związkowa przeprowadziła referendum, w trakcie którego pracownicy odpowiadali na pytanie: "Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno-strajkowych, mających na celu wycofanie się Zarządu JSW z uchwał i decyzji, które pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?".

Podczas kolejnego spotkania mediacyjnego w dniu 28 stycznia 2015 roku Zarząd zaproponował zawieszenie do końca marca 2015 roku uchwały w sprawie przyjęcia wykazu stanowisk uprawnionych do otrzymywania posiłków profilaktycznych, a w okresie zawieszenia, Pracodawca wspólnie ze Stroną Związkową, przy udziale przedstawicieli MPiPS oraz specjalistów z zakresu medycyny pracy i żywienia sporządzą wykaz stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymać posiłki profilaktyczne. Strona Związkowa nie zaakceptowała propozycji Zarządu stwierdzając, że dalsze prowadzenie rozmów w przedmiotowym sporze jest możliwe jedynie w przypadku realizacji przez Zarząd pkt.1 Wystąpienia PIP z dnia 27 marca 2014 roku, mówiącym o zaprzestaniu stosowania do ustalania kręgu pracowników uprawnionych do posiłków profilaktycznych postanowień z dnia 14 stycznia 2014 roku. Po przedstawieniu stanowisk stron mediator ustalił termin kolejnego spotkania mediacyjnego na dzień 11 lutego 2015 roku.

Akcja protestacyjno-strajkowa w dniach od 28 stycznia do 13 lutego 2015 roku

Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. 28 stycznia 2015 roku w kopalniach JSW rozpoczął się strajk. Zarząd JSW nie został formalnie poinformowany o rozpoczęciu strajku.

Dnia 29 stycznia 2015 roku Zarząd zwrócił się do Komitetu Protestacyjno-Strajkowego o podjęcie rozmów, w celu wypracowania porozumienia umożliwiającego zaprzestanie akcji strajkowej w terminie określonym przez Stronę Związkową.

W dniu 29 stycznia 2015 roku w trakcie spotkania uzgodniono wspólne stanowisko Rady Nadzorczej i Zarządu JSW, w celu rozwiązania konfliktu społecznego.

W dniach 30 stycznia 2015 roku oraz 2-6 lutego 2015 roku odbyły się negocjacje i rokowania z udziałem mediatora Pana Longina Komołowskiego oraz w obecności - w charakterze obserwatorów - Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW, Pana Józefa Myrczka, Przewodniczącego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW Pana Dominika Kolorza oraz członka Rady Nadzorczej JSW Pana Tomasza Kusio.

Na skutek prowadzonych demonstracji pod siedzibą JSW rozmowy w dniu 2 lutego 2015 roku zostały przerwane kilka godzin. Demonstracje pod siedzibą JSW miały miejsce również w dniach kolejnych.

W dniu 6 lutego 2015 roku rozmowy zostały zakończone spisaniem i parafowaniem Protokołu uzgodnień i rozbieżności pomiędzy Zarządem a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym. Strona Związkowa w swoim stanowisku zapisała, że nie zostały zrealizowane wszystkie jej postulaty i do czasu podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą JSW niniejszy dokument wraz z załącznikami nie posiada jakichkolwiek form uzgodnienia.

Pismem kierowanym do Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z dnia 8 lutego 2015 roku i w liście otwartym do Pracowników z dnia 9 lutego 2015 roku, Zarząd JSW zwrócił się o natychmiastowe zaprzestanie akcji strajkowej, jednocześnie zapraszając Komitet Protestacyjno-Strajkowy na spotkanie w dniu 9 lutego 2015 roku, w celu wypracowania rozwiązań zmierzających do ochrony płynności finansowej JSW oraz utrzymania miejsc pracy w kopalniach JSW oraz firmach z nią współpracujących.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW nie przybył na zaproponowane w dniu 9 lutego 2015 roku spotkanie.

W dniu 11 lutego 2015 roku Zarząd JSW, ponownie wystosował pismo do Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego informując o gotowości kontynuacji rozpoczętych rozmów mających wypracować rozwiązania zmierzające do ochrony płynności finansowej JSW oraz utrzymania miejsc pracy w kopalniach JSW oraz firmach z nią współpracujących. Rozmowy zostały wznowione w dniu 12 lutego 2015 roku, z udziałem mediatora Pana Longina Komołowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW Pana Józefa Myrczka, Przewodniczącego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Pana Dominika Kolorza oraz Przewodniczącego PZZ Kadra Pana Dariusza Trzcionki, w wyniku których strony podpisały Porozumienie z negocjacji zakończonych w dniu 13 lutego 2015 roku.

W dniu 23 lutego 2015 roku pomiędzy Zarządem a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym reprezentującym organizacje związkowe działające w JSW zostało podpisane „Porozumienie zawarte w trybie art. 91 Kodeksu Pracy” (o czym Zarząd JSW poinformował w Raporcie bieżącym nr 16/2015). Dokument ten stanowi uszczegółowienie porozumienia z dnia 13 lutego 2015 roku i umożliwia wdrożenie na okres dwóch lat następujących uzgodnień:

1. Z ważnością od 1 marca 2015 roku wynagrodzenia za absencję chorobową oraz zasiek chorobowy będą naliczane na podstawie Kodeksu Pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

2. Z ważnością od 1 marca 2015 roku wynagrodzenie za czas absencji urlopowej będzie naliczane na podstawie Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

3. Wypłaty za pomoce szkolne od 2015 roku, wypłacane będą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem dochodu na członka rodziny uprawnionych. Szczegółowe zasady i kryteria wypłacania tego świadczenia strony uzgodnią, jako jednolite dla wszystkich zakładów JSW, poprzez zapisy w załącznikach do Regulaminu korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS JSW.

4. Dopłaty do przewozów pracowniczych, począwszy od 1 marca 2015 roku zostają zawieszone.

5. W roku 2015 stawki płac zasadniczych zostaną utrzymane na poziomie roku 2014.

6. Wypłata premii BHP począwszy od 2015 roku zostanie zawieszona, zaś premia motywacyjna zostanie w wymiarze dotychczasowym poszerzona o elementy BHP.

7. Począwszy od 1 marca 2015 roku tzw. Bilety z Karty Górnika zostaną zawieszone.

8. W zakładach JSW praca w okresie zawieszenia będzie wykonywania w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie, przy zachowaniu zasady wykonywania pracy przeciętnie 40 godzin przez pracowników wykonujących pracę pod ziemią w pięciodniowym tygodniu pracy. Zasady organizacji pracy w 8-godzinnym systemie czasu pracy określą Kierownicy Ruchu Zakładu Górniczego i obejmą one wszystkich pracowników zakładów.

9. Wypłata nagrody tzw. 14-pensji za rok 2015 i 2016 dla pracowników administracji (zgodnie ze statystyką SZPK) zostaje zawieszona. Będą prowadzone prace nad rozszerzeniem pojęcia administracji o pracowników grupy wsparcia.

10. Posiłki regeneracyjne wydawane będą w zakładach JSW zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku, przy czym dla pracowników pz. wydawane będą za dni faktycznej pracy pod ziemia, a stanowiska uprawnione do posiłku na powierzchni zostaną uzgodnione przez strony.

11. Wypłata 14-tej pensji za rok 2014 zostanie zrealizowana w dwóch ratach: w lutym 2015 roku (40%) oraz we wrześniu 2015 roku (60%).

12. Zasady obliczania nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji, od roku 2015 obejmować będą okres 12 miesięcy.

13. Strony wprowadzą, jeśli prawnie będzie to możliwe, do regulaminów pracy dopuszczalną ilość nadgodzin, w liczbie nie większej niż 416 w stosunku rocznym, opracują zasady umożliwiające organizację pracy w soboty z wyłączeniem dobrowolności, a praca w soboty wynagradzana będzie płacą dniówkową oraz dodatkiem w wysokości stawki zaszeregowania roboty.

14. Straty w wydobyciu spowodowane strajkiem będą odrabiane poprzez pracę w soboty. W okresie odrabiania strat soboty i niedziele opłacane będą według Kodeksu Pracy. Odrabianie strat trwać będzie do czasu, kiedy produkcja osiągnie poziom 105,8% w stosunku do PTE 2015 roku na dany dzień, czyli poziom z dnia poprzedzającego rozpoczęcie strajku. Wydobycie dobowe w okresie odrabiania strat będzie przekazywane na bieżąco stronie związkowej.

15. Ustala się wymiar deputatu węglowego dla nowo przyjętych w wymiarze 6 ton. Od 1 marca 2015 roku deputat węglowy dla pracowników JSW będzie wypłacany w dwóch równych ratach: w marcu i październiku. Wymiar deputatu węglowego dla pracowników zostaje ograniczony do 7 ton.

16. Pracodawca opracuje program zachęt ekonomicznych dla przyspieszenia odejść na emeryturę pracowników z takimi uprawnieniami.

17. Prace nad standaryzacją płac KWK Knurów-Szczygłowice rozpoczną się w roku 2015, z realizacją uzgodnionego harmonogramu od roku 2016. Pracownicy KWK Knurów-Szczygłowice będą zatrudnieni w JSW na podstawie dotychczasowych umów o pracę, poza trybem wynikających z art. 231 Kodeksu Pracy, tym samym w roku 2015 nie będą objęci programem oszczędnościowym dla pozostałych pracowników JSW.

18. Strony uzgadniają, że pracownicy KWK Knurów-Szczygłowice zatrudnieni w tej kopalni w dniu debiutu giełdowego JSW zostaną objęci gwarancją zatrudnienia na zasadach identycznych jak pracownicy zakładów JSW.

19. Strony podejmą rozmowy na temat możliwości zmiany sposobu funkcjonowania JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

20. Zarząd JSW deklaruje, że wobec pracowników zakładów JSW, którzy w okresie strajku powstrzymali się od pracy nie będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne i prawne.

Równocześnie Strony wspólnie wyraziły wolę wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy, przy 5-dniowym tygodniu pracy pracownika uznając, że zasady i czas jego wprowadzenia muszą podlegać szczegółowym ustaleniom.

Strony uzgodniły również, że wypłata 14-tej pensji za 2015, 2016 i 2017 rok wypłacana będzie w wysokości 50% według dotychczasowych zasad, a pozostałe 50% będzie uzależnione od zweryfikowanego dodatniego wyniku finansowego JSW za rok poprzedni.

Sytuacja w KWK Krupiński

W 2014 roku rozmowy ze Stroną Związkową prowadzone były również w celu poprawy trudnej sytuacji ekonomicznej KWK Krupiński i zapewnienia jej rentowności w perspektywie najbliższych lat. W trakcie spotkań Strony wypracowały dokument: Uzgodnienie stanowiska w sprawie okresowego zawieszenia § 2 Porozumienia zbiorowego z dnia 5 maja 2011 roku zawartego w trybie art. 9 § 1 Kodeksu Pracy pomiędzy Zarządem JSW a organizacjami związkowymi działającymi w JSW. Zarząd JSW w dniu 25 września 2014 roku podjął uchwałę akceptującą treść wypracowanego dokumentu. W dniu 26 września 2014 roku Zarząd JSW pisemnie poinformował Zakładowe Organizacje Związków Zawodowych JSW o podjętej Uchwale oraz zwrócił się o zajęcie stanowiska, co do treści dokumentu przyjętego przez Dyrekcję i organizacje związkowe KWK Krupiński. Wspólna Reprezentacja ZZ JSW przesłała swoje stanowisko pismem z dnia 29 września 2014 roku oznajmiając, że podjęła uchwałę o niezaakceptowaniu treści dokumentu przyjętego przez Dyrekcję i organizacje związkowe kopalni. Z kolei ZOK NSZZ „Solidarność” JSW i ZZ „Kadra” Pracowników JSW pismem z dnia 30 września 2014 roku żądają natychmiastowego wycofania się pracodawcy z decyzji o podjęciu uchwały z dnia 25 września 2014 roku informując jednocześnie, że powyższe należy traktować jako żądanie zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Spotkania ze Stroną Społeczną w 2014 roku miały również istotne znaczenie w celu wypracowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW. Na spotkaniu w dniu 31 marca 2014 roku Strony uzgodniły i podpisały „Regulamin prac zespołu roboczego ds. wypracowania ZUZP dla pracowników JSW”. Począwszy od 31 marca 2014 roku powrócono do rokowań nad projektem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z 21 listopada 2011 roku, które przerwano w II kwartale 2012 roku. Łącznie odbyło się 19 spotkań zespołu roboczego.

Wypłata premii motywacyjnej i zadaniowej

Z uwagi na negatywne stanowisko Strony Społecznej, co do propozycji Projektu regulaminu przyznawania premii motywacyjnej dla pracowników JSW oraz Projektu regulaminu przyznawania premii zadaniowej dla pracowników JSW, Zarząd widząc potrzebę wdrażania motywacyjnych systemów wynagradzania w dniu 28 stycznia 2014 roku podjął uchwałę w sprawie wypłaty premii motywacyjnej i zadaniowej zgodnie z ofertą zawartą w ww. projektach regulaminów. Pismem z dnia 26 lutego 2014 roku Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW wniosła o uchylenie uchwały z dnia 28 stycznia 2014 roku i odstąpienie od wypłacania premii motywacyjnej i zadaniowej. W piśmie z dnia 22 grudnia 2014 roku Zarząd przedstawił Zakładowym Organizacjom Związków Zawodowych JSW projekt premii motywacyjnej zawierający modyfikacje w stosunku do regulaminu premii obowiązującego w roku 2014, między innymi w związku z włączeniem w struktury JSW KWK Knurów-Szczygłowice oraz objęciem premią motywacyjną jej pracowników.

Pozostałe

W następstwie wypowiedzenia Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2013 roku pomiędzy Zarządem JSW a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW w sprawie wzajemnej współpracy, wypowiedzianym pismem z dnia 21 maja 2014 roku, ze skutkiem na koniec sierpnia 2014 roku wszystkim związkom zawodowym będącym stroną porozumienia, Zarząd JSW w dniu 26 sierpnia 2014 roku podjął uchwałę określającą zasady odpłatności za korzystanie z lokali biurowych przez zakładowe organizacje związkowe działające w JSW.

Relacje ze związkami zawodowymi w pozostałych spółkach grupy

Istotne spory zbiorowe w pozostałych spółkach Grupy


Istotne spory inicjowane przez stronę społeczną oraz relacje ze stroną społeczną

JSW KOKS

W spółce funkcjonuje 10 organizacji związkowych. Z dniem 30 grudnia 2013 roku w spółce zaistniał spór zbiorowy z 7 organizacjami związkowymi. W dniu 28 lutego 2014 roku pomiędzy Zarządem JSW KOKS w Zabrzu a działającymi w spółce Organizacjami Związkowymi zostało podpisane stosowne Porozumienie kończące spór zbiorowy. Strony ustaliły, że:

 • Odpis na ZFŚS w 2014 roku zostanie powiększony o kwotę 3 000 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego na dzień zawarcia niniejszego porozumienia, w stosunku do odpisu podstawowego, po uprzednim podpisaniu Regulaminu ZFŚS JSW KOKS na 2014 rok.
 • Pracownikom objętym ZUZP zostanie wypłacony zgodnie z zapisami ZUZP dodatek z tytułu Dnia Koksownika w 2014 roku w kwocie 1 900 zł brutto, dodatek wigilijny w 2014 roku w kwocie 1 900 brutto. Zostanie również wypłacona jednorazowa nagroda pieniężna w kwocie 900 zł brutto, płatna w dniu 1 lipca 2014 roku, przy czym pracownik musi pozostawać w zatrudnieniu w dniu wypłaty jednorazowej nagrody pieniężnej.

W dniu 25 lutego 2014 roku Związki Zawodowe działające w JSW KOKS osiągnęły większością głosów konsensus w sprawie akceptacji wspólnego dla pracowników spółki Regulaminu ZFŚS, co umożliwiło Zarządowi uruchomienie środków i rozpoczęcie ich wykorzystywania zgodnie z zatwierdzonym Preliminarzem. Dnia 17 czerwca 2014 roku 8 organizacji związków zawodowych działających w JSW KOKS wszczęło z Zarządem spółki spór zbiorowy. Żądania organizacji związkowych dotyczą:

 • Wypłaty nagrody w wysokości  2 000 zł dla każdego uprawnionego pracownika.
 • Wypłaty dodatkowej nagrody za I kwartał 2014 roku w wysokości 1 000 zł dla każdego uprawnionego pracownika.
 • Podpisanie Pakietu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników Koksowni Przyjaźń.

W odpowiedzi na żądania, niezwłocznie przystąpiono do rokowań oraz przygotowania projektu propozycji, które zostały przedstawione Stronie Związkowej w lipcu 2014 roku W wyniku szeregu spotkań nie doszło do podpisania Porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego. Zarząd JSW KOKS w dniu 27 maja 2014 roku wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy JSW KOKS (poprzednio Koksowni Przyjaźń), którego okres wypowiedzenia upływa 30 listopada 2016 roku.

WZK Victoria

W spółce funkcjonuje 6 organizacji związkowych. W okresie I półrocza 2014 roku odbyły się cztery spotkania z przedstawicielami Związków Zawodowych, w trakcie których ustalono zasady współpracy oraz zakres i częstotliwość przekazywania organizacjom związkowym informacji o spółce. Ponadto dyskutowano na temat wynagrodzeń pracowników w 2014 roku i wykorzystania środków ZFŚS.

SEJ

W spółce działają 3 Związki Zawodowe. W 2014 roku Zarząd SEJ wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami organizacji związkowych. Tematem przewodnim spotkań było omawianie możliwości wzrostu wskaźnika płac oraz wprowadzenie zmian w zakresie organizacji czasu pracy. W wyniku prowadzonych rozmów w kwietniu 2014 roku podpisano porozumienie określające wysokość wzrostu wynagrodzeń oraz 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Strony prowadziły również rozmowy w zakresie uwspółcześnienia zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W dniu 21 stycznia 2015 roku podpisano w tym zakresie protokół dodatkowy.

PEC

W spółce funkcjonują 2 związki zawodowe. W okresie I półrocza 2014 roku Zarząd PEC kilkakrotnie spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych. Głównym tematem spotkań było ustalenie zaproponowanego przez Zarząd wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Propozycja Zarządu nie została zaakceptowana przez przedstawicieli związków zawodowych i w rezultacie w dniu 15 maja 2014 roku zostało zawarte ze Stroną Społeczną „czasowe porozumienie” dotyczące wzrostu wskaźnika płac. Po przedstawieniu przez Zarząd spółki szczegółowego wyliczenia osobowego funduszu płac oraz kosztów pracy za I półrocze 2014 roku, Strona Związkowa przyjęła propozycję Zarządu i w dniu 1 listopada 2014 roku podpisano porozumienie dotyczące przyznania pracownikom dodatkowych świadczeń oraz zwiększonej premii za m-c listopad 2014 roku.

PGWiR

W spółce działają 2 organizacje związkowe. W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy funkcjonującym w spółce od 1 lipca 1998 roku Zarząd po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi protokołem dodatkowym dokonał zmian zasad wynagradzania za pełnienie dyżurów domowych. Przewiduje się, aby wysokość stawki za pełnienie dyżuru domowego była określona w stosunku do minimalnego wynagrodzenia tj., za pełnienie dyżuru domowego od poniedziałku do piątku: 9% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia, za pełnienie dyżuru domowego w soboty, niedziele i święta 11% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

JZR

W JZR funkcjonuje 5 organizacji związkowych. W relacjach ze stroną społeczną wypracowano i podpisano Porozumienie płacowe, zgodnie z którym od 1 marca 2014 roku wprowadzono nowe, wyższe o 2,4% stawki zaszeregowania. Od dnia 18 lutego 2014 roku trwały rokowania z Przedstawicielami Organizacji Związkowych nad wprowadzeniem zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W dniu 3 listopada 2014 roku Strony uzgodniły, że od 2015 roku do ZUZP zostaną wprowadzone zmiany w zakresie:

 • Zasad wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - wynagrodzenie za czas choroby wypłacone będzie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, odstępując od wypłaty 20% dopłaty.
 • Zasad przyznawania nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalno-rentowej. Podstawę nagrody oraz odprawy, za lata pracy poza Grupą Kapitałową, stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę, za lata pracy w JZR oraz Grupie, podstawa pozostała bez zmian i wyliczana jest z wynagrodzenia pracownika. Odstąpiono od wliczania do stażu uprawniającego do nagrody oraz odprawy okresów pracy w gospodarstwie rolnym, okresów bezrobocia z prawem do zasiłków, urlopów wychowawczych i opiekuńczych (łącznie do 6 lat). Odstąpiono od przyznawania zegarka jubileuszowego po 25 latach pracy.
 • Wprowadzenie premii w wysokości 200,00 zł za każdy kwartał, w którym pracownik przepracował 100% nominalnej liczby godzin pracy.

