Ład korporacyjny

Wynagrodzenie członków Zarządu

Zasady wynagradzania i premiowania członków Zarządu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą i uregulowane w Umowach
o świadczenie usług - Kontraktach menedżerskich. Członek Zarządu jest uprawniony do wynagrodzenia stałego oraz premii rocznej, które są powiększone o należną stawkę podatku VAT i pomniejszone o obciążenia publicznoprawne.

Wynagrodzenie stałe miesięczne wynosi 80 tys. zł dla Prezesa Zarządu i 70 tys. zł dla Zastępcy Prezesa Zarządu. Premia roczna stanowi do 50% wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy i jest zależna od realizacji ustalanych poziomów KPI na każdy rok obrotowy. Poziomy KPI ustala Rada Nadzorcza. Podstawowym wskaźnikiem dla Premii Rocznej jest skonsolidowana EBITDA Grupy Kapitałowej JSW S.A.

Premia roczna przysługuje w proporcji, w jakiej pozostaje faktyczny czas świadczenia usług do danego roku obrotowego, przy czym minimalny okres świadczenia usług w roku obrotowym uprawniający do przyznania premii rocznej od 2013 roku wynosi trzy miesiące. Podstawą wypłacenia premii rocznej jest uchwała Rady Nadzorczej. Premia może zostać wypłacona pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

Wypłata Premii Rocznej dla członka Zarządu za 2013 rok zgodnie z Umową o świadczenie usług - Kontrakt menedżerski zawartą na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej JSW S.A. nr 86/VII/2013 z dnia 27 maja 2013 roku nastąpi w czterech transzach, tj.: 40% w roku następnym po roku obrotowym, za który premię przyznano, a kolejne (po 20%), w okresie trzech lat, poczynając od roku następnego po roku w którym wypłacono pierwszą transzę.

Kolejne transze premii rocznej wypłacane będą po dokonaniu przez Radę Nadzorczą analizy trwałości wskaźników osiągniętych przez JSW S.A. w okresie 3 lat poprzedzających rok wypłaty kolejnej transzy, a także ocenę pracy członka Zarządu i sposobu zarządzania i mogą decyzją Rady zostać wstrzymane.

Wypłata Premii Rocznej za 2013 rok (w części proporcjonalnej za okres do 27 maja 2013 roku) dla członka Zarządu, z którym nastąpiło rozwiązanie umowy wraz z zakończeniem kadencji Zarządu dokonana zostanie w jednej transzy zgodnie z Umową o świadczenie usług - Kontrakt menedżerski zawartą na podstawie decyzji Rady Nadzorczej JSW S.A. z dnia 18 listopada 2011 roku.

JSW S.A. przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconej premii rocznej, jeżeli po jej wypłacie zostanie wykazane, że została ona przyznana na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści osób zarządzających za 2013 rok wyniosła 6,1 mln zł. Kwota ta stanowi wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych lub należnych członkom Zarządu w 2013 roku. W 2013 roku nie zostały udzielone żadne pożyczki członkom Zarządu JSW S.A.

Wynagrodzenie Zarządu w 2013 roku (w zł)

Imię i Nazwisko

Okres pełnienia funkcji w 2013 roku

Usługi zarządzania*

Premia
roczna**

Świadczenia, dochody z innych tytułów***

Dochody osiągnięte w spółkach zależnych

Razem

Jarosław Zagórowski

01.01.-31.12.2013

960 000,00

180 072,74

-

-

1 140 072,74

Andrzej Tor

01.01.-28.05.2013

343 225,81

80 666,89

916 774,19

-

1 340 666,89

Jerzy Borecki

29.05.-31.12.2013

496 774,19

119 628,08

-

-

616 402,27

Grzegorz Czornik

01.01.-31.12.2013

840 000,00

197 835,91

-

-

1 037 835,91

Artur Wojtków

01.01.-31.12.2013

840 000,00

168 036,21

-

-

1 008 036,21

Robert Kozłowski

01.01.-31.12.2013

840 000,00

101 671,82

-

-

941 671,82

Razem

 

4 320 000,00

847 911,65

916 774,19

-

6 084 685,84

* W pozycji ujęto koszty wynagrodzenia wypłacane na podstawie kontraktów menedżerskich.
** W pozycji tej wykazano premię roczną naliczoną za 2013 rok według % realizacji przyjętych wskaźników KPI dla poszczególnych członków Zarządu oraz w proporcji czasu w jakim sprawowali funkcję. Premia faktycznie wypłacona może być w wysokości niższej aniżeli zaprezentowana powyżej w tabeli na skutek decyzji Rady Nadzorczej. Premia ta podlega wypłacie w czterech ratach.
*** Pozycja ta obejmuje wypłacone odprawy oraz odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacane zgodnie z postanowieniami kontraktu menedżerskiego zawartego w dniu 18 listopada 2011 roku.

Wynagrodzenie Zarządu w 2012 roku (w zł)

Imię i Nazwisko

Okres pełnienia funkcji w 2012 roku

Usługi zarządzania*

Premia
roczna**

Świadczenia, dochody z innych tytułów

Dochody osiągnięte w spółkach zależnych

Razem

Jarosław Zagórowski

01.01.-31.12.2012

960 000,00

480 000,00

- -

1 440 000,00

Andrzej Tor

01.01.-31.12.2012

840 000,00

297 150,00

- -

1 137 150,00

Grzegorz Czornik

01.01.-31.12.2012

840 000,00

210 000,00

- -

1 050 000,00

Marek Wadowski

01.01.-16.01.2012

36 129,03

11 886,00

- -

48 015,03

Artur Wojtków

01.01.-31.12.2012

840 000,00

252 000,00

- -

1 092 000,00

Robert Kozłowski

01.04.-31.12.2012

630 000,00

207 270,00

- -

837 270,00

Razem

 

4 146 129,03

1 458 306,00

- -

5 604 435,03

* W pozycji ujęto koszty wynagrodzenia wypłacane na podstawie kontraktów menedżerskich.
** W pozycji tej ujęto premię roczną za 2012 rok w wysokości wynikającej z uchwały Rady Nadzorczej i faktycznie wypłaconej.

Nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu oraz monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej JSW S.A. sprawuje, powołany przez Radę Nadzorczą, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Umowy zawarte z osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia spółki przez przejęcie

Do dnia 27 maja 2013 roku czterech członków Zarządu JSW S.A. obowiązywały Umowy o świadczenie usług - Kontrakty menedżerskie oraz Umowy o zakazie konkurencji zawarte na podstawie decyzji Rady Nadzorczej JSW S.A. z dnia 18 listopada 2011 roku. Jednego członka Zarządu (Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych) obowiązywała Umowa o świadczenie usług - Kontrakt menedżerski oraz Umowa o zakazie konkurencji, zawarte na podstawie decyzji Rady Nadzorczej JSW S.A. z dnia 1 marca 2012 roku. Od dnia 28 maja 2013 roku - w związku z rozpoczęciem VIII kadencji Zarządu - członków Zarządu obowiązują Umowy o świadczenie usług - Kontrakty menedżerskie oraz Umowy o zakazie konkurencji zawarte na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej JSW S.A. z dnia 27 maja 2013 roku.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowach o świadczeniu usług – Kontraktach Menedżerskich obowiązujących do dnia 27 maja 2013 roku - w razie rozwiązania przez JSW S.A. Kontraktu z przyczyn innych niż rażące naruszenie przez członka Zarządu postanowień w nim zawartych, członek Zarządu (Menedżer) jest uprawniony do odprawy w wysokości 3-miesięcznego Wynagrodzenia Stałego. Członek Zarządu jest uprawniony również do dodatkowej odprawy w wysokości 3-miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, w przypadku wygaśnięcia umowy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Zarządu.

Zgodnie z postanowieniami Umów o Zakazie Konkurencji obowiązujących do dnia 27 maja 2013 roku, w okresie 12 miesięcy od rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług - Kontraktu menedżerskiego, członek Zarządu (Menedżer) otrzyma odszkodowanie w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia stałego wypłaconego mu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie Kontraktu Menedżerskiego. Odszkodowanie będzie wypłacane członkowi Zarządu (Menedżerowi) w miesięcznych ratach. Warunkiem wypłaty odszkodowania jest przestrzeganie w okresie zakazu konkurencji prowadzenia działalności konkurencyjnej na obszarze zastrzeżonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowach o świadczeniu usług – Kontraktach Menedżerskich obowiązujących od dnia 28 maja 2013 roku - w razie rozwiązania przez JSW S.A. Umowy o świadczenie usług – Kontraktu menedżerskiego z przyczyn innych niż rażące naruszenie przez członka Zarządu postanowień zawartych w Umowie o świadczeniu usług – Kontrakcie menedżerskim, bądź prawomocny wyrok skazujący za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu lub karno-skarbowego, członek Zarządu (Menedżer) jest uprawniony do odprawy w wysokości 1-miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, jeśli pełnił funkcję członka Zarządu Spółki przez okres krótszy niż 12 miesięcy oraz 3-miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, jeśli pełnił funkcję członka Zarządu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Do okresu, od którego zależy wysokość odprawy zalicza się również okres pełnienia funkcji członka Zarządu w kadencji Zarządu bezpośrednio poprzedzającej aktualną kadencję.

Zgodnie z postanowieniami Umów o Zakazie Konkurencji obowiązujących od dnia 28 maja 2013 roku w okresie 4 miesięcy od rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług - Kontraktu menedżerskiego, członek Zarządu (Menedżer) otrzyma odszkodowanie w wysokości stanowiącej równowartość 50% wynagrodzenia stałego. Odszkodowanie będzie wypłacane w miesięcznych transzach. Warunkiem wypłaty odszkodowania jest przestrzeganie w okresie zakazu konkurencji prowadzenia działalności konkurencyjnej na obszarze zastrzeżonym w umowie.

Wypłaty odszkodowań w 2013 roku z tytułu zawartych umów

W dniu 27 maja 2013 roku wygasł mandat członka Zarządu JSW S.A. w związku z zakończeniem VII kadencji Zarządu, co skutkowało wygaśnięciem Umowy o świadczenie usług – Kontraktu menedżerskiego z Panem Andrzejem Torem, Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Technicznych i nabyciem przez ww. zgodnie z zasadami określonymi w zawartej z nim umowie:

  • uprawnienia do odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia stałego, powiększonego o należną stawkę podatku VAT oraz pomniejszonego o obciążenia publicznoprawne od równowartości wynagrodzenia stałego. Odprawa została wypłacona w roku 2013,
  • uprawnienia do dodatkowej odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia stałego.

Na podstawie zawartej Umowy o zakazie konkurencji, po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług – Kontraktu menedżerskiego Pan Andrzej Tor nabył także uprawnienie do odszkodowania w łącznej wysokości stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia stałego wypłaconego w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie Umowy. Kwota odszkodowania jest powiększona o należną stawkę podatku VAT oraz pomniejszona o obciążenia publicznoprawne. Odszkodowanie jest wypłacane w comiesięcznych ratach, przez okres 12 miesięcy. Warunkiem wypłaty kolejnych rat jest przestrzeganie przez ww. w okresie zakazu konkurencji prowadzenia działalności konkurencyjnej na obszarze zastrzeżonym w umowie.

Pan Andrzej Tor nabył również uprawnienie do Nagrody Rocznej za rok 2013 w wymiarze proporcjonalnym do czasu przepracowanego, na zasadach określonych w Umowie o świadczeniu usług - Kontrakcie menedżerskim zawartej na podstawie decyzji Rady Nadzorczej JSW S.A. z dnia 18 listopada 2011 roku. Naliczenie i wypłata Premii Rocznej za rok 2013 w jednej transzy nastąpi w roku 2014 zgodnie z zasadami wcześniej opisanymi.

Raport Roczny GK JSW może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej