Zrównoważony rozwój Grupy JSW. Nasze zobowiązania na lata 2017-2020

Bycie europejskim liderem i obecność na globalnym rynku jest ogromnym zobowiązaniem etycznym. Zobowiązaniem do kształtowania odpowiedzialnych wzorców zachowań, które pomogą maksymalizować nie tylko naszą wartość ekonomiczną, ale również ograniczą oddziaływanie środowiskowe oraz przyniosą korzyści społeczne płynące z działalności górniczej.

Czujemy się zobowiązani nie tylko do uwzględniania w procesie podejmowania decyzji biznesowych ich społecznych i środowiskowych konsekwencji, ale też do poszukiwania i upowszechniania rozwiązań, które pozwolą lepiej zadbać o interesy naszego otoczenia. Dlatego też chcemy w najbliższych latach położyć duży nacisk na innowacyjne inwestycje w badania i rozwój (B+R). Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie najnowszych technologii to właściwy trend, który nie tylko zapewni JSW optymalny rozwój, ale również wyznaczy kierunki dla całego górnictwa. Racjonalnie wprowadzane innowacyjne rozwiązania pozwolą rozwijać podstawową działalność Grupy JSW, czyli produkcję i sprzedaż węgla koksowego.

Badania i działania rozwojowe są ukierunkowane na efektywność, mają również na celu uzyskanie możliwie najwyższej efektywności w ujęciu środowiskowym: chcemy bowiem możliwie najlepiej wykorzystywać pozyskiwane, ale wyczerpywalne i nieodnawialne zasoby przyrodnicze. Chcemy również położyć akcent na innowacje w ujęciu społecznym, a więc takie, które przełożą się na przykład na bezpieczeństwo pracy i trwale przyczynią się do ograniczenia ryzyka wypadków pod ziemią.

Takie myślenie jest spójne z naszą wizją, która zakłada nie tylko umocnienie pozycji Grupy JSW jako wiodącego producenta węgla koksowego i czołowego dostawcy koksu na rynku europejskim, ale również jako firmy, która wyznacza kierunki rozwoju dla całej branży poprzez najwyższe standardy działania. Chcemy je wyznaczać – również w definiowaniu nowoczesnego spojrzenia na węgiel i górnictwo tak, aby można było mówić nie tylko o ich rozwoju, ale właśnie o rozwoju zrównoważonym.

Chcemy realizować nasze cele związane ze zrównoważanym rozwojem przy wykorzystaniu unikalnych zasobów i kompetencji.


Czy górnictwo może być społecznie odpowiedzialne?

We wrześniu 2017 roku Zarząd JSW SA przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW do roku 2020. Wzmacnia ona synergię pomiędzy celami biznesowymi a celami zrównoważonego rozwoju i implementacją koncepcji odpowiedzialnego zarządzania w praktyce. Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2017-2020 została zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać i uzupełniać cele biznesowe definiowane w finalizowanej Strategii Funkcjonowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW na lata 2017-2030 uwzględniając przy tym kluczowe z punktu widzenia specyfiki Grupy JSW obszary odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, zgodnie z podejściem proponowanym przez normę PN-ISO 26000.
CSR to dla nas nie inicjatywa, ale istotny element strategii biznesowej, która przenika przez wszystkie zachodzące w niej procesy biznesowe stając się istotnym czynnikiem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Chcemy monitorować wpływ na otoczenie i kształtować go zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ten sposób działania i myślenia o rozwoju biznesu obecny jest w JSW od wielu lat, choć przez lata nie miał ram formalnych.

Budowanie wartości firmy w oparciu o zasady etyczne i w dialogu z interesariuszami stanowi aktualnie naturalny i niezbędny element długofalowej strategii zarządzania firmą. JSW podejmując kolejne kroki ku odpowiedzialnemu rozwojowi organizacji, jest przedsiębiorstwem stale uczącym się, czerpiącym z najlepszych dobrych praktyk zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.  Staramy się być organizacją społecznie odpowiedzialną i wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z otoczeniem, w którym żyjemy i pracujemy, a przede wszystkim z naszymi klientami, dostawcami, akcjonariuszami oraz pracownikami.  


CSR podczas International Mining Forum

28-30 czerwca 2017 roku byliśmy Gospodarzami International Mining Forum, które zgromadziło blisko 600 gości z całego świata. Podczas obrad nie zabrakło również tematu „zrównoważonego rozwoju”. Jedna z sesji tematycznych pt. „Zrównoważony rozwój – GÓRNICTWO OK. Relacje z interesariuszami jako jeden z fundamentów społecznej odpowiedzialności biznesu”, zgromadziła kilkudziesięciu przedstawicieli miast, gmin, szkół, firm, instytucji, którzy na co dzień z nami współpracują. To swego rodzaju cezura w relacjach z naszymi interesariuszami.

Zarówno uczestnicy Forum, jak i nasi interesariusze otrzymali od nas spisane w postaci książeczki „NASZE ZOBOWIĄZANIA NA LATA 2017-2020”, które są wstępem do tworzonej Strategii CSR.

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem. W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.