Ponadto w trakcie spotkań ze Stroną Związkową uzgodniono utrzymanie wartości ekwiwalentu pieniężnego (deputatu węglowego) na poziomie obowiązującym w roku 2013 oraz od 15 maja 2014 roku wprowadzono dla osób niepowiązanych bezpośrednio z zachowaniem ciągłości produkcji, elastyczny czas pracy umożliwiający, po uzgodnieniu z przełożonym, rozpoczęcie pracy pomiędzy godziną 6:00 a 8:00 i zakończeniu pracy po przepracowaniu 8 godzin tj. między godziną 14:00 a 16:00.
W związku z decyzją o wygaszaniu działalności górniczej Zarząd JZR w dniu 3 listopada 2014 roku powiadomił organizacje związkowe o konieczności zastosowania zwolnień grupowych. Strona Związkowa z dniem 6 listopada 2014 roku wszczęła spór zbiorowy żądając zwiększenia wartości odpraw do 26,2 tys. zł, wprowadzenia dodatkowej przerwy dla pracowników zatrudnionych w nadgodzinach, przeprowadzenia badań wydatku energetycznego dla pracowników zatrudnionych w nadgodzinach oraz wydawania posiłków profilaktycznych w przypadku przekroczeń wskaźników. Po przeprowadzonych mediacjach, w związku z brakiem porozumienia w kwestii zwiększenia wartości odpraw z tytułu zwolnień grupowych, w dniu 24 listopada 2014 roku spisano protokół rozbieżności natomiast w pozostałych kwestiach Strony zawarły porozumienie.
W dniu 26 listopada 2014 roku JZR zawarła porozumienie ze spółką SIG, deklarujące priorytetowe potraktowanie pracowników części górniczej JZR, wyrażających chęć podjęcia pracy w SIG, pod warunkiem uzyskania rekomendacji Prezesa Zarządu JZR. W dniu 3 grudnia 2014 roku pracownicy zatrudnieni w obszarze działalności górniczej rozpoczęli akcją strajkową. W rezultacie zawarto porozumienie – Program Dobrowolnych Odejść, z deklaracją zatrudnienia pracowników JZR w SIG. Jednocześnie w  ramach spotkań ze Stroną Związkową w dniu 10 grudnia 2014 roku Strony zadeklarowały gotowość rozpoczęcia współpracy mającej na celu poprawę efektywności pracy, wydłużenie czasu dyspozycyjnego, a w konsekwencji rzeczywistego czasu pacy, poprzez wprowadzenie 9,5-godzinnej zmiany roboczej przy zachowaniu 37,5-godzinnego tygodnia pracy pracownika zatrudnionego pod ziemią.

JSK

W JSK działa 1 organizacja związkowa. W ramach spotkań ze Stroną Związkową wypracowano i uzgodniono zmiany w: Regulaminie Wynagradzania Pracowników JSK (dotyczące: podwyższenia najniższej kategorii zaszeregowania do wysokości płacy minimalnej obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku, indeksacji stawek zaszeregowania płac zasadniczych stanowisk robotniczych i nierobotniczych średnio o ok. 2,7% obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku), Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (polegające na zwiększeniu wysokości dopłat do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej zgodnie z ZFŚS od 1 stycznia 2014 roku oraz podwyższenie odpisu na pracownika o ok. 10% tj. 100 zł), Regulaminie Pracy (dotyczące: przepisów BHP, zasad i okresu korzystania z odzieży roboczej, środków ochrony osobistej oraz środków czystości obowiązujące z dniem 1 kwietnia 2014 roku oraz czasu pracy, systemów czasu pracy, godzin rozpoczynania i kończenia pracy, harmonogramów pracy, dokonywania wpisu w Dzienniku Ruchu jako kontroli obecności pracowników w pracy niestanowiącej ewidencji czasu pracy obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku).

Spedkoks

W spółce funkcjonuje 10 organizacji związkowych. W I półroczu 2014 roku organizacje związkowe weszły z Zarządem w spór zbiorowy, który został zakończony 7 maja 2014 roku podpisaniem porozumienia, w wyniku którego Strony ustaliły, że:

 • odpis na ZFŚS w roku 2014 zostanie powiększony o 2 800,00 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego na dzień zawarcia niniejszego porozumienia, w stosunku do odpisu podstawowego, po uprzednim podpisaniu Regulaminu ZFŚS,
 • do dnia 17 grudnia 2014 roku zostanie wypłacona nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł brutto na każdego uprawnionego pracownika z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Rem-Bud

W spółce działają 2 organizacje związkowe. W 2014 roku spółka była w sporze zbiorowym, który dotyczył żądania podwyżki wynagrodzeń od miesiąca października 2014 roku. W wyniku negocjacji została wypłacona premia w wysokości niższej od wartości żądanych podwyżek.

W pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej w 2014 roku nie miały miejsca spory zbiorowe, a w relacjach ze związkami zawodowymi nie wystąpiły żadne inne istotne fakty.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej