Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Odpowiedzialność za środowisko naturalne i otoczenie społeczne jest elementem misji Jednostki dominującej. Nadając szczególne znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w polityce firmy, JSW daje dowód swego przekonania o wadze odpowiedzialnego i etycznego przywództwa, opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju.

W obszarze CSR w 2014 roku Jednostka dominująca realizowała w swoich projektach Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w JSW na lata 2013-2015, przyjętą przez Zarząd w styczniu 2013 roku.

Cele, które JSW sformułowała w zakresie odpowiedzialności społecznej są wsparciem biznesowych celów strategicznych JSW. Działania biznesowe Jednostka dominująca realizuje z uwzględnieniem wpływu jej decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko, poprzez transparentne i etyczne zachowanie, które uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z prawem oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Odpowiedzialne podejście do prowadzonego biznesu w Jednostce dominującej oznacza:

  • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi przyjętymi zobowiązaniami,
  • dbałość o wewnętrzne systemy zarządzania,
  • otwarte i uczciwe relacje z klientami oraz dostawcami,
  • zrównoważone pozyskiwanie surowców,
  • ograniczanie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez realizację programu środowiskowego, zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom oraz minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko i dążenie do stałej poprawy stanu środowiska,
  • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, doskonalenie działań w obszarze BHP, a w szczególności podejmowanie działań zapewniających stosowanie bezpiecznych procesów technologicznych, dążenie do zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • prowadzenie odpowiedzialnej polityki personalnej,
  • wyznaczanie i przestrzeganie standardów etycznych.

Jednostka dominująca buduje model kultury przedsiębiorstwa, pozwalający sprostać ciągle rosnącym wymaganiom rynku oraz interesariuszy zdefiniowanych w przyjętej Strategii CSR (akcjonariusze, klienci, dostawcy, pracownicy, środowisko, władze administracyjne i samorządowe, itd.). Uwzględniając wymagania standardu CSR, Zarząd JSW jednocześnie prowadzi działania z zakresu rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i ochrony środowiska, we wszystkich obszarach działalności Grupy, natomiast polityka zarządzania zasobami ludzkimi opiera się na wiedzy dotyczącej potencjału pracowników i jego rozwoju.

Prowadzone w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działania gwarantują postrzeganie JSW jako firmy odpowiedzialnej społecznie i przynoszą wymierne korzyści takie jak: budowa przewagi konkurencyjnej, wzrost atrakcyjności w oczach inwestorów, dobre relacje z interesariuszami, większa transparentność i przewidywalność działań, postrzeganie JSW, jako pożądanego pracodawcy, poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi, podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej, kształtowanie pozytywnego wizerunku JSW wśród pracowników i ich satysfakcja.


Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